Продължете към съдържанието

Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост

Автор: Христина Георгиева

ISBN: 9789542837794

Дата на издаване: 2022

Страници: 340

Корична цена: 22 лв.

Първото в България цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите

„Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост“ е първото в България цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите като нетрадиционен обект на правото на интелектуална собственост. Трудът проследява правните подходи, възприети в различни правни системи по отношение на видео игрите, включително на ниво Европейски съюз (ЕС). Разгледани са законодателни и доктринерни виждания по темата, както и проблеми на правоприлагането. Анализирана е съдебна практика на Съда на ЕС, на Върховния съд на САЩ, на италиански, френски и други национални съдилища. Съпоставени са видео игрите със сходните произведения като сборните произведения по смисъла на чл. 10 и 11 от ЗАПСП, компютърните програми и аудиовизуалните произведения. Изяснено е съдържанието на авторското право върху видео игра като сбор от конкретни неимуществени и имуществени правомощия на автора, респективно носителя на авторско право. Трудът допринася и за теоретичното изясняване на въпроси, свързани с приложимостта по отношение на видео игрите на сродните на авторското право права и други права на индустриална собственост – права върху търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели, топологията на интегралните схеми и други, чрез които е възможно да се постигне още по-широк обхват на правна закрила. Без да се превръща в самостоятелен проблем на изследването, за първи път у нас аргументирано се засяга и детайлно се анализира въпросът за данъчните и други финансови стимули за подпомагане и развитие на индустрията с видео игри в България.

За автора:

Д-р Христина Георгиева е магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство (2009 г.), където паралелно придобива и професионална квалификация по „Банково дело“ (2009 г.), а през 2020 г. – образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „Право“, специалност „Изобретателско, авторско и патентно право“. Била е хоноруван асистент в УНСС по дисциплините: „Търговско право“ (2016 г.), „Основи на правото“ – курс, преподаван на английски език (2017 г.), и „Право на интелектуалната собственост“ (2019 г.) От 2020 г. членува в Европейския институт по право и е лектор в лятно училище по Европейско частно и сравнително право, което се организира ежегодно от Юридическия факултет на Университета в Залцбург, Австрия и Академията по европейско частно право.

Автор е на общо 27 научни публикации – на български и английски език. Участва в програми и осъществява докторантски и научноизследователски мобилности в Юридическите факултети на Университети в Гренобъл (Франция), Залцбург (Австрия), Загреб (Хърватия), Любляна (Словения), Мюнхен (Германия), Перуджа (Италия), Солун (Гърция), и Университет „Харвард“  (САЩ). Владее английски език, ползва испански и френски език. Адвокат към Софийска адвокатска колегия.