Продължете към съдържанието

Процесуалната субституция в гражданския процес

Автор: Тодор Коларов

ISBN: 9789542844204

Дата на издаване: 2023

Страници: 432

Корична цена: 20 лв.

В книгата се прави опит да се очертаят ключови въпроси, свързани с възникването, въвежда­нето у нас и развитието на института на процесуалната субституция. Поради тясната му връзка с въпросите за процесуалната легитимация и правния интерес, разработката им отделя внимание от началото до края. Обосновава се, че правните очаквания и колективни­ят интерес могат да са основа за правния интерес на процесуалния субституент. Акцентира се върху това, че чрез процесуалната субституция се защитава пряко чужд частен интерес.

Прави се класификация на видовете процесуална субституция, разграничава се процесуалната субституция от други правни институти. Полемизира се с някои възприети от тълкувателна­та и устойчивата съдебна практика постановки по отно­шение на приложимостта на института. В някои случаи иде реч за подкрепа на формулирани вече от доктрина­та позиции, за които се представят нови аргументи, а в други – за оригинални тези. Разработката си поставя за задача да представи относими сравнителноправни решения на теорията и практиката, особено за реципи­рани от системата на общото право законодателни ре­шения, с идеята да допринесе при тяхното тълкуване и прилагане в практиката. Представени са предложения de lege ferenda.