Продължете към съдържанието

Закон за задълженията и договорите VI/2021 – Сборник нормативни актове

ISBN: 9789542835905

Дата на издаване: 2021

Страници: 84

Корична цена: 3 лв.

Съдържание:

ОБЩА ЧАСТ ………………………………………………………………..9

 • I. Основни правила……………………………………………………….9
 • II. Източници на задълженията…………………………………….9
  1. Актове за планиране и регулиране на народното стопанство ……………………………………………9
  2. Договори………………………………………………………………10
  3. Едностранни волеизявления………………………………….18
  4. Непозволено увреждане………………………………………..18
  5. Неоснователно обогатяване…………………………………..19
  6. Водене чужда работа без пълномощие…………………..20
 • III. Действия на задълженията……………………………………21
  1. Изпълнение ………………………………………………………….21
  2. Неизпълнение ………………………………………………………24
  3. Забава на кредитора ……………………………………………..28
 • IV. Прехвърляне на вземания и задължения ………………29
 • V. Погасяване на задълженията ………………………………….31
  1. Прихващане, подновяване и опрощаване ………………31
  2. Погасителна давност…………………………………………….32
 • VI. Особени видове задължения………………………………….34
  1. Солидарни задължения…………………………………………34
  2. Неделими задължения…………………………………………..36
  3. Задължения с право на избор ………………………………..36
 • VII. Обезпечение на вземанията …………………………………37
  1. Общи правила ………………………………………………………37
  2. Привилегия ………………………………………………………….38
  3. Поръчителство……………………………………………………..40
  4. Залог и ипотека…………………………………………………….426

ОСОБЕНА ЧАСТ………………………………………………………..50

 • I. Продажба………………………………………………………………….50
  1. Общи правила ………………………………………………………50
  2. Задължения на продавача ……………………………………..51
  3. Задължения на купувача ……………………………………….54
  4. Особени правила за някои продажби……………………..54
 • II. Замяна …………………………………………………………………….57
 • III. Дарения …………………………………………………………………57
 • IV. Наем на вещи…………………………………………………………58
 • V. Заем………………………………………………………………………….61
 • VI. Заем за послужване ……………………………………………….62
 • VII. Влог………………………………………………………………………63
 • VIII. Договор за изработка ………………………………………….64
 • IX. Издателски договор, договор за публично изнасяне и договор за сценарио ……………..67
 • X. Договор за поръчка…………………………………………………67
 • XI. Комисионен договор………………………………………………69
 • XII. Спедиционен договор …………………………………………..70
 • XIII. Договор за превоз………………………………………………..70
 • XIV. Договор за застраховка………………………………………..70
 • XV. Дружество……………………………………………………………..70
 • XVI. Спогодба ……………………………………………………………..72
 • XVII. Публично обещание за награда …………………………72
 • XVIII. Запис на заповед, менителница и чек………………73
  1. Запис на заповед …………………………………………………..73
  2. Менителница………………………………………………………..73
  3. Общи разпоредби …………………………………………………73
  4. Чек……………………………………………………………………….737

ЧАСТ ТРЕТА

 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ………………………………74
 • ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ЗАКОНИ………………………….74
 • I. По Закона за гражданското съдопроизводство………..74
 • II. По Закона за привилегиите и ипотеките………………..75
 • Преходни правила …………………………………………………………76
 • Заключителни разпоредби……………………………………………..77
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнениена Търговския закон …………………………………………………77
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за частните съдебни изпълнители……………77
 • Преходни и Заключителни разпоредбикъм Закона за концесиите …………………………………………77
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Гражданския процесуален кодекс ………………………77
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ………………………..78
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за концесиите …………………………………………79
 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите ………………………………….79
 • Релевантни актовеот Европейското законодателство……………………………..8