Продължете към съдържанието

Закон за задълженията и договорите – Сборник нормативни актове – 8 – 2019

ISBN: 9789542823179

Дата на издаване: 2019

Страници: 80

Корица: мека

Корична цена: 2.9 лв.

Съдържание

Закон за задълженията и договорите
Обща част

 • Основни правила
 • Източници на задълженията
  • Актове за планиране и регулиране на народното стопанство
  • Договори
  • Едностранни волеизявления
  • Непозволено увреждане
  • Неоснователно обогатяване
  • Водене чужда работа без пълномощие

 • Действия на задълженията
  • Изпълнение
  • Неизпълнение
  • Забава на кредитора

 • Прехвърляне на вземания и задължения
 • Погасяване на задълженията
  • Прихващане, подновяване и опрощаване
  • Погасителна давност

 • Особени видове задължения
  • Солидарни задължения
  • Неделими задължения

 • Обезпечение на вземанията
  • Общи правила
  • Привилегия
  • Поръчителство
  • Залог и ипотека
  • Обезпечение пред съд

 • Особена част
 • Продажба
  • Общи правила
  • Задължения на продавача
  • Задължения на купувача
  • Особени правила на някои продажби

 • Замяна
 • Дарения
 • Наем на вещи
 • Заем
 • Заем за послужване
 • Влог
 • Договор за изработка
 • Издателски договор, договор за публично изнасяне и договор за сценарио
 • Договор за поръчка
 • Комисионен договор
 • Спедиционен договор
 • Договор за превоз
 • Договор за застраховка
 • Дружество
 • Спогодба
 • Публично обещание за награда
 • Запис на заповед, менителница и чек
 • Приложимо право към договори с международен елемент
 • Изменения на други закони
 • По закона за гражданското съдопроизводство
 • По закона за привилегиите и ипотеките
  • Преходни правила
  • Заключителни разпоредби
  • Преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Търговския закон
  • Релевантни актове от Европейското законодателство