Продължете към съдържанието

Престъпления по служба

Автор: Дарина Косева

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542845539

Дата на издаване: 2024

Страници: 368

Корична цена: 29.9 лв.

Монографията „Престъпления по служба“ представлява цялостно изследване на правната уредба на длъжностните престъпления по Раздел II на Глава VIII от Особената част на НК. Част от въпросите, разгледани в монографичното изследване, са възможността длъжностни лица по чл. 93, т. 1, б. „б“ НК да бъдат субекти на престъпления по служба, необходимостта от създаване на състави, сходни с тези по чл. 282 – чл. 285 НК, за деяния в частния сектор, белезите, които отличават престъпленията по служба от дисциплинарните и административните нарушения, отликите на службата от служебното положение на длъжностните лица по чл. 282 – чл. 285 НК, особеностите на обективната и субективната страни на съставите по чл. 282 – чл. 285 НК, квалифицирането на деяние, извършено при условията на оперативна самостоятелност, на деяние, което е компонент от колективно решение, на деяние, което е юридически факт от сложен фактически състав, осъществяването в пълнота на който поражда престъпния резултат, и на деяние, чийто престъпен резултат е настъпил слез изгубване на длъжностното качество от дееца, възможността орган на власт по чл. 93, т. 2 НК да превиши власт по чл. 282, ал. 1, пр. 3 НК чрез действие без властнически характер и квалифицирането на деяние, при което длъжностно лице използва служебното си положение, за да причини на друг субект вреда. В монографията са изведени и аргументирани предложения за усъвършенстване на правната регламентация на престъпленията по служба.