Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Финансово право. Шесто издание. Кратък курс

Финансово право. Шесто издание. Кратък курс

Автор: Иван Стоянов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Януари 2018

ISBN:978-954-28-2500-5

Страници:328

Корична цена:25 лв.


Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника.
Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. От съчетанието на тези два компонента се получава ново, по-сложно, но и по-богато по съдържание явление. Това е наука за управлението на публичните финанси. Финансовото законодателство е основа на механизма за управление на публичните финанси. Ефективното им управление безспорно е много важно за икономическото и социалното развитие на обществото.
Основанията да се предприеме цялостна реформа на нашето законодателство са, от една страна, преходът към пазарна икономика и необходимостта от хармонизация на българското законодателство със законодателството на ЕС.
Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите и икономистите, но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. В настоящото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса. Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички.
За повече подробности може да се ползва Финансово право. Обща част. Специална част. Конституционно правосъдие. Казуси. Пето преработено и доп. изд. С., Сиела, 2017.
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ДЯЛ ПЪРВИ. ОБЩА ЧАСТ
ГЛАВА ПЪРВА. ПОНЯТИЕ ЗА ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА СИСТЕМА. ПРАВНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФИНАНСИТЕ
§ 1. Възникване и основни теории за финансите
§ 2. Публични финанси
§ 3. Финансова система
§ 4. Правната концепция за финансите

ГЛАВА ВТОРА. УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
§ 1. Структура на МФ
§ 2. Национална агенция за приходите (НАП)
§ 3. Митническа администрация (Агенция „Митници“)
§ 4. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
§ 5. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

ГЛАВА ТРЕТА. ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ФП. РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ФП ОТ ДРУГИТЕ КЛОНОВЕ НА ПРАВОТО
§ 1. Предмет на правно регулиране. Юридически форми на финансовата дейност
§ 2. Метод на правно регулиране
§ 3. Разграничаване на ФП от другите клонове на правото

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИЗТОЧНИЦИ НА ФП. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ
§ 1. Понятие за източник на ФП
§ 2. Конституционни основи на ФП
§ 3. Международни договори
§ 4. Финансови закони
§ 5. Подзаконови нормативни актове (ПНА)

ГЛАВА ПЕТА. ФИНАНСОВОПРАВНИ НОРМИ. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ДЕЙСТВИЕ
§ 1. Същност и видове финансовоправни норми
§ 2. Действие на финансовоправните норми

ГЛАВА ШЕСТА. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ ВЪВ ФП

ГЛАВА СЕДМА. ФИНАНСОВОПРАВНИ АКТОВЕ. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФИНАНСОВИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ АКТОВЕ
§ 1. Нормативна уредба
§ 2. Съотношение между финансовите и административните актове
§ 3. Видове ФПА

ГЛАВА ОСМА. ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ (ФПО)
§ 1. Финансовите правни отношения – основен елемент на механизма за управление на публичните финанси
§ 2. Организационни ФПО

ГЛАВА ДЕВЕТА. ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
§ 1. Понятие и видове публични вземания
§ 2. Системи за определяне размера на финансовите вземания

ГЛАВА ДЕСЕТА. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (ФК)
§ 1. Същност на ФК
§ 2. Вътрешен одит в публичния сектор
§ 3. Външен финансов контрол (ФК)
§ 4. Имуществена отчетническа отговорност по ЗДФИ (ИОО)
§ 5. Субекти на ИОО по ЗДФИ
§ 6. Реализиране на ИОО по ЗДФИ

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. УСТРОЙСТВО И КОНТРОЛ, УПРАЖНЯВАН ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА (СП)
§ 1. Устройство и организация на СП
§ 2. Обхват на одитната дейност
§ 3. Одитно производство
§ 4. Някои практически аспекти на новия ЗСП

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ЗАЩИТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
§ 1. Административни нарушения и наказания, предвидени в данъчното законодателство
§ 2. Административни нарушения и наказания, предвидени в ЗМ
§ 3. Административни нарушения и наказания, предвидени в други финансови закони (ЗДФИ, ЗСП, ЗКФН, ЗПФ)

ДЯЛ ВТОРИ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ. БЮДЖЕТНО ПРАВО
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА
§ 1. Възникване, същност и структура на бюджета
§ 2. Теории за същността на бюджета
§ 3. Функции на бюджета
§ 4. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета
§ 5. Общински бюджет

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС
§ 1. Съставяне на държавния бюджет
§ 2. Приемане на държавния бюджет
§ 3. Изпълнение на държавния бюджет
§ 4. Текущо наблюдение и отчитане на консолидираната фискална програма
§ 5. Приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА. БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ
§ 1. Същност на бюджетните разходи
§ 2. Класификация на бюджетните разходи

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ
§ 1. Понятие за бюджетни приходи
§ 2. Видове бюджетни приходи

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ (ПРАВНИ АСПЕКТИ)
§ 1. Правен режим на държавния дълг
§ 2. Механизъм за управление на държавния дълг

РАЗДЕЛ ВТОРИ. БАНКОВО ДЕЛО
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА. СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА БНБ
§ 1. Същност на съвременните банки
§ 2. Структура и правомощия на БНБ

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА. БАНКОВ НАДЗОР
§ 1. Същност на банковия надзор
§ 2. Общи правила за банков надзор
§ 3. Особени правила за надзор над банки, лицензирани в държава членка

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ВАЛУТНО И МИТНИЧЕСКО ПРАВО
ГЛАВА ДВАДЕСЕТА. ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
§ 1. Възникване и развитие на валутното законодателство
§ 2. Основни понятия на валутното законодателство
§ 3. Международно валутно право. Международни валутно-кредитни организации

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА. МИТА И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
§ 1. Мита и митни сборове
§ 2. Митнически контрол

КАЗУСИ
РЕШЕНИЯ НА КАЗУСИТЕ

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани