Курс по търговско право

Автор: Александър Иванов

ISBN: 978-954-28-1310-1

Дата на издаване: 2013-05-01

Страници: 396

Корична цена: 20 лв.

Курс по търговско право е
подходящ наръчник за студенти от специалност Право, който има за цел да им помогне в обучението по търговско право.

За
разлика от останалите учебници и учебни помагала, посветени на търговското
право, този има преимущество в следните две насоки: изложение, което е
„разтоварено” до минимум от теория, и прецизен подбор на
съдебната практика.

Във встъпителната част се прави обща
характеристика на понятието за търговско право, възникването и тенденциите в
развитието му,  принципите и източниците.

Основната част на книгата е посветена на
субектите на търговското право, търговската правоспособност, търговския регистър
и търговското представителство.

Детайлно са разгледани общите положения на
търговските дружества, както и отделните видове търговци, обединения от
търговци и кооперацията.

Последната част на книгата представя
въпросите, свързани с преобразуването и ликвидацията на търговски дружества и
всички последици, съпътстващи тези дейности.

Курсът е 
резултат на научния и практическия опит на авторите  доц. д-р Рая Илиева и доц. д-р Александър
Иванов –
преподаватели по Гражданско право, Търговско право и Търговски сделки и
несъстоятелност в ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград.

 

Предговор

Глава І

Търговско право – обща характеристика

§ 1. Понятие за търговско право. Същност,
предмети метод на правно регулиране

§ 2. Историческо възникване и тенденции в
развитието на ТП

§ 3. ТП като частно право. Връзка на ТП с ГП.
Отграничениена ТП от ГП и другите
отрасли в системата на правото

§ 4. Основни принципи на ТП

§ 5. Източници на търговското право. Видове

§ 6. Конституцията като източник на ТП

§ 7. Законите и подзаконовите актове като
източник на ТП

§ 8. Международният договор като източник на
ТП

§ 9. Търговският обичай и търговските практикикато източник на ТП

§ 10. Морално-етичните норми като източник на
правото

§ 11. Съдебната и арбитражна практика като
източник на ТП

§ 12. Право на ЕС като източник на правото

§ 13. Обекти на търговската дейност. Видове
обекти

Глава ІІ

Субекти на тръговското право .

Търговска правоспосо бност

§ 14. Субекти на ТП. Видове търговци

§ 15. Търговска правоспособност. Правнаиндивидуализация на търговеца

§ 16. Правно положение на едноличниятърговец – физическо лице

§ 17. Търговско предприятие – понятие,
елементи.Сделки с търговско предприятие.

§18. Клон на предприятие – понятиеи правен режим. Клон на чуждестранно лице

§ 19. Правно значение
на търговските книги

Глава ІІІ

Търговски регистър

§ 20. Търговски регистър – понятие, правна
уредбаи публичност на търговския регистър. Действиена вписването.

§ 21. Подлежащи на вписване обстоятелстваи подлежащи на обявяване актове

§ 22. Справки от регистъра. Запазване на име.
Откази обжалване. Отстраняване на грешки и
непълноти

Глава ІV

Търговско предста Вителство

§ 23. Търговско представителство – понятие и
видове.Отграничение от представителствотопо гражданското право

§ 24. Правен статут на търговските
пълномощници –прокурист, търговски
пълномощник и помощник.

Форма на упълномощаване. Видове
упълномощаване.Права и задължения.
Прекратяване на упълномощаването

§ 25. Търговски представител. Договорза търговско представителство

§ 26. Правен статут на търговския посредник.Права и задължения. Търговска тайна.

Глава V

Общи положени я

на търговските дружества

§ 27. Търговски дружества. Понятие и видове.Ред и условия за учредяване

§ 28. Капитал и имущество на търговското
дружество.Правен режим на непаричните
вноски. Последици

от неизпълнение на задължението за вноска

§ 29. Недействителност на учреденото търговскодружество. Основания за недействителност

§ 30. Правна защита на членствените права на
съдружницитеи акционерте в търговските
дружества

§ 31. Съдебен контрол за законосъобразност
върху решениятана общото събрание на
търговските дружеството

Глава VІ

Видове търговски дружества

§ 32. Събирателно дружество. Учредяване.Отговорност на съдружниците

§ 33. Вътрешни правоотношения между
съдружницитев СД. Права и задължения.
Управление

§ 34. Външни правоотношения между
съдружниците.Представителство

§ 35. Прекратяване на СД и членството в него.
Последициот прекратяване на членството

§ 36. Командитно дружество. Учредяване. Правоотношениямежду съдружниците. Управление и представителство

§ 37. Права и задължения на съдружниците в КД.Разпределение на печалбите и загубите между

съдружниците. Прекратяване на членство.

Прекратяване на КД

§ 38. Дружество с ограничена отговорност. Учредяване

§ 39. Членство в ООД. Придобиване, прехвърлянеи наследяване на дружествен дял.

Прекратяване на членство

§ 40. Права и задължения на съдружниците.
Последициот неизпълнение на задълженията
на съдружниците

§ 41. Органи на управление на ООД – обща
характеристика.Видове органи и тяхната
компетентност

§ 42. Капитал, имущество и дялове в ООД.
Увеличаванеи намаляване на капитала

§ 43. Прекратяване и ликвидация на ООД

§ 44. Акционерно дружество. Ред за учредяване.Основания за прекратяване АД

§ 45. Капитал и имущество на АД. Начини за
изменение ,намаляване и увеличение на капитала

§ 46. Акции – понятие, видове и класове.
Сделки с акции

§ 47. Придобиване на членство в АД. Права и
задълженияна акционерите

§ 48. Правни основи на управление на АД. Системина управление – органи и компетентност

§ 49. Облигации – видове и класове. Правана облигационерите. Превръщане на облигациите в акции

§ 50. Годишно приключване и разпределение на
печалбите

§ 51. Командитно дружество с акции.Учредяване. Органи на управление. Основания

за прекратяване и ликвидация

§ 52. Публично – частно дружество (ПЧД).
Учредяване.Управление и представителство.
Права и задълженияна членовете.
Прекратяване на дружеството

§ 53. Търговец – публично предприятие (Т-ПП).
Учредяванена търговски дружества – публични
предприятия.

Органи на управление

§ 54. Правен режим на управлението на
държавнитепредприятия. Договор за възлагане
на управление

(мениджърски договор)

§ 55. Публично дружество. Придобиване и
изгубванена публичното качество на АД

§ 56. Особености при увеличаване и намаляване
на капиталав публично дружество. Права на
акционерите

§ 57. Европейско дружество. Способи за
учредяване.Управление и контрол на ЕД

§ 58. Дружество със специална инвестиционна
цел (ДСИЦ).Учредяване. Предмет на дейност.
Управление

и представителство

Глава VІІ

Обединения на търговци

§ 59. Обединения на търговски дружества.
Видовеобединения. Ред и условия за тяхното
създаване.

Консорциум и холдинг

§ 60. Гражданското дружество като
организационно-правнаформа за съвместна
търговска дейност. Консорциум –понятие и видове

§ 61. Правно положение на холдинга

§ 62. Европейско обединение по икономическиинтереси (ЕОИИ). Учредяване. Органи на управление.

Права и задължения на членовете. Прекратяване

Глава VІІІ

Коопера ция

§ 63. Кооперацията като субектна правото. Ред и условия за учредяване

§ 64. Права и задължения на член
кооператорите.Прекратяване на членство

§ 65. Органи на управление – правомощия

§ 66. Имущество на кооперацията.Разпределение на печалби и загуби

§ 67. Преустройство, прекратяване и ликвидацияна кооперациите

§ 68. Правен статут на кооперативния съюз,
кооперативнотои междукооперативното
предприятие

§ 69. Европейско кооперативно дружество.
Същност и правнауредба. Учредяване. Капитал.
Придобиване на членство.

Органи на управление. Основания за
прекратяване

Глава ХІ

Преобра зуване и ликвидация

§ 70. Преобразуване на търговските дружества.
Формина преобразуване. Фактически състав и правни
последицина преобразуването на търговските
дружества

§ 71. Правна уредба на преобразуването на
търговскитедружества чрез вливане и сливане.
Правни изискванияи процедури

§ 72. Правна уредба на преобразуването на ТДчрез разделяне и отделяне. Правни изискванияи процедури

§ 73. Защита на кредиторите, съдружниците и
акционеритепри вливане, сливане, разделяне и
отделяне

§ 74. Правна уредба на преобразуванеточрез промяна на правната форма

§ 75. Преобразуване чрез прехвърляне на
имуществотовърху едноличния собственик

§ 76. Ликвидация на търговските дружества

 

 

 

Предговор

Глава І

Търговско право – обща характеристика

§ 1. Понятие за търговско право. Същност,
предмети метод на правно регулиране

§ 2. Историческо възникване и тенденции в
развитието на ТП

§ 3. ТП като частно право. Връзка на ТП с ГП.
Отграничениена ТП от ГП и другите
отрасли в системата на правото

§ 4. Основни принципи на ТП

§ 5. Източници на търговското право. Видове

§ 6. Конституцията като източник на ТП

§ 7. Законите и подзаконовите актове като
източник на ТП

§ 8. Международният договор като източник на
ТП

§ 9. Търговският обичай и търговските практикикато източник на ТП

§ 10. Морално-етичните норми като източник на
правото

§ 11. Съдебната и арбитражна практика като
източник на ТП

§ 12. Право на ЕС като източник на правото

§ 13. Обекти на търговската дейност. Видове
обекти

Глава ІІ

Субекти на тръговското право .

Търговска правоспосо бност

§ 14. Субекти на ТП. Видове търговци

§ 15. Търговска правоспособност. Правнаиндивидуализация на търговеца

§ 16. Правно положение на едноличниятърговец – физическо лице

§ 17. Търговско предприятие – понятие,
елементи.Сделки с търговско предприятие.

§18. Клон на предприятие – понятиеи правен режим. Клон на чуждестранно лице

§ 19. Правно значение
на търговските книги

Глава ІІІ

Търговски регистър

§ 20. Търговски регистър – понятие, правна
уредбаи публичност на търговския регистър. Действиена вписването.

§ 21. Подлежащи на вписване обстоятелстваи подлежащи на обявяване актове

§ 22. Справки от регистъра. Запазване на име. Откази обжалване. Отстраняване на грешки и непълноти

Глава ІV

Търговско предста Вителство

§ 23. Търговско представителство – понятие и
видове.Отграничение от представителствотопо гражданското право

§ 24. Правен статут на търговските
пълномощници –прокурист, търговски
пълномощник и помощник.

Форма на упълномощаване. Видове
упълномощаване.Права и задължения.
Прекратяване на упълномощаването

§ 25. Търговски представител. Договорза търговско представителство

§ 26. Правен статут на търговския посредник.Права и задължения. Търговска тайна.

Глава V

Общи положени я

на търговските дружества

§ 27. Търговски дружества. Понятие и видове.Ред и условия за учредяване

§ 28. Капитал и имущество на търговското
дружество.Правен режим на непаричните
вноски. Последици

от неизпълнение на задължението за вноска

§ 29. Недействителност на учреденото търговскодружество. Основания за недействителност

§ 30. Правна защита на членствените права на
съдружницитеи акционерте в
търговските дружества

§ 31. Съдебен контрол за законосъобразност
върху решениятана общото събрание на
търговските дружеството

Глава VІ

Видове търговски дружества

§ 32. Събирателно дружество. Учредяване.Отговорност на съдружниците

§ 33. Вътрешни правоотношения между
съдружницитев СД. Права и задължения.
Управление

§ 34. Външни правоотношения между
съдружниците.Представителство

§ 35. Прекратяване на СД и членството в него.
Последициот прекратяване на членството

§ 36. Командитно дружество. Учредяване.
Правоотношениямежду съдружниците.
Управление и представителство

§ 37. Права и задължения на съдружниците в КД.Разпределение на печалбите и загубите между

съдружниците. Прекратяване на членство.

Прекратяване на КД

§ 38. Дружество с ограничена отговорност.
Учредяване

§ 39. Членство в ООД. Придобиване, прехвърлянеи наследяване на дружествен дял.

Прекратяване на членство

§ 40. Права и задължения на съдружниците.
Последициот неизпълнение на задълженията
на съдружниците

§ 41. Органи на управление на ООД – обща
характеристика.Видове органи и тяхната
компетентност

§ 42. Капитал, имущество и дялове в ООД.
Увеличаванеи намаляване на капитала

§ 43. Прекратяване и ликвидация на ООД

§ 44. Акционерно дружество. Ред за учредяване.Основания за прекратяване АД

§ 45. Капитал и имущество на АД. Начини за
изменение ,намаляване и увеличение на капитала

§ 46. Акции – понятие, видове и класове.
Сделки с акции

§ 47. Придобиване на членство в АД. Права и
задълженияна акционерите

§ 48. Правни основи на управление на АД.
Системина управление – органи и компетентност

§ 49. Облигации – видове и класове. Правана облигационерите. Превръщане на облигациите в акции

§ 50. Годишно приключване и разпределение на
печалбите

§ 51. Командитно дружество с акции.Учредяване. Органи на управление. Основания

за прекратяване и ликвидация

§ 52. Публично – частно дружество (ПЧД).
Учредяване.Управление и представителство.
Права и задълженияна членовете.
Прекратяване на дружеството

§ 53. Търговец – публично предприятие (Т-ПП).
Учредяванена търговски дружества – публични
предприятия.

Органи на управление

§ 54. Правен режим на управлението на
държавнитепредприятия. Договор за възлагане
на управление

(мениджърски договор)

§ 55. Публично дружество. Придобиване и
изгубванена публичното качество на АД

§ 56. Особености при увеличаване и намаляване
на капиталав публично дружество. Права на
акционерите

§ 57. Европейско дружество. Способи за
учредяване.Управление и контрол на ЕД

§ 58. Дружество със специална инвестиционна
цел (ДСИЦ).Учредяване. Предмет на дейност.
Управление

и представителство

Глава VІІ

Обединения на търговци

§ 59. Обединения на търговски дружества.
Видовеобединения. Ред и условия за тяхното
създаване.

Консорциум и холдинг

§ 60. Гражданското дружество като
организационно-правнаформа за съвместна
търговска дейност. Консорциум –понятие и видове

§ 61. Правно положение на холдинга

§ 62. Европейско обединение по икономическиинтереси (ЕОИИ). Учредяване. Органи на управление.

Права и задължения на членовете. Прекратяване

Глава VІІІ

Коопера ция

§ 63. Кооперацията като субектна правото. Ред и условия за учредяване

§ 64. Права и задължения на член
кооператорите.Прекратяване на членство

§ 65. Органи на управление – правомощия

§ 66. Имущество на кооперацията.Разпределение на печалби и загуби

§ 67. Преустройство, прекратяване и ликвидацияна кооперациите

§ 68. Правен статут на кооперативния съюз,
кооперативнотои междукооперативното
предприятие

§ 69. Европейско кооперативно дружество.
Същност и правнауредба. Учредяване.
Капитал. Придобиване на членство.

Органи на управление. Основания за
прекратяване

Глава ХІ

Преобра зуване и ликвидация

§ 70. Преобразуване на търговските дружества.
Формина преобразуване. Фактически състав и правни
последицина преобразуването на търговските
дружества

§ 71. Правна уредба на преобразуването на
търговскитедружества чрез вливане и сливане.
Правни изискванияи процедури

§ 72. Правна уредба на преобразуването на ТДчрез разделяне и отделяне. Правни изискванияи процедури

§ 73. Защита на кредиторите, съдружниците и
акционеритепри вливане, сливане, разделяне и
отделяне

§ 74. Правна уредба на преобразуванеточрез промяна на правната форма

§ 75. Преобразуване чрез прехвърляне на
имуществотовърху едноличния собственик

§ 76. Ликвидация на търговските дружества

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Курс по търговско право“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *