Продължете към съдържанието
Разпродажба!

Прекратяване на наказателното производство в съдебно заседание – предстоящо

Автор: Дебора Вълкова-Терзиева

ISBN: 9789542846611

Дата на издаване: 2024

Страници: 208

Корична цена: 15 лв.

Прекратяването на наказателното производство не е нов правен институт в българското процесуално законодателство. Той има своето място както в Закона за углавното съдопро­изводство от 1897 г. (отм.), така и в следващите процесуални закони – НПК от 1952 г. (отм.), НПК от 1974 г. (отм.) и дей­стващия НПК.

 

Прекратяването на наказателното производство се опреде­ля като общ наказателнопроцесуален институт, защото намира приложение във всички фази и стадии на процеса и е необходимо да бъдат на­правени някои уточнения:

 

Първо, настоящото изследване е насочено единствено към прекратяване на наказателното производство в съдебното за­седание на първа инстанция. Причината се състои в това, че спецификите и съществените проблеми на практиката и док­трината при прекратяване на наказателното производство от съда са именно в този стадий на съдебната фаза на процеса. Освен това, предпоставките за прекратяването, както и реда за това, са почти идентични в съдебните заседания на първата, въззивната и касационната инстанции.

 

Второ, на анализ е подложено само прекратяването на наказателното производство в съдебното заседание на първа инстанция по делата от общ характер. Причините за това са следните:

 

Специфичните основания за прекратяване на делата от частен характер, регламентирани в чл. 24, ал. 5 НПК, вече са из­следвани подробно в доктрината.

 

Общите основания за прекратяване по чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 – т. 10 НПК, важими и за делата от частен харак­тер, разкриват редица особености, които заслужават самостоя­телна и отделна разработка.

 

Вероятно част от изложените тези няма да бъдат приети за безспорни. Но ако те породят научна дискусия, една от целите на този труд ще бъде постигната.