Юридически лица с нестопанска цел/Второ преработено и допълнено издание

Автор: Доц. д-р Маргарита Златарева

ISBN: 978-954-28-1304-0

Дата на издаване: 2013-04-01

Страници: 356

Корична цена: 20 лв.

Книгата „ЮЛ с нестопанска цел“ се появи не
дълго след приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81/2000
г., който постави регулацията на организациите от нестопанския сектор на нови
съвременни колела. Законът обхвана всеобщия подем на гражданите да се сдружават
и ги поведе, освен към традиционните правни форми и към нови възможности на организациите
да работят с ясно изразена общественополезна цел като уреди второто ниво на
сдруженията и фондациите – тези за общественополезна дейност. В книгата се
анализира тази съвременна правна регламентация.

Към 2013 г. изследването остава едно от малкото,
което дава най-мащабна картина на правото и начина на гражданите да се
сдружават като разкрива правните рамки на най-използваните форми на сдружаване на лица,
респективно на усвояване на материални средства за постигане на идеални цели.

Изминалият период от 2002 г. до настоящия
момент обаче е белязан със съществени промени за правовия свят на страната ни,
продиктувани от новия статут на Република България като държава, членка на ЕС.
Правното регулиране на обществените отношения във всички сфери търпи развитие в
новата посока, което неминуемо рефлектира и в материята, обсъждана от
настоящата книга. За да бъде полезна за читателя, изложението в нея се налага
да бъде изменено и допълнено.

– От 2007 г. правото на ЕС става част от
вътрешното право с всички последици от прякото му приложение или със
задълженията за хармонизиране на националните източници с него.

– През 2006 г. се провежда реформа във
вписването на един цял вид юридически лица. Търговският регистър е изваден от
фирмените отделения на окръжните съдилища и е възложен на административен орган в лицето на
Агенцията по вписванията при министъра на правосъдието.

– На 20.07.2007 г. се обнародва нов Граждански
процесуален кодекс, разпоредбите на който уреждат възникването на юридическите
лица от нестопанския сектор, както и вписването на всички обстоятелства,
свързани с публичното им оповестяване.

– В самия общ за изложението Закон за ЮЛ с
нестопанска цел се гласуват изменения, продиктувани от усъвършенстване на
регулацията или съобразяването с нови изисквания към финансовата отчетност на
юридическото лице.

– За периода след издаване на книгата се
създават редица нови закони, имащи връзка с изследваната в нея материя или
съществуващите търпят изменения в разпоредби, свързани с изложението. Такива са: Законът за
адвокатурата(обн. ДВ, бр. 55/2004 г.), Законът за съдебната власт (обн. ДВ, бр.
64/2007 г., Законът за политическите партии (обн. ДВ, бр. 28/2005 г.), Законът за
вероизповеданията (обн. ДВ, бр. 120/2002 г.), измененията на Закона за
счетоводство (обн. ДВ, бр. 98/2001 г.), на Закона за мерките срещу изпиране на пари и др.

– В европейското дружествено право се появяват
нови правни форми като европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО)
№2157/2001 на Съвета относно Устава на евро-пейското дружество и европейско кооперативно
дружество по смисъла на Регламент (ЕО) №1435/2003 на Съвета относно Устава на
европейското кооперативно дружество.

– Органите
на ЕС насочват поглед към регулиране на „предприятията от социалното
стопанство“, за каквито се сочат взаимоспомагателните дружества, сдруженията ифондациите като интересът вече е обективиран в Становище на
Съвета за Регламент относно Устава на европейска фондация от септември 2012 г.

– Налице е и нова съдебна практика на ВКС.

Очевидно колелата, върху които е поставена правната рамка на ЮЛ
с нестопанска цел, се въртят и доктрината трябва да се съобразява с движението
им.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРО ИЗДАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ СРЕД ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО

БЪЛГАРСКОТО ПРАВО. ТИПИЧНИ БЕЛЕЗИ

§ 1. Основни положения

А. Понятие за ЮЛ

Б. Източници на правна уредба за ЮЛ

§ 2. Юридическите лица като носители на права

А. Поставяне на проблема

Б. Теории за същността на юридическото лице

В. Възникване на правоспособността

§ 3. Юридическите лица като действащи субекти

А. Основни положения

Б. Представителството на юридическото лице

В. Имуществото на ЮЛ

Глава втора

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ КАТО ВИД ОРГАНИЗАЦИИ ОТ

НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

§ 4. Поставяне на проблема

А. Наименование

Б. Предмет на изследване

§ 5. Обективно право

А. Източници на норми за организациите с нестопанска цел

Б. Юриспруденцията и доктрината

§ 6. Специфични белези на организациите

с нестопанска цел

А. Обща цел и целта при нестопанските организации

Б. Възможност за стопанска дейност

В. Съотношение между цел и предмет на дейност

§ 7. Видове организации с нестопанска цел

§ 8. Историческо развитие

А. В страните от континенталната правна система

Б. В страните от англо-американската правна система

В. В България

§ 9. Значение на организациите с нестопанска цел

А. Приложима област

Б. Функции

§ 10. Данъчни облекчения

А. Значение на данъчната политика

Б. В България

В. В други държави

§ 11. Неформални организации с нестопанска цел

А. Общи положения. Източници

Б. Правна същност

Глава трета

СДРУЖЕНИЯ

§ 12. Понятие

А. Правни белези

Б. Право на сдружаване

В. Начин на сдружаване

§ 13. Видове сдружения

§ 14. Създаване на сдружението

А. Общи положения

Б. Изисквания

В. Устав

Г. Вписване на сдружението

Д. Възникване на сдружение

в Австрия, Германия и Полша

Е. Изводи

§ 15. Управление на сдружението

А. Общи положения

Б. Управителният съвет като ръководен орган

В. Образуване волята на сдружението

чрез решения. Общо събрание (ОС)

Г. Взаимоотношения между органите

Д. Клон

§ 16. Членство

А. Понятие

Б. Придобиване и изгубване

на членство при сдруженията

В. Съдържание на членството

§ 17. Автономия на сдружението и защита на членството

А. Понятие за проблема

Б. Отделни (индивидуални) изисквания за членство

В. Санкционната власт на сдружението

§ 18. Външни права на сдружението

А. Сдружението като носител на права

Б. Сдружението като страна в съдебен процес

В. Сдружението в производство по несъстоятелност

г. Отношения, свързани с отговорността

§ 19. Прекратяване на сдружение

А. Стадии

Б. Отнемане на правоспособността

В. Прекратяване дейността на сдружението

Глава четвърта

ФОНДАЦИИ

§ 20. Общи положения

А. Сравнително-правен поглед върху целта

Б. Същност

В. Видове

§ 21. Учредяване

А. Материалноправни действия

Б. Действия на публичния ред

§ 22. Устройство

А. Органи

Б. Лица, облагодетелствани от фондацията

§ 23. Прекратяване на фондацията

А. Принудително загубване на правоспособност

Б. Доброволно прекратяване с ликвидация

В. Прекратяване без ликвидация

г. Разпределение на останалото имущество

§ 24. Държавен контрол

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА

ДЕЙНОСТ

§ 25. Значение

§ 26. Развитие на правния режим

§ 27. Правна същност

А. Понятие

Б. Що е общественополезна дейност

§ 28. Създаване на организацията

за общественополезна дейност

А. Възникване на ЮЛ

Б. Получаване статут на организация

за общественополезна дейност

§ 29. Устройство и дейност

А. Устройство

Б. Права на организацията

В. Задължения и санкции

г. Определяне на третите ползващи се лица

§ 30. Прекратяване на организацията

А. Прекратяване със или без ликвидация

Б. Разпределение на останалото имуществото

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

§ 31. Европейският съюз и гражданското

общество на бъдеща обединена Европа

§ 32. Правото на Европейския съюз

и европейски правноорганизационни форми

А. В актовете на първичното право на ЕС

Б. В пряко приложимите актове

на вторичното право на ЕС

В. В Директивите на ЕС

§ 33. Пожелания

ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА

I. Първоначално възникване на сдружение

или фондация по режима на Закона

за ЮЛ с нестопанска цел

1. Как се прави сдружение според ЗЮЛНЦ?

2. Как се учредява фондация?

3. Придобиване на статут на организация

за общественополезна дейност (ООПД)

БИБЛИОГРАФИЯ

І. Учебници, коментари, монографии, студии

ІІ. Статии, доклади

ІІІ. Сборници с решения, речници

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Юридически лица с нестопанска цел/Второ преработено и допълнено издание“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *