Продължете към съдържанието

Престъпления против правосъдието в наказателното право на Република България

ISBN: 9789542840589

Дата на издаване: 2022

Страници: 368

Корична цена: 23 лв.

Настоящото научно съчинение представлява последователно и задълбочено изследване на проблемите относно наказателноправната закрила на правосъдието. Научната работа е изградена върху тезата, че престъпленията по Раздел III от Глава VIII в Особената част на НК са общественоопасни деяния, които засягат отделни страни (аспекти) от осъществяването на правосъдието, като специфична държавна функция на органите на съдебната власт. Като своеобразен научен фундамент на изложението служи Глава първа, в която е направен детайлен анализ на системата на престъпленията против правосъдието. Глава втора е посветена на характеристиката на общите (недлъжностните) престъпления против правосъдието, които са изследвани съобразено застъпените становища в доктрината и съдебната практика. В Глава трета е разкрита същността и особеностите на длъжностните престъпления против правосъдието, като избраният подход на изложение е следният: подробен анализ на отделните състави, съпоставка и отграничения. В заключението авторът излага в синтезиран вид най-съществените резултати от научното изследване и формулира конкретни предложения de lede ferenda, които биха допринесли за осъвременяването и разширяването на наказателноправната закрила на правосъдието.