Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Искра Славчева


Г-жа Искра Славчева е директор на дирекция „Спогодби за избягване на двой-
ното данъчно облагане“ (СИДДО) в Националната агенция за приходите. Започва да се занимава с данъчните спогодбите през 1993 г. в данъчната администрация при Мини- стерството на финансите. Г-жа Славчева е главен преговарящ на Република България по СИДДО и компетентен орган по обмена на информация и процедурата по взаимно спо- разумение съгласно данъчните спогодби. Член е на Комитета по международно сътруд- ничество по данъчни въпроси към ООН. Има известен брой публикации по проблемите на СИДДО. През 2008 под нейно ръководство и участие бе издаден българския превод на Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на ОИСР (кратка версия от 2005 г.)., който Република България следва по принцип в своята договорна практика.