Продължете към съдържанието

Извършители на насилствени престъпления

Автор: Стоян Узунов

ISBN: 9789542843429

Дата на издаване: 2023

Страници: 364

Корична цена: 27 лв.

Целта на настоящия научен труд е извеждането на актуални характерни особености от личностно-криминологичен и социално-демографски тип на извършителите на насилствени престъпления, което да спомогне за усъвършенстването на дейността по противодействие, разследване и разкриване на този тип престъпна дейност.

Изведените в настоящото изследване научнообосновани препоръки ще могат да послужат като база за прилагането на полезни модели и практики, както и за реализацията им в дейностите на служебните лица,  пряко ангажирани в борбата с насилствената престъпност.

Тази книга е предназначена за широк кръг потребители от централните и териториални служби на Министерството на вътрешните работи. Особено полезна ще бъде за разследващите полицаи от МВР, за всички магистрати от Съдебната система,  служителите на ГДО и ГДИН при Министерството на правосъдието, обучаемите от всички категории в Академията на МВР, както и за всички хора, имащи интерес към засегнатата проблематика.

Този труд съдържа теоретични обобщения и решения на значими научни и приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения на наказателноправната и криминологичната теория и представляват значителен и оригинален принос в науката.

Проф. д.ю.н.  Борис Велчев

Авторът на този труд притежава задълбочени теоретични знания по специалността и категорична способност за самостоятелно научно изследване.

Проф. д-р Веселин Вучков

Значителният професионален опит на автора обуславя и ясното дефиниране на обекта, предмета и основната цел на това изследване. В тази връзка резултатите от този научен труд имат особена актуалност и практическа полезност.

Проф. д-р Пламен Панайотов

Достойнството и ценността на този труд е в актуалността и комплексността на научното изследване на разглежданите проблеми. Авторът търси практически аспекти в реализирането на разглежданите институти, като прави цялостен анализ на видовете насилствени престъпления и факторите за тяхното проявление в обществото. Това придава на изследването полезност за широк кръг читатели – научни работници, практикуващи юристи, правоохранителни органи и други. Тази характеристика му придава и актуалност поради липсата на подобно криминологично изследване в последните години.

Проф. д.ю.н. Георги Митов

Този научен труд е доказателство за широката информираност на неговия автор, както и за неговите аналитични способности. Големият му професионален опит и доброто познаване на практиката са предпоставка за  практическа полезност на изследваането.

Доц. д-р Нина Белова