Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване 02/2021 – предстоящо

ISBN: 27387070

Дата на издаване: 2021

Страници: 152

Корична цена: 11 лв.

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 2 от 2021 г. на списанието публикуваме две статии на автори по актуални въпроси, свързани с обществените поръчки в сферата на здравеопазването. Третата статия е иновативна – обвързва правната регулация на здравеопазването с националната сигурност на държавата.


В статията на юриста Цветолюба Васева „Правни проблеми при процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти“ е направен задълбочен анализ на проблемите, свързани с възложителите на обществени поръчки – лечебните заведения – публични възложители при закупуване на лекарствени продукти. Като определя кръгът на лечебните заведения, които следва да спазват процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), тя разяснява правилното прилагане на някои спорни въпроси при „обособените позиции“, изготвянето на технически спецификации и др. Коментира съдебната практика и практиката на Комисия за защита на конкуренцията. Обръща специално внимание на новите изменения в закона и особеностите при тяхното прилагане.


В статията „Правен статут на лечебните заведения в контекста на възлагане на обществените поръчки“ на юриста Йоана Маринова-Стефанова е направено интересно изследване на лечебните заведения-търговски дружества, според вида на тяхната капиталова собственост и прилагането на ЗОП спрямо тях.


С вещина се отличава сравнителния анализ на правния статут на лечебните заведения, според извършваната от тях дейност и естеството на разходваните за тази дейност средства, при прилагане на ЗОП. Авторката коментира взаимовръзката между европейското законодателство и ЗОП, както и практиката на Съда на ЕС. Аргументира изводи относно лечебните заведения с изцяло частен капитал и приложимостта на обществените поръчки в тяхната дейност.


В списанието е включена статия по въпрос, който не е изследван принципно в медицинското право, а именно – взаимовръзката между правната регулация на медицинската помощ при бедствия и кризи с националната сигурност на държавата. Авторката Светла Качарова, доктор по право, изследва системата за оказване на медицинска помощ, на финансирането на медицинската помощ и др., така че да не се допусне невъзможност на държавата да реагира в кризисна ситуация, с цел гарантиране на националната сигурност.

Изключително интересно за аудиторията е изложението на професор д-р по медицина Румен Хичев в рубриката „Гост на броя“ със заглавие „За здравеопазването в Съединените Американски Щати“.

Професор Хичев, с ерудицията си и дългогодишния мениджърски опит в САЩ, запознава читателите с правния режим на трансплантацията и донорството в САЩ и с управлението на пандемичната криза от Ковид-19. Особен интерес за академичната общност представлява информацията относно статута на гост-професорите в университетите и практическата насоченост на висшето образование в САЩ.


Традиционно, продължава публикуването на издадени актове на централната и местна власт, свързани с управление на пандемията от COVID-19 в страната ни, като в този брой е обхванат периода от 01.02 – 31.03.2021 г. Обзорът регулярно се извършва от колеги, членове на дружеството, и се публикува в специалната рубрика в правния интернет сайт Лекс.бг.


Редакционната колегия избра четири решения на Върховния административен съд, като три от тях касаят наложени санкции на лечебни заведения, сключили договори със здравната каса. Четвъртото съдебно решение има за предмет спор относно отказ на здравната каса за лечение в чужбина на пациент.


Надяваме се да сме полезни със съдържанието на настоящия брой на списанието.


юни 2021 г. редакционна колегия:

  • Проф. д-р Дарина Зиновиева;
  • Проф. д-р Огнян Герджиков;
  • Проф. д-р Иван Тодоров;
  • Проф. д.ю.н. Живко Драганов;
  • Проф. д.м.н. Параскева Стаменова.