Продължете към съдържанието

Общият административен акт

Автор: Васил Петров

Художник на корица: Стоян Кораков

Илюстрации от: Стоян Ставру

ISBN: 9789542822974

Дата на издаване: 2017

Страници: 408

Корица: мека

Корична цена: 24 лв.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру
ПРЕДГОВОР
УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО
§ 1. Въведение
§ 2. Цели, предмет и методи на изследването
ГЛАВА ПЪРВА.
ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
§ 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива
§ 2. Общият административен акт в българското правно развитие
I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед
II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас
ГЛАВА ВТОРА.
ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
§ 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право
I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК
II. Общият административен акт в действащи специални закони
§ 2. Понятие за общ административен акт
I. Общият административен акт и общата теория на правото
II. Единно понятие за общ административен акт
III. Административноправна дефиниция
§ 3. Видове общи административни актове
I. Общи класификации
II. Специални класификации на общите административни актове
§ 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та
I. Общият административен акт и финансовият план
II. Общият административен акт и организационният административен акт
III. Общият административен акт и принудителните административни мерки
ГЛАВА ТРЕТА.
ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК
§ 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес
§ 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
§ 1. Общи положения на оспорването по административен ред
§ 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред
§ 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването
§ 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган
§ 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред
ГЛАВА ПЕТА.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК
§ 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда
§ 3. Производство по оспорването пред първата инстанция
§ 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт
§ 5. Основания за оспорване на общи административни актове
§ 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд
§ 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции
§ 8. Касационно оспорване
§ 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение
ГЛАВА ШЕСТА.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове
§ 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове
ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ
§ 1. Общият административен акт и устройството на територията
I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита
II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове
§ 2. Административни актове условия и общият административен акт
§ 3. Общият административен акт в екологическото право
§ 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност
§ 5. Общият административен акт и трудовото право
I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда
II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
§ 1. Теоретични обобщения
§ 2. Предложения de lege ferenda

БИБЛИОГРАФИЯ

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Общият административен акт”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *