Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 3/2022

ISBN: 2748-7070-3-2022

Дата на издаване: 2023

Страници: 144

Корична цена: 11 лв.

Уважаеми читатели,
Гост на брой № 3 на списание „Медицинско право и здравеопазване“ е омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева, която специално за нашите читатели споделя какви са функциите на омбудсмана в сферата на здравеопазването, както и интересни случаи, при които препоръките на омбудсмана са взети предвид, с което са възстановени нарушените права на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица. С разбиране към необходимостта от намиране на окончателно решение, проблемите и препоръки за тяхното отстраняване са включени и в годишните доклади за дейността на омбудсмана, внасяни ежегодно в Народното събрание.
В настоящия брой първата статия е на д-р Маргарет Сирич от Полша, в която се прави правен анализ на процесите, извършвани при клиничните изпитвания от Агенцията за медицински изследвания в Полша, която предоставя уникална възможност полските пациенти да получат достъп до последните технологии, а медицинските и академични центрове за клинични изпитвания – шанс да участват в конкурентни изследвания в световен мащаб. След позволение от д-р Сирич, статията е преведена на български език, като публикуваме и оригинала на англиийски език.
В следващата статия, Веска Гергова прави прецизен анализ на различните възможности, предвидени в закона, за достъп на пациента до терапия в България, като изключение от общото правило за лечение само с разрешени за употреба лекарствени продукти, достъпни на пазара чрез нормалната верига на доставка – клинични изпитвания на лекарствени продукти, неинтервенционални проучвания, приложение на лекарствен продукт „off-label“, състрадателна употреба, специална поръчка за конкретен пациент и други. Направен е сравнителен анализ между тяхната уредба, като e пояснена същността им и са изяснени приликите и разликите между тях.

 

В секцията „Юриспруденция“ Ви предлагаме да се запознаете със съдържанието на две съдебни решения:
По делото А.К. срещу Латвия Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнася със съдебно решение по жалба с правно основание член 8 от Конвенцията относно адекватността на медицинските грижи. Жалбоподателката се оплаква, че поради лекарска небрежност ѝ е била отказана адекватна и навременна медицинска помощ под формата на предродилен скрининг тест, който би показал риска от генетично заболяване на плода ѝ и би ѝ позволил да избере дали да продължи бременността. Тя се оплаква също така, че националните съдилища, като са тълкували неправилно Закона за медицинските услуги, не са установили нарушение на правото ѝ на зачитане на личния ѝ живот в това отношение. В заключението си съдът намира, че подходът на националните съдилища към иска на жалбоподателя разкрива някои проблеми в правоприлагането.
Кумулативният ефект от установените пропуски е, че националните съдилища не са разгледали правилно твърдението на жалбоподателката, че не е получила медицинска помощ и информация в съответствие с националното право по начин, който е достатъчен, за да гарантира защитата на нейните интереси. Следователно е налице нарушение на член 8 от Конвенцията в неговия процесуален аспект. Обръщаме внимание на особеното мнение на
съдия Здравка Калайджиева, в което аргументирано защитава позицията си, че самите международни съдии в решаващия състав може да не са съгласни с националните съдии или лично да предпочитат на национално ниво делото да бъде разгледано по различен процесуален начин, което според нея не води до неспазване на процесуалните изисквания, присъщи на член 8 от Конвенцията, и със сигурност не води до произвол от страна на националните съдилища. Представяме Решението на ЕСПЧ от 2014 г. в авторски превод на български език.

 

Неслучайно второто избрано дело в настоящия брой е Решение № 46 от 16.09.2022 г. по гр. Д. № 4132/2021 г., Г. К., I Г.О. на ВКС, образувано по касационна жалба на Н. Е. Б. против решение № 293 от 30.03.2021 г. на САС по в. гр. д. № 2126/2020 г., с което е потвърдено решение № 6968 от 16.10.2019 г., постановено по гр. д. № 7706/2015 г. по описа на СГС, ГО, I-15 състав, с което са отхвърлени предявените от касаторката срещу „М…“ Е., гр. С. иск с правно основание чл. 49 ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от Д. анализ и срещу „И…“ Е., гр. С. иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. 2-ро ЗЗД за заплащане на неимуществени вреди от неизпълнено задължение
по договор за проверка за хромозомна аномалия чрез хорион биопсия и Д. анализ.
Надяваме се да сме полезни със съдържането на този брой и желаем на читателите здраве!
С уважение,
Редколегията на списание
„Медицинско право и здравеопазване“
Редакционна колегия: Проф. д-р Дарина Зиновиева,
Проф. д-р Огнян Герджиков,
Проф. д-р Иван Тодоров,
Проф. д.н. Живко Драганов,
Проф. д-р Параскева Стаменова, д.м.н.

 

Съдържание:

 

    1. В настоящия брой:

 

 

   От редакционната колегия……………………………………………….. 5

 

    1. Гост на броя:

 

 

   професор Диана Ковачева…………………………………………….. 9

 

    1. Статии:

 

 

   3.1. Агенция за медицински изследвания

 

   в Полша – д-р Маргарет Сирич от Полша –

 

   статия на английски език………………………………………. 18

 

   3.2. Агенция за медицински изследвания

 

   в Полша – д-р Маргарет Сирич от Полша –

 

   статия на български език. Превод –

 

   Светла Качарова……………………………………………………. 38

 

   3.3. Алтернативни възможности за достъп

 

   на пациента до терапия и лекарствени

 

   продукти в България, Веска Гергова…………………………. 61

 

    1. Юриспруденция:

 

 

   Делото А.К. срещу Латвия от 2014 г.

 

   Превод от английски език –

 

   Светла Качарова……………………………………………………………….. 86

 

Решение № 46/16.09.2022 г.

 

по гр. д. № 4132/2021 г.,

 

г. к., І г. о. на ВКС……………………………………………………………….. 130