Продължете към съдържанието

Митническо представителство

Автор: Момчил Антов

ISBN: 9789542837152

Дата на издаване: 2021

Страници: 308

Корична цена: 25 лв.

Настоящата книга разглежда същността, съдържанието, организацията, методологията и технологията на митническо­то представителство в съвременните условия у нас. Основна нейна цел е да запознае читателите с теоретичните и прилож­ните концепции, свързани с осъществяване на митническото представителство. Предназначена е за студенти от магистър­ска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ на Сто­панска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, изучаващи еднои­менната дисциплина, както и за всички работещи в областта на митническото представителство, международната търго­вия, спедицията и други дейности в сферата на външнотър­говския стокооборот.