Продължете към съдържанието

Наследяване на задължения и отговорност за завети

Автор: Венцислав Л. Петров

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542831587

Дата на издаване: 2020

Страници: 460

Корична цена: 23.9 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД

Глава първа. РАЗВИТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1.1. Отговорността за задълженията на наследодателя в римското право и в други правни системи от Древността и Средновековието
1.2. Наследяване на задълженияв Европа през XVII–XX в.
1.3. Историческо развитие на наследяването на задължения в българското наследствено право
1.4. Сравнителноправен поглед върху наследяването на задължения
1.5. Правна същност и функции на наследяването на задължения
1.6. Фактически състав на наследяването на дълг
1.7. Съпоставка с други способи за замяна на длъжника
1.7.1. Договор за прехвърляне на наследство
1.7.2. Заместване в дълг
1.7.3. Субективна пасивна новация

Глава втора. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАСЛЕДСТВОТО
2.1. Понятие за наследимост на задължение
2.2. Наследими задължения
2.3. Особености при някои наследими задължения
2.3.1. Задължения, включени в търговското предприятие на физическо лице търговец
2.3.2. Задължения, включени в дружествен дял
2.3.3. Задълженията на приобретателя по договор за гледане и издръжка
2.3.4. Задължения, произтичащи от наложена глоба
2.4. Задължения, които не се включват в наследството
2.4.1. Неимуществени задължения
2.4.2. Задължения с оглед на личността
2.4.3. Задължения, които възникват за наследника при откриване на наследството
2.4.3.1. Задължение на наследниците да платят припадащата им се част на наследник, направил разноски за гледане и издръжка на наследодателя (без между двамата да е сключен договор за гледане и издръжка)
2.4.3.2. Задължение на наследниците към един от тях по чл. 12, ал. 2 ЗН.
2.4.3.3. Задълженията към заветниците за изпълнение на заветите
2.4.3.4. Задължение, създадено от завещателя чрез тежест
2.4.3.5. Задължението на наследник да плати на друг наследник припадащата му се част от разходите за запазване на наследствените имоти след откриване на наследството
2.4.3.6. Задължението на наследниците да платят на изпълнителя на завещанието направените от него разноски по изпълнението
2.4.3.7. Данъкът върху наследството
2.4.3.8. Разноските по погребението на наследодателя, както и разноските по ликвидиране на наследствените отношения
2.4.3.9. Задължението на наследниците за привнасяне на онова, което са получили чрез дарение по ЗН-отм.

Глава трета. СУБЕКТИ, ВЪРХУ КОИТО ПРЕМИНАВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕД СМЪРТТА НА НОСИТЕЛЯ МУ
3.1. Наследници по закон и по завещание. Наследници по договор за наследяване
3.2. Държавата
3.3. Заветници
3.4. Общината в хипотезата на чл. 11 ЗН
3.5. Купувач на наследството
3.6. Лица, които не придобиват наследствените дългове

Глава четвърта. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАВЕТИТЕ. ОБЕМ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ И ЗА ЗАВЕТИТЕ
4.1. Обща постановка на въпроса. Последици от наследяването на дълга
4.1.1. Изследване на въпроса дали отговорността за наследствените дългове и за заветите съществува в рамките на наследственото правоотношение
4.1.2. Непосредствено преминаване на задължението към наследника
4.1.3. Преминаване на задължението към наследниците в състоянието, в което се е намирало в патримониума на наследодателя
4.1.4. Кредиторът, носител на вземането, не се променя
4.1.5. Промяна в носителя на задължението, т.е. на пасивната страна в правоотношението
4.1.6. Значение на наследените дългове за определяне и възстановяване на запазена част от наследството
4.1.7. Възникване на допълнителни обезпечения за кредиторите
4.2. Отговорност на наследниците
4.2.1. Солидарна и разделна отговорност
4.2.2. Обем на отговорността на наследника
4.2.2.1. Неограничена отговорност
4.2.2.2. Ограничена отговорност
4.2.2.2.1. На първо място, в някои законодателства изрично е уредена ограничена отговорност на наследника
4.2.2.2.2. На второ място, нерядко законодателят урежда ограничена отговорност по отношение на определени категории наследници
4.2.2.2.3. При приемане на наследството по опис
4.2.2.2.4. Ограничена отговорност в хипотези, неуредени в българското законодателство
4.2.2.2.5. Ограничена отговорност в хипотезата на чл. 55 ЗН
4.2.2.2.6. Ограничена отговорност на наследник със запазена част за завети
4.2.2.2.7. Ограничена отговорност на наследника по чл. 150 ЗПКОНПИ и по чл. 37, ал. 3 ЗСГ (отм.)
4.2.2.2.8. Хипотези, в които погрешно може да бъде прието, че е налице ограничаване на отговорността на наследника
4.2.2.3. Гаранции за защита на правата на кредиторите и заветниците при ограничена отговорност
4.2.3. Отговорност за солидарни и неделими задължения
4.2.4. Отговорност за завети
4.2.4.1. Завет на индивидуално определена вещ
4.2.4.2. При завет на родово определена вещ
4.2.4.3. При завет на други права
4.2.4.4. При косвен завет
4.2.4.5. Намаляване на отговорността на наследниците срещу заветниците
4.2.5. Характер и съдържание на отговорността на наследника при неизпълнение
4.3. Удовлетворяване на кредиторите и заветниците
4.3.1. Двете системи за ликвидиране на наследствените задължения в сравнителен и исторически план
4.3.1.1. Централизирана система за ликвидиране на наследствените отношения
4.3.1.2. Децентрализирана система. Системата в България
4.3.2. Необходимост от уредба в българското законодателство на централизирана процедура по откриване на наследство
4.3.3. Наченки на централизираната система в българското наследствено право
4.3.4. Предложения de lege ferenda на модел на съдебно производство по ликвидиране на наследството

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Наследяване на задължения и отговорност за завети”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *