Продължете към съдържанието

Медицинско право и здравеопазване 1-2021

ISBN: 2010014027

Дата на издаване: 2021

Страници: 184

Корична цена: 11 лв.

Уважаеми читатели,

В брой 1 от 2021 г. на списанието сме включили изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването.

Така в статията на юриста Мария Дерелиева „Анализ на съдебната практика, постановена по искове за плащане на „надлимитна“ дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса“ е направен систематичен преглед на постановени решения на Върховния касационен съд, свързани със съдебни спорове между лечебни заведения и здравната каса по въпроса дължими ли плащания за извършената „надлимитната“ медицинска дейност. Авторката поставя акцент върху три последователни решения на ВКС, постановени скоро, с които се присъжда заплащане на тази дейност от здравната каса към лечебните заведения.

Предмет на статията „Цифровата трансформация в здравеопазването в контекста на правото на достъп до медицинска помощ“ от доц. д-р Андрияна Андреева и доц. д-р Галина Йолова, се анализира актуалната тема за електронното здравеопазване и правото на достъп до медицинска помощ. Авторите аргументират свои предложения за законодателни решения, с цел установяване на гарантиран достъп до здравно обслужване.

В списанието са включени две статии, свързани с употребата на лекарства и актуалните въпроси в нормативната уредба и в практиката. Статията „Клиничните изпитвания на лекарствени продукти в националните здравни стратегии в периода 2001 – 2020 г.“ от Веска Гергова се извършва обстоен анализ на „лекарствената политика“ в периода 2001 г. – 2020 г., свързана с клиничните изпитвания на лекарствени продукти. Разглежда се изпълнението на конкретни мерки в областта на клиничните изпитвания и реализираните изменения в законодателството през периода. С експертна вещина авторката установява как следва да се оптимизира законодателството занапред и защо.

В статията „Актуални проблеми на ваксинациите в сравнително-правен аспект“, юристът Дамян Димов, е извършил сравнително-правен анализ в различните държави на предвидените юридически способи за отговорност от нежелани реакции след ваксинация. Авторът анализира и законодателството у нас, като представя своето авторско виждане и дава свои предложения за оптимизиране на законодателството.

Изказвайки благодарност към академик Атанас Атанасов, редакционната колегия изразява и удоволствието от срещата на читателската аудитория със световно признатия български учен и специалист по генно инженерство в рубриката „Гост на броя“. Академик Атанасов запознава читателите с някои технологии за генно „редактиране“ в света, в последните години, които – според него – разрешават проблеми на човечеството в областта на здравеопазването, селското стопанство и други области на живота. Той коментира и въпроси, свързани с овладяване на пандемията от Covid-19. Ерудицията, с която академик Атанасов пояснява актуалните постижения в генното инженерство, насърчава млади учени и дава надежда на обществото.


В практическата част на броя публикуваме традиционното обобщение „Covid-19 синтез“ на актове на централната и местна изпълнителна власт за периода от м. ноември 2020 г. до м. януари 2021 г. Колегите – автори Надежда Славчева, Лилия Монова и Светла Качарова филтрират най-важните актове за периода, с които се управлява кризата от пандемията у нас. Поредицата от тези анализи се публикува регулярно в специална рубрика, създадена от сдружението по медицинско право и здравеопазване в Лекс.бг – една от най-големите електронни медии с предимно правна аудитория. Практическото значение е справочно, тъй като всеки, желаещ да се запознае със съдържанието на издадения акт в определения период и с предмета му, има тази възможност по улеснен начин.


И накрая, практическата част завършва с публикуване на актуални решения на българските съдилища в рубриката „Юриспруденция“. Редакционната колегия избра три решения на Върховния касационен съд (ВКС), относно дължимостта на плащане за извършената „надлимитна дейност“ от лечебните заведения.


От практиката на Конституционния съд (КС) се избра Решението на КС, с предмет на делото – установяване на противоречие с Конституцията на конкретни разпоредби от Закона за социалните услуги (ЗСУ). Решението на КС би било полезно за дейността на лечебните заведения, за извършващите услуги в полза на хора с увреждания и за всеки, който се интересува от регулацията в ЗСУ.


Март 2021 г.

Редакционна колегия:

  • Проф. д-р Дарина Зиновиева;
  • Проф. д-р Огнян Герджиков;
  • Проф. д-р Иван Тодоров;
  • Проф. д.ю.н. Живко Драганов;
  • Проф. д.м.н. Параскева Стаменова.


Съдържание:


УВОД

СТАТИИ

ГОСТ НА БРОЯ: СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ НОВИТЕ ГЕНЕТИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Акад. Атанас Атанасов

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, ПОСТАНОВЕНА ПО ИСКОВЕ ЗА
ПЛАЩАНЕ НА „НАДЛИМИТНА“ ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР СЪС ЗДРАВНАТА КАСА
Мария Дерелиева

ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В КОНТЕКСТА
НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Доц. д-р Андрияна Андреева, Доц. д-р Галина Йолова         

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВАКСИНАЦИИТЕ В СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН
АСПЕКТ
Дамян Димов

КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В
НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОДА 2001 – 2020 Г.
Веска Гергова

COVID-19 – АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА
01.11.2020 г. – 28.02.2021 г.
Светла Качарова, Надежда Славчева, Лилия Монова

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Върховен касационен съд
Решение № 152 от 02.02.2021 г. по т. д. № 385/2020 г.
Решение № 169 от 16.02.2021 г. по т. д. № 1916/2019 г.
Решение № 154 от 04.03.2021 г. по т. д. № 2530/2019 г.
Конституционен съд
Решение № 9 по конституционно дело № 3 от 2020 г.