Продължете към съдържанието

Закон за задълженията и договорите XI/2021 – Сборник нормативни актове – предстоящо

ISBN: 9789542837541

Дата на издаване: 2021

Страници: 84

Корична цена: 3 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩА ЧАСТ ………………………………………………………………..9

I. Основни правила .………………………………………………………9

II. Източници на задълженията…………………………………….9
1. Актове за планиране и регулиране  
на народното стопанство ……………………………………………9
2. Договори ………………………………………………………………10
3. Едностранни волеизявления………………………………….18
4. Непозволено увреждане ………………………………………..18
5. Неоснователно обогатяване …………………………………..19
6. Водене чужда работа без пълномощие …………………..20

III. Действия на задълженията ……………………………………21

1. Изпълнение ………………………………………………………….21
2. Неизпълнение ………………………………………………………24
3. Забава на кредитора ……………………………………………..28
IV. Прехвърляне на вземания и задължения ………………29
V. Погасяване на задълженията ………………………………….31
1. Прихващане, подновяване и опрощаване ………………31
2. Погасителна давност …………………………………………….32
VI. Особени видове задължения ………………………………….34
1. Солидарни задължения …………………………………………34
2. Неделими задължения …………………………………………..36
3. Задължения с право на избор ………………………………..36
VII. Обезпечение на вземанията …………………………………37
1. Общи правила ………………………………………………………37
2. Привилегия ………………………………………………………….38
3. Поръчителство ……………………………………………………..40
4. Залог и ипотека …………………………………………………….42
6Закон за задълженията и договорите

ОСОБЕНА ЧАСТ ………………………………………………………..50


I. Продажба ………………………………………………………………….50

1. Общи правила ………………………………………………………50
2. Задължения на продавача ……………………………………..51
3. Задължения на купувача ……………………………………….54
4. Особени правила за някои продажби……………………..54
II. Замяна …………………………………………………………………….57
III. Дарения …………………………………………………………………57
IV. Наем на вещи …………………………………………………………58
V. Заем ………………………………………………………………………….61
VI. Заем за послужване ……………………………………………….62
VII. Влог ………………………………………………………………………63
VIII. Договор за изработка ………………………………………….64
IX. Издателски договор, договор  
за публично изнасяне и договор за сценарио  ……………..67
X. Договор за поръчка …………………………………………………67
XI. Комисионен договор ………………………………………………69
XII. Спедиционен договор …………………………………………..70
XIII. Договор за превоз ………………………………………………..70
XIV. Договор за застраховка ………………………………………..70
XV. Дружество ……………………………………………………………..70
XVI. Спогодба ……………………………………………………………..72
XVII. Публично обещание за награда …………………………72
XVIII. Запис на заповед, менителница и чек ………………73
1. Запис на заповед …………………………………………………..73
2. Менителница ………………………………………………………..73
3. Общи разпоредби …………………………………………………73
4. Чек ……………………………………………………………………….73
7Съдържание

ЧАСТ ТРЕТА

ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРИ  
С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ ………………………………74
ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ЗАКОНИ ………………………….74

I. По Закона за гражданското съдопроизводство ………..74

II. По Закона за привилегиите и ипотеките ………………..75

Преходни правила …………………………………………………………76
Заключителни разпоредби ……………………………………………..77
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Закона за изменение и допълнение  
  на Търговския закон …………………………………………………77
Преходни и Заключителни разпоредби
  към Закона за частните съдебни изпълнители ……………77
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Закона за концесиите …………………………………………77
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Гражданския процесуален кодекс ………………………77
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Закона за изменение и допълнение  
  на Гражданския процесуален кодекс …………………………78
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Закона за концесиите …………………………………………79
Преходни и Заключителни разпоредби  
  към Закона за допълнение на Закона  
  за задълженията и договорите  ………………………………….79
Релевантни актове  
  от Европейското законодателство ……………………………..80