Продължете към съдържанието

Военно правосъдие в Република България

Автор: Илмира Илиева

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542841692

Дата на издаване: 2023

Страници: 272

Корична цена: 22 лв.

Трудът представлява първото монографично изследване на въпроса за военното правосъдие на съвременен етап, като в него е направен опит да се дадат насоки за цялостна реформа в тази сфера. Въпросите за същността, целите и задачите на военното правосъдие са задълбочено разработени и представляват значима теоретична основа за осмисляне на предложения модел. Направен е сравнителен и исторически анализ на военното правосъдие. Разгледан е въпросът за съответствието на българското военно правораздаване с международните стандарти и изисквания. Същевременно са разгледани редица практически проблеми, свързани с компетентността на военносъдебните органи и правилата на съдопроизводството и са дадени предложения за тяхното решаване. Като резултат от изследването са направени редица теоретични изводи и обобщения и са формулирани предложения de lege ferenda, които биха спомогнали за бъдеща реформа на военното правосъдие в контекста на съвременните обществено-политически условия.