Продължете към съдържанието

Основи на правосъдието по данъчни дела – предстоящо

Автор: Иван Г. Стоянов

ISBN: 9789542839996

Дата на издаване: 2024

Страници: 200

Корична цена: 16.5 лв.

Самата формулировка на темата съдържа в себе си логическата връзка между общо и специално. Към юридически родовото понятие „правосъдие“ се прибавя видовата отлика „да­нъци“, за да се получи по-тясното по обем, но по-сложно по съдържание „правосъдие по да­нъчни дела“ – това е фундаментален проблем на всяка правна система. Самостоятелен и нелек за решаване въпрос е поставянето на теоретични­те основи на съчетанието на родовото понятие „правосъдие“ с видовата отлика (данъци) и раз­криването на специфичните особености на пра­восъдието по данъчни дела. Настоящият труд е първото монографично изследване на данъчно­то правосъдие у нас.

 

След наказателното право данъчното право разкрива най-силно изразен imperium. Нещо по­вече, съгласно Наказателния кодекс укриването на данъци е престъпление. Това е обяснимо – без данъци държавата не би могла да осъществява своите функции. Това на свой ред предполага ефикасно и безпристрастно данъчно правосъ­дие. Ако безспорно е необходимо да се обезпечи фискалният интерес на държавата, не по-малко важно в една демократична и правова държава е гарантирането правата на данъкоплатците. Този баланс на интереси е призван да обезпечи данъчното правосъдие.

 

Настоящото изследване е обусловено както от необходимостта за разработване теоретич­ните основи на правосъдието по данъчни дела, от аспекта на конституционно-правната проблематика, така и от „обществената необходимост за практическа използваемост на предла­ганите теоретични разрешения“. Става въпрос за предложения de lege ferenda с цел подобрява­не на съдебната практика по данъчни дела. Това не са само теоретични въпроси на данъчното право; тяхното решаване предпоставя внасяне­то на яснота и прецизност в данъчното законо­дателство, вкл. в ДОПК. Качественото (данъчно) правосъдие предполага качествени (данъчни) закони.

 

Настоящият труд е предназначен не само за професионалисти (юристи и икономисти), но и за най-широката аудитория –данъкоплатците; надявам се им бъде полезен. Неговата идея е да предизвика дискусия за същността и предмета на правосъдието по данъчни дела. Това е първи опит за съпоставяне на фискалната юриспру­денция с теорията на данъчното правосъдие у нас – „тая жива материя на борба за интереси и права между гражданите и държавата“ (акад. П. Стайнов).