Продължете към съдържанието

Наказателно право – Обща част

Автор: проф. Румен Марков

ISBN: 9789542840619

Дата на издаване: 2022

Страници: 656

Корична цена: 38 лв.

Техните учебници са актуални и днес. Но животът продължава и върви напред. През следващите десетилетия българската наказателно­правна наука претърпя мащабно и бързо развитие в трудовете на такива светли умове като чл.-кор. на БАН Костадин Лютов, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. д-р Тамара Хинова и други изтъкнати наши учени. Зна­чими са и достиженията на съдебната практика.

 

Надявам се да съм постигнал поставената цел настоящият учебник да представя пълно, разбира се, синтезирано, но и разбираемо актуалната българска доктрина в нейната неразривна връзка с трудовете на нашите учители и практиката.

 

В последната част на учебника поканих да вземат участие младите учени по реда на тяхната изява – доц. д-р Славка Димитрова-Симеонова, д-р Петя Митрева, доц. д-р Ралица Костадинова, доц. д-р Юлиана Ма­теева и д-р Пресиян Марков. Изхождам преди всичко от техните научни и лични качества, но и от обстоятелството, че те вече са работили по съ­ответните теми като докторантура или доцентура. С удовлетворение ус­тановявам, че успяват да отговорят на зададения стандарт на учебника и убедително демонстрират своя научен потенциал. Всичко това ме прави оптимист за бъдещето на българската наказателноправна наука.

 

Представеният на Вашето внимание учебник в общи линии запазва класическата структура на предишните. Новото в него е силният акцент върху правно-техническите аспекти на всеки разглеждан проблем, така че ползващите го да бъдат максимално подготвени за основната дейност по прилагане на наказателноправните норми. Фокусът на учебника на­ложи да се освободи допълнителен обем за сметка на някои въпроси без практическо приложение като например изложение за самата наказател­ноправна наука, подробни исторически бележки за развитието на нака­зателното право у нас, справочното цитиране на литература под линия и др. под. Вместо тях са добавени нови теми. Взето е предвид и членството на РБ в Европейския съюз. Всички основни институти на наказателното право са разгледани в пълнота, без да се спестяват деликатните моменти, а под линия – и в детайли.

 

В учебното съдържание е вплетена практиката на върховната съ­дебна инстанция за периода 1957 – 2020 г., подложена на критичен ана­лиз. Излагането на материала е богато илюстрирано с примери, които са действителни казуси от решенията на ВС и ВКС.

 

За максимална яснота на текста са направени многобройни вътреш­ни препратки. Те дават възможност на читателя бързо да се ориентира във всички аспекти на проблема, разгледани на различни места в конте­кста на отделните теми и така да получи системна и адекватна представа по интересуващия го въпрос.

 

Не крия, че в настоящия учебник е направен и опит за оспорване и преодоляване на някои неточни и дори погрешни становища, препо­втаряни безкритично през годините. В един момент е добре да поспрем и помислим дали наистина това, с което сме свикнали като с аксиома, всъщност е правилно.

 

Учебникът е предназначен за студенти (особено подчертаните тек­стове), но и за практикуващи юристи – съдии, прокурори, адвокати, раз­следващи органи (особено бележките под линия).

 

С уважение към читателя,

 

проф. д. ю. н. Румен Марков