Продължете към съдържанието

Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено издание

Автор: Елена Златинова

ISBN: 978-954-28-1335-4

Дата на издаване: 2013-07-01

Страници: 404

Корична цена: 20 лв.

Съдържание:

Част първа: Вещноправни проблеми в ЗУТ
проф. д-р Александър Джеров

1. Уводни бележки
2. Новата правна уредба на недвижимостите
3. Предназначение на териториите и имотите
4. Учредяване и прехвърляне на суперфиция
5. Временни пътища
6. Временни пътища
7. Преминаване през чужд поземлен имот
8. Прекарване на отклонения от техническа инфраструктура през чужд имот
9. Премахване на негодни строежи
10. Строителна забрана
11. Право на първи купувач на държавата и общината
12. Придобиване на идеални части от недвижим имот
13. Изисквания при делба на недвижими имоти
14. Принудително отчуждаване на недвижими имоти

Част втора: Администриране на инвестиционния процес
Беатриса Шалдупова

1. Създаване, одобряване и изменение на подробниустройствени планове
2. Издаване на виза за проектиране
3. Съгласуване и одобряване на инвестиционните  проекти и разрешаване на строителството
4. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти
5. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане
6. Откриване на строителна площадка  и определяне на строителна линия и ниво
7. Заверка на заповедна книга
8. Съставяне на актове и протоколи по време настроителството
9. Издаване на разрешение за ползване
10. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
11. Административен контрол по законосъобразност
на издадените строителни книжа
12. Издаване на заповед за спиране на незаконни строежи
13. Издаване на заповед за спиране на строежи с нарушения
14. Издаване на заповед за забрана ползване
15. Издаване на заповед за премахване на незаконни строежи
16. Издаване на заповед за премахване на преместваеми обекти и елементи
на градското обзавеждане
17. Издаване на заповед за премахване на неподходящи по местонахождение, разположение,вид и материали строежи
18. Издаване на заповед за премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
19. Премахване на законен строеж извън случаите, когато същият е негоден за ползване и застрашавасигурността, или когато това се налага във връзкас нов строеж
20. Издаване на акт за узаконяване
21. Издаване на удостоверение за търпимост       

Част трета: Участници в строителството. Функции. Договорни отношения в инвестиционното проектиране и строителството
Стоянка Илова

1. Основни положения. Правен статут на възложителя.
2. Придобиване качеството възложител.
3. Правен статут на проектанта. Нормативни изисквания за вписване в регистъра. Видове проектантска правоспособност.
4. Взаимоотношения между възложителя и проектанта на етап инвестиционно проектиране. Договор за проектиране.
5. Взаимоотношения между възложителя и проектанта на етап строителство. Договор за упражняване на авторски надзор.
6. Правен статут на консултанта. Издаване на удостоверение за консултант.
7. Нормативен обхват на консултантската дейност.
8.  Взаимоотношения между възложителя и консултанта, който извършва оценяване съответствието на инвестиционния проект и упражнява строителен надзор. Договор за ОСИП и СН.
9. Правен статут на строителя. Нормативни изисквания за вписване в регистъра.
10. Нормативен обхват за задълженията за строителя.
11. Взаимоотношения между възложителя и строителя във фаза строителство. Договор за изпълнение на СМР.

Част четвърта: Съдебен контрол върху административните актове, издавани по ЗУТ
Елена Златинова

Обща характеристика на съдебния контрол върху административните актове, издавани по ЗУТ        

1. Индивидуални административни актове по ЗУТ.
2. Съдебен контрол – обхват и нормативно регулиране.
3. Актове, изключени от съдебен контрол.
4. Оспорване на подзаконови и на общи нормативни актове.
5. Оспорване на индивидуални административни актове.
6. Пряк съдебен контрол.
7. Непряк съдебен контрол .
8. Предварително изпълнение на актовете по ЗУТ .
9. Касационно обжалване.
10. Отмяна по извънредния способ.        
11. Заключение.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено издание”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *