Продължете към съдържанието
Разпродажба!

Административно право и административен процес V/2024 – предстоящо

Автор: проф. д-р Димитър Костов

ISBN: 9789542846987

Дата на издаване: 2024

Страници: 856

Корична цена: 19.9 лв.

Административното материално и процесуално пра­во постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регули­рат обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за ця­лостното развитие на обществото ни е безспорно.

 

В настоящия сборник са систематизирани едни от най- важните нормативни актове, включително и Конституция­та на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното ѝ осъществяване, както и отговорността в това отношение.

 

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

 

Проф. д-р Димитър Костов

 

Сборникът е актуализиран към 01.05.2024 г.

 

Сборникът съдържа:

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

I. Органи и администрация на изпълнителната власт

 

Конституция на РБ (извлечение);

 

Закон за администрацията;

 

Закон за държавния служител;

 

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

 

Закон за висшето образование;

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България;

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

 

II. Административно-териториално устройство на Република България

 

Конституция на РБ (извлечение);

 

Закон за административно-териториалното устройство на Република България;

 

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.

 

III. Контрол и отговорност в държавното управление

 

Конституция на РБ (извлечение);

 

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;

 

Закон за достъп до обществена информация;

 

Закон за защита на личните данни;

 

Закон за омбудсмана;

 

Закон за защита от дискриминация.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

 

Конституция на РБ (извлечение);

 

Закон за съдебната власт (извлечение);

 

Административнопроцесуален кодекс;

 

Закон за административните нарушения и наказания;

 

Закон за нормативните актове.