Продължете към съдържанието

Показване на 4 резултата

Книги от Ралица Илкова

Ралица Илкова е преподавател по наказателно право и криминология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2003 г. От 2011 г. е доктор по право, а от 2015 г. – доцент. От 2015 г. води лекционния курс по дисциплината „Криминология“ на студентите редовно и задочно обучение по специалността „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Утвърден автор в областта на специализираната правна литература в своята област. Има издадени осем книги, както монографични, така и сборници със съдебна практика: Транспортни престъпления. [Съдебна практика 1968–2002]. С., Фенея, 2004, 572 с. (Съавт.: П. Раймундов); Наказателни дела от частен характер. [Съдебна практика 1955–2004]. С., Сиела, 2005, 648 с.; Длъжностни престъпления. [Съдебна практика 1955–2006]. С., Сиела, 2006, 716 с.; Корупционни престъпления. [Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища 1998–2006]. С., Сиби, 2006, 688 с. (Съавт.: П. Панова); Процесът по ЗАНН. С., Сиела, 2009, 388 с. (Съавт.: Л. Панов); Престъпления против съобщенията. С., Фенея, 2012, 224 с.; Реабилитацията по българското наказателно право. С., Сиби, 2015, 294 с.; Документни престъпления. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела. С., Сиела, 2017, 584 с. Съавтор е и на учебните помагала Казуси по Наказателно право. Обща част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Л. Груев; 2. доп. и прераб. изд. 2007. 416 с., 3. доп. и прераб. изд. 2013. 384 с.), Казуси по Наказателно право. Особена част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Л. Груев; 2. доп. и прераб. изд. 2008. 512 с., 3. доп. и прераб. изд. 2013. 552 с.) и Ръководство за решаване на наказателноправни казуси. С., Сиби, 2014. 128 с. (Съавт.: Л. Груев), както и на множество статии и научно-практически разработки.

Лектор на множество семинари, организирани от Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на Република България, Центъра на обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Агенция за право и финанси, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, Сдружение „Програма правна помощ“, фондация „РискМонитор“ и други. Участва в работни групи към Министерство на правосъдието и други ведомства за промени в законодателството.