Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 3/2021 – предстоящо

ISBN: 27487070

Дата на издаване: 2021

Страници: 190

Корична цена: 11 лв.

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 3 от 2021 г. на списанието публикуваме три статии на юристи, които са с приносно значение за практиката и доктрината.

За списанието е чест гостуването на професор, д.ю.н. Мали­на Новкиришка в рубриката „Гост на броя“. Тя е единственият романист в българската правна доктрина, който изследва и пуб­ликува редица статии, свързани с правни въпроси от здравео­пазването в римското право. Изложението от проф. Новкиришка несъмнено представлява интерес както за читателите-юристи, така и за читателите с медицинска професия. Тя успява да направи интересен аналог с актуалните въпроси в медицинското право в съвремието и проблемите в римската правна система. Увлекателно и с принос към решаването на настоящи правни проблеми проф. Новкиришка представя напр. правния режим на защита на човешкия ембрион преди раждането в римското право, правната уредба на закрила на бременната жена в различни усложнени семейноправни хипотези, въпроси на асистираната репродукция, сурогатното майчинство и др.

В края на своето изложение, проф. Малина Новкиришка отделя специално внимание на правната уредба в древен Рим, свързана със социалното отношение към лекарите и в цялостност към упражняване на медицинската професия.

В статията на юриста гл. ас. д-р Светла Янкулова със заглавие „Административна юрисдикция ли е Националната експертна лекарска комисия?“ намираме анализ на актуален проблем – статутът на НЕЛК и актовете, които издава този орган. С вещина гл. ас. д-р Янкулова пояснява спецификите на НЕЛК, които оп­ределят дали органът е административен или юрисдикционен, проблем, от който следва оспорването на актовете и компетент­ният контролен орган.6

Изводите в статията имат важно правно значение, с оглед уеднаквяване на съдебната практика и защитата на правата на лицата, адресати на актове на НЕЛК.

Светла Качарова, доктор по право, е автор на друго сери­озно изследване, озаглавено „Превенция на несъстоятелността на лечебните заведения в условията на трансгранична заплаха за общественото здраве“. Тя анализира задълбочено проблем, който не е изследван в българската доктрина – взаимовръзката между банковата система, финансирането на лечебните заведения и правната превенция от изпадането им в несъстоятелност. Въпросът има значение с оглед на предложенията, които тя прави за така нар. от нея „ранна намеса“ на държавата чрез съответните органи с цел гарантиране на медицинските услуги от стабилни лечебни заведения, особено при действащата система на здравно осигуряване в България.

В статията „Правни проблеми в регулиране на аптечната дейност“ авторката Ивелина Александрова, доктор по право, анализира отделни въпроси от правната регулация на аптечната дейност в България, които тя установява като проблемни в практиката. Така напр. Ивелина Александрова разглежда въпроси, свързани с административно-правния режим на дейността на аптеката и дрогерията. Специално внимание отделя на статута на така нар. „болнични аптеки“, като вътрешни структурни звена на болничните лечебни заведения. Авторката по­яснява спецификите на така нар. „магистрална рецептура“ и „фармакопейна рецептура“. Прави изводи с важно правно значение за качеството на търговията на дребно с лекарства и безопасността на пациента.

В брой трети публикуваме продължението на специално подготвения обзор на актове, издадени от централната и местна власт, свързани с управление на пандемията от COVID 19 в страната ни, в периода от началото на м. април до края на м. юли 2021 г. Този обзор се публикува от сдружението „Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване“ вече повече от една година, в създадена съвместна рубрика, в правния интернет сайт Лекс.бг.

Редакционната колегия избра от актуалната юриспруденция за публикуване в списанието решение на Софийски градски съд по наказателно дело, свързано с пандемията Ковид-19, решение на ВКС с предмет на делото заплащане на неплатена от здравната каса медицинска дейност на болнично лечебно заведение и решение на ВКС относно дължима сума на лекар- специализант към лечебно заведение, сключило договор за специализация в него.

Надяваме се съдържанието на настоящия брой на списанието да е полезно и интересно.

Октомври 2021 г.

Редакционна колегия:

  • Проф. д-р Дарина Зиновиева;
  • Проф. д-р Огнян Герджиков;
  • Проф. д-р Иван Тодоров;
  • Проф. д.ю.н. Живко Драганов;
  • Проф. д.м.н. Параскева Стаменова