Окончателност на сетълмента/Правна уредба

Автор: Иван Мангачев

ISBN: 9789542812685

Дата на издаване: 2013

Страници: 284

Корица: меки корици

Корична цена: 26.00 лв.

Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт започва да придобива все по-голямо значение. От една страна голяма част от безналичните плащания в страната се извършват чрез системи с окончателност на сетълмента, а от друга е важно какви последствия има за системата възможността за откриване на производство по несъстоятелност спрямо участник в нея. Счита се, че е необходимо приемането на специфична правна рамка, която има за цел да предпази финансовата стабилност като цяло и да не позволи проявлението и разпространението на т.нар. системен риск или рискът свързан с невъзможността на участник в платежна система или на финансов пазар да изпълни в срок задълженията си и по този начин да причини невъзможност за останалите участници да изпълнят техните изискуеми задължения.

Настоящото изследване има за основна цел да анализира правната уредба свързана с окончателността на сетълмента. На ниво ЕС Директива 98/26 ЕО от 19 май 1998 (заедно с измененията към нея) е основният акт уреждащ окончателността на сетълмента. Тази директива е възприета у нас основно в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В изследването са включени също така и законодателствата на редица държави (България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Хърватия), както и системните правила на няколко оператори на системи с окончателност на сетълмента.

Изследването си поставя за цел да допринесе, от една страна, за теоретичното попълване на празнотата в правната литература относно нормативната рамка на окончателността на сетълмента и от друга – да улесни практическото й приложение.

 

 

 

 

 

 

Съдържание:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПРАВНА УРЕДБА. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ.

 

 

 

§ 1. Общи понятия – сетълмент, системи за сетълмент и окончателност

 

 

 

§ 2. Идеята за окончателност

 

 

 

§ 3. Съвременна правна уредба на окончателността на сетълмента

 

 

 

§ 4. Историческо развитие на предпоставките за окончателност на сетълмента

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Изводи

 

 

 

 

 

 

 

II. СУБЕКТИ НА СИСТЕМИТЕ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

 

 

 

§ 1. Системен оператор

 

 

 

§ 2. Агент по сетълмента

 

 

 

§ 3. Централен депозитар

 

 

 

§ 4. Клирингова къща

 

 

 

§ 5. Централен съконтрагент

 

 

 

§ 6. Банкови, инвестиционни и публични институции

 

 

 

§ 7. Пряк и непряк участник

 

 

 

§ 8. Надзор на системите с окончателност на сетълмента

 

 

 

§ 9. Изводи

 

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА НА ОКОНЧАТЕЛНОСТТА НА СЕТЪЛМЕНТА

 

 

 

§ 1. Споразумение за система с окончателност на сетълмента

 

 

 

§ 2. Сметка за сетълмент

 

 

 

§ 3. Нареждането за превод и неговата неотменимост

 

 

 

§ 4. Обезпечения и тяхното предоставяне

 

 

 

§ 5. Клиринг

 

 

 

§ 6. Нетиране и сетълмент

 

 

 

§ 7. Гаранционни схеми

§ 8. Изводи

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

 

 

ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРИ ОКОНЧАТЕЛ-

 

 

 

НОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

 

 

 

§ 1. Производство по несъстоятелност

 

 

 

спрямо участник

 

 

 

§ 2. Оздравителни мерки спрямо участник

 

 

 

§ 3. Защита на нарежданията за превод

 

 

 

и нетирането

 

 

 

§ 4. Забрана за налагане на запор върху сметката

 

 

 

за сетълмент

 

 

 

§ 5. Забрана за обратно действие на производ-

 

 

 

ството по несъстоятелност

 

 

 

§ 6. Защита на обезпеченията в производството

 

 

 

по несъстоятелност

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ               

 

 

 

Сравнителна таблица на текстовете на Директива 9/26/ЕО с европейски национални законодателства

Азбучен показалец

ACKNOWLEDGEMENTS

Settlement Finality: Legal Framework

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Окончателност на сетълмента/Правна уредба“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *