Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Галина Тонева


Галина Тонева завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г. Развитието на кариерата ѝ в органите на съдебната власт минава последователно през всички нива: заместник-районен прокурор в Пета РП – гр. София (1990 – 1992 г.), районен съдия в Софийски районен съд (1992 – 1995 г.), съдия в Софийски градски съд (1995 – 1998 г.), съдия в Софийски апелативен съд (1998 – 2009 г.), като в периода 2007 – 2009 г. е заместник-председател на САС и ръководител на наказателното отделение. От 2009 – 2013 г. е заместник на Главния прокурор на РБ при Върховна касационна прокуратура, с ресори: Международна дейност на ПРБ и сътрудничество с Европейската комисия; Съдебна дейност и изпълнение на наказанията; Сътрудничество и взаимодействие на ПРБ с останалите държавни институции. От 2013 г. до 2015 г. е командирован постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на Правосъдието, а от 2015 г. и към момента е съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

Била е член на различни международни структури като: Комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа; Експертна група на Комисията за превенция на престъпността и наказателното правосъдие към ООН; Консултативна комисия към ЕК по въпросите на наказателната политика на ЕС, пряко ангажирана с процеса на създаване на Европейската прокуратура.

Галина Тонева е доктор по наказателно право от 2017 г. Преподавала е в Академията на МВР и Националния институт на правосъдието по наказателно, наказателнопроцесуално право и международно сътрудничество в областта на наказателното правораздаване. Автор е на публикации в специализирани издания в областта на правото, като: „Хармонизация на националното законодателство със законодателството на страните от ЕС – практически аспекти в областта на международното наказателно правосъдие“ (в съавторство с д-р Павлина Панова), „Съдебната реформа и специализираните съдилища“, „Европейската прокуратура – първа стъпка към създаване на общоевропейско наказателно правосъдие“, „Европейската прокуратура – перспективи и предизвикателства“, „Европейската прокуратура и необходимите промени в българския наказателен кодекс“.