Продължете към съдържанието

Административен процес – 8-мо издание – предстоящо

Автор: проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров

ISBN: 9789542840497

Дата на издаване: 2022

Страници: 832

Корична цена: 35 лв.

Предговор

 

Учебникът отразява действащото законодателство към края на септември 2022 г. Обхванати са многобройните про­мени в АПК през 2018 г. и тези от 2019, 2020 и 2021 г., както и цялостната реформа в Закона за административните нарушения и наказания през 2021 и 2022 г. Съобразена е редакцията към настоящия момент на редица закони, вкл. в Закона за нормативните актове, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за движение по пътищата, Зако­на за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и мн. др.

 

Наред с важни теоретични въпроси са разгледани и мно­жество интересни за практиката проблеми. Една от основните идеи на учебника е да подготви бъдещите юристи за тяхната успешна практическа дейност в областта на правото. Използ­ван е по-едър и различен шрифт, предназначен само за студен­ти, което позволява при подготовката си те да не се обременя­ват с подробности.

 

Използвана е и е разгледана критично актуална съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от периода 2018–2022 г. Включени са нови решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Разгледани са и въпросите за административните актове, изда­вани при условията на извънредно положение и при епидемии. В учебника е отделено специално внимание на взаимодействи­ето между националния административен процес и европей­ския административен процес. Разгледано е и съотношението с административноправните норми на международното право.

 

Подробностите в дадена материя са дадени в по-малък шрифт, за удобство на студентите, които така ще могат евентуално да ги пропуснат и да се съсредоточат върху по-ос­новните понятия и проблеми. Докато за професионалистите, проблемите, дадени в дребен шрифт, определено може да са полезни в практиката.

 

Съществено преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в елек­тронен вариант. Това дава възможност за удобно търсене и бърза работа. Съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива пълното им съдържание. А това е от изключително значение за бързо бо­равене с материята, за пълнота на заключенията и илюстри­ране на теоретичните постановки с практически решения. По­нятията и тезите се възприемат най-пълно и лесно, когато са онагледени с примери от практиката.

 

Всяка година Европейската комисия дава добри оценки единствено за административното ни правораздаване. Една от основните причини за това е, че АПК е успешен кодекс. След създаването му, България се нареди трайно сред първите в Ев­ропа по бързина на административното правораздаване в ЕС. След мащабните промени в АПК през 2018 г. ЕК констатира, че България има най-бързото административно правораздава­не в ЕС за 2021 г. Проф. Кино Лазаров бе председател на ко­мисията по създаването на АПК, а проф. Иван Тодоров – един от четиримата говорители на комисията. Проф. Иван Тодоров бе и инициатор на мащабните промени в АПК през 2018 г.

 

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

 

Проф. д-р Кино Лазаров
Проф. д-р Иван Т. Тодоров