Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 1/2023

Автор: Росен Карадимов, Деница Митрова

ISBN: 0861-5268-23-1

Дата на издаване: 2023

Страници: 90

Корична цена: 12 лв.

Съдържание:

 

Статии, анализи, коментари…………………………………………………5

 

Спиране на съдебното производство по иск за нарушени права

 

върху промишлен дизайн/марка при висящо пред

 

административен съд производство по заличаване на

 

дизайна/заличаване или отмяна на марката,

 

доц. д-р Росен Карадимов………………………………………………………………………5

 

 

Особености на заповедта на министъра на правосъдието

 

по чл. 122, ал. 1 от ЗИНЗС и на утвърдения с нея Списък

 

на разрешените вещи и предмети, Деница Митрова…………………………..19

 

 

Искане до конституционния съд…………………………………….35

 

Искане от тричленен състав на Върховния административен съд,

 

Седмо отделение, по адм. дело № 3356 по описа за 2022 год.

 

за установяване на противоконституционност на разпоредбата

 

на чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност

 

и Определение за допустимост на Конституционния съд

 

на Република България…………………………………………………………………………35

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

 

НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ………………………………..49

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 по т.д. № 7/2021 г…………………………..49

 

 

Решения и определения на ВАС…………………………………………..60

 

Първа колегия………………………………………………………………………………60

 

Петчленен състав………………………………………………………………………………….60

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….66

 

Трето отделение……………………………………………………………………………………66

 

ВТОРА КОЛЕГИЯ……………………………………………………………………………….74

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….74

 

Шесто отделение…………………………………………………………………………………..74

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….88