Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

Автор: Христо Христев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юни 2018

ISBN:978-954-28-2607-1

Страници:520

Корична цена:27 лв.


Настоящото издание е първата публикация на български език, която разглежда обстойно и изчерпателно правния режим на основните свободи на движение във вътрешния пазар на Европейския съюз. Книгата анализира същността на вътрешния пазар между държавите членки на ЕС като основно измерение на европейската интеграция, както и общите и специфичните правила, на които почиват свободното движение на стоки, свободното движение на хора, свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали.
Особен акцент в изданието е поставен на:
– идейните основи на вътрешния пазар;
– значението на вътрешния пазар и основните свободи на движение за формиране на правната система на ЕС;
– взаимната свързаност и общите елементи, на които се подчиняват основните свободи на движение;
– специфичните правила, приложими за всяка свобода на движение;
– хармонизацията на законодателствата;
– принципа на взаимно признаване във вътрешния пазар;
– практиката за достъп до пазара при упражняване на различните свободи на движение;
– допустимите изключения и ограничения при прилагане на основните свободи на движение.
Изследването стъпва на особено задълбочен преглед на цялата практиката на Съда на Европейския съюз относно упражняването на различните свободи на движение в хода на изграждането и развитието на вътрешния пазар. За неговото изготвяне са използвани над 1200 решения на Съда от началото на процеса на европейска интеграция до наши дни, както и значителен кръг източници на доктрината на френски, английски и италиански език. За реализирането на различни аспекти на изследването авторът е имал възможност да осъществи обмен и да използва ресурси на Европейския университетски център в Нанси, Франция и на Центъра за европейски изследвания на Университет в Оксфорд.
ВЪВЕДЕНИЕ

Изграждането и функционирането на вътрешен пазар чрез осъществяването на основните свободи на движение представлява материалната същност и основното измерение на процеса на европейска интег ра ция от началото му през 1950 години на XX век до наши дни. Либерализирането на движението на стоки, хора, услуги и капитали чрез прие тите в Учредителните договори на Европейските общнос ти нормативни разрешения и чрез актовете на производното право, които институциите на тези общнос ти могат да приемат, е предопределящо за цялостното оформяне и развитие на правната система на Европейската интеграция като самостоятелен правен ред, различен от класическото международно право и независим в своето действие от правния ред на отделните държави членки.

В досега проведените изследвания и в изданията в материята на правото на Европейския съюз на български език фокусът обикновено е насочен към различни въпроси и аспекти на институционалната система на Съюза, към особеностите на неговия правен ред или към отделни проблеми на материалноправната уредба в една или друга конкретна област на интеграция. Предмет на по-задълбочен анализ е било единствено свободното движение на хора, но то е разглеждано по-скоро през призмата на гражданството на Европейския съюз, а не през взаимовръзката с останалите свободи на движение като елементи на вътрешния пазар на ЕС. В българската доктрина не е правено цялостно изследване на правния режим, на който са подчинени основните свободи на движение, нито е била предмет на анализ тяхната особена взаимнасвързаност и взаимна обусловеност като главни елементи, формиращи вътрешния пазар на Европейския съюз. Не е разглеждано и предопределящото въздействие, което изграждането на единен вътрешен пазар чрез свързването на стоки, хора, капитали и услуги в общо пространство на икономическа дейност, подчинено на обща правна уредба, има за оформянето на правния ред на ЕС. Съществуват отделни изследвания и някои обзорни издания, които със сигурност имат своето значение за изясняване на различни аспекти на някоя от свободите на движение или за формиране на обща представа за връзката между свободите на движение и изграждането на вътрешен пазар. Правени са и специфични изследвания, които разглеждат ефекта от функционирането на вътрешния пазар или прилагането на свободите на движение върху отделни области на уредба във вътрешното право. Същевременно няма цялостен труд, който да изследва изчерпателно и в дълбочина въпроса за общата правна уредба на основните свободи на движение в правото на ЕС и още повече, който да разгледа особената особената взаимна свързаност на свободите на движение чрез общите положения в правния режим на тяхното прилагане.

Актуалността на изследването на основните свободи на движение, като елементи на вътрешния пазар на Европейския съюз се обус лавя и от това, че процесът на европейска интег ра ция има динамичен характер, а правната уредба на свободното движение търпи постоянна еволюция. Така например, ако в началната фаза на изграждане на вътрешния пазар от определящо значение за упражняването на свободите на движение е забраната за дискриминация на основата на гражданство, прогресивно във времето като съпоставим по значение фактор се утвърждава изискването за премахване на всички необосновани ограничения пред свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали дори когато те са еднакво приложими спрямо субектите от други държави членки и спрямо собствените субекти на една държава членка. От друга страна, независимо от оформянето на ясни политически измерения на процеса на европейска интеграция и преминаването от икономическа към политическа интег рация вътрешният пазар и изграждащите го свободи на движение остават „гръбнакът“ на Европейския съюз, без който просъщес тву ването на европейското обединение независимо от едни или други промени, които то търпи, е немислимо.

Осъществяването на задълбочено изследване на правния режим на основните свободи на движение във вътрешния пазар на Европейския съюз отговаря и на острата нужда на правоприлагането от издания, които анализират специфичните правила, на които се подчиняват тези свободи и разглеждат системно развитието на практиката на Съда на Европейския съюз по тяхното приложение. Ефективното прилагане на правото на Европейския съюз е преди всичко въпрос за пълноценното действие на основните свободи, които формират ядрото на вътрешния пазар на Съюза. Да се познава и прилага правото на ЕС и в частност, общата материалноправна уредба на европейската интеграция, е невъзможно, без да се познава и разбере общият правен режим на основните свободи на движение.

С оглед на това изследването на вътрешния пазар и свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е въпрос не само на авторово вдъхновение или лично професионално предизвикателство. То представлява също осъзната отговорност към постигането на по-висока степен на познание относно определящите елементи на вътрешния пазар на Европейския съюз и относно гарантирането на реално и ефективно прилагане на правото на ЕС в България. Осъществяването на настоящото изследване, от друга страна, е causa pro domo sua, да бъде изяснено и обосновано, защото нито основните свободи на движение, нито вътрешният пазар или в по-широк план правото на Европейския съюз изобщо могат да бъдат разбрани, опознати и реално прилагани, без да се обхванат в тяхната взаимо свързаност и взаимобусловеност свободите на движение. Без да бъде опознат общият режим на тяхното действие като елементи от единна правна конструкция, предвидена в Учредителните договори и актовете по тяхното приложение и развита с решаващия принос на Съда на Европейския съюз. Защо познаването на институционалното право на ЕС е безпредметно, ако забравяме, че то съществува, за да уреди основните свободи на движение, вътрешния пазар на ЕС и допълващите това основно измерение на Европейската интег ра ция други политики.

Достатъчно красноречиво в тази посока говори Бялата книга за бъдещето на Европа, в коя то общият елемент между всички очертани възможни сценарии за развитието на Европейската интег ра ция е именно вътрешният пазар на ЕС, вж. Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 година. Европейска комисия, СОМ(2017)2025 окончателен. В така очертания контекст следва да се подчертае, че предмет на настоящото изследване е общата правна уредба на основните свободи на движение в правото на Европейския съюз. Основна цел на изследването е да бъде изяснено кои са общите положения, на които почиват свободите на движение като изграждащи елементи на вътрешния пазар на ЕС, и съответно кои са специфичните елементи, които характеризират всяка отделна форма на свободно движение. Изследването почива на хипотезата, че основните свободи на движение формират едно цяло като съставни елементи на вътрешния пазар и са подчинени на единен правен режим, въпреки че се характеризират с определена специфика и съответно за всяка свобода на движение се прилагат и определен порядък особени правила.

Изследването стъпва на понятийния апарат и собствените концептуални категории на правото на Европейския съюз и на методите на исторически, нормативен, системен, телеологичен, логически и сравнителен анализ. За неговото осъществяване са анализирани съответните елементи на позитивното право на ЕС – разпоредби на първичното право и актове на производното право, приети от Европейските институции. Разгледана е относимата практика на Съда на Европейския съюз от началото на процеса на изграждане на вътрешния пазар до наши дни. Използвани са официални документи на Европейските институции, свързани с различни въпроси на вътрешния пазар и свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Изследването почива и на значителен кръг източници на доктрината, развита в други държави членки и на европейско ниво.

Изложението е организирано в шест глави, като Глава I е посветена на изясняване същността на основните свободи на движение като изграждащи елементи на вътрешния пазар, а оттам е изследвано и определящото им значение за оформянето и развитието на правната система на ЕС. На тази основа са изведени и общите елементи, които характеризират правния режим на основните свободи на движение. Останалите пет глави са фокусирани върху отделните свободи на движение в съответствие с уредбата им в Договора за функциониране на Европейския съюз, като във всяка глава предмет на анализ са общите и специалните елементи, на които се подчинява упражняването на съответната свобода на движение. В съответствие със специфичния подход, въз основа на който в Договора е уредена общата категория свободно движение на хора, като същевременно е разгърната и специална уредба относно различните форми на икономическа дейност, свързани с тази свобода на движение, Глава III e посветена на свободното движение на хора, а Глава IV и V съответно третират формите на самостоятелна икономическа дейност – свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги.

Осъществяването на изследването е резултат от дългогодишна работа по събиране и анализ на източници на доктрината, също както на проследяването и прегледа на внушителната практиката на Съда на ЕС, свързана с упражняването на основните свободи на движение, с изграждането и функционирането на вътрешния пазар. То отразява и впечатленията от нуждите и особеностите на работата по обучение в правото на ЕС както в университетска форма, така и в специализирани обучения на практикуващи юристи от различни структури и групи на юридическата професия. Същевременно изследването цели да осигури на практикуващите юристи, адвокати и магистрати възможно най-много конкретни елементи, които могат да бъдат полезни в работата по прилагане на правото на ЕС.

Накрая, бих искал да подчертая, че ангажирането този труд е преди всичко израз на личната ми съкровена съпричастност към Европейската идея и на дълбокото ми убеждение, че Европейската интеграция е едно от най-впечатляващите и вдъхновяващи достижения на човешката мисъл и на порива на човешкия дух към прогрес, основан на разума, на правото и на справедливия порядък на човешките отношения.
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ВЪТРЕШНИЯТ ПАЗАР И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ НА ДВИЖЕНИЕ КАТО ГЛАВНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
§ 1. Обща характеристика на вътрешния пазар на ЕС
1. Идейни основи на вътрешния пазар
2. Понятие за вътрешен пазар и основни свободи на движение
3. Развитие на вътрешния пазар
§ 2. Основни свободи на движение и формиране на правната система на ЕС
1. Вътрешният пазар и основните свободи на движение като определящ фактор за формиране на правната система на ЕС
2. Вътрешният пазар и принципите на прилагане на правото на ЕС
3. Вътрешният пазар и тълкуването на правото на ЕС
§ 3. Хармонизация на законодателствата
1. Понятие за хармонизация
2. Хармонизация и взаимно признаване
3. Общи основания за хармонизация
4. Общи условия на хармонизация
§ 4. Общи елементи на правния режим на основните свободи на движение
1. Забрана за дискриминация
2. Достъп до пазара
3. Защита на основните права
4. Допустими изключения и ограничения на основните свободи на движение

ГЛАВА II. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ
§ 1. Определение и обща характеристика
1. Понятие за стока
2. Презграничен елемент
3. Адресати на заб ра ната за ограничаване движението на стоки
§ 2. Забрана на митата и равностойните на мито такси
1. Забрана на митата
2. Забрана на такси с равностоен на мито ефект
3. Забрана на дискриминационни данъчни вземания
§ 3. Забрана на количествените ограничения и на мерките с равностоен ефект
1. Oпределение за количествени ограничения и за мерки с равностоен ефект
2. Условия на прилагане на забраната по чл. 34 ДФЕС
3. Видове мерки с равностоен ефект
§ 4. Мерки на позитивна интег ра ция
1. Обща митническа уредба и обща търговска политика
2. Уредба на държавните монополи
3. Хармонизация на законодателствата и взаимно признаване
§ 5. Допустими ограничения на свободното движение на стоки
1. Общи условия по прилагане на ограничения на свободното движение на стоки
2. Ограничения по чл. 36 ДФЕС
3. Ограничения по императивни съображения от общ интерес

ГЛАВА III. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА
§ 1. Определение и обща характеристика
1. Формиране на общностен статут на физическите лица, граждани на държавите членки на ЕС
2. Гражданство на Европейския съюз
3. Граждани на трети страни
§ 2. Форми на свободно движение на хора
1. Общо право на свободно движение на гражданите на ЕС
2. Свободно движение на работници
3. Свобода на установяване на самостоятелно заети лица като форма на свободно движение на хора
4. Свободно движение на хора при предоставяне и получаване на услуги
§ 3. Права на гражданите при свободно движение на хора
1. Приложно поле на режима на свободно движение на хора
2. Право на влизане и право на излизане
3. Право на пребиваване
4. Взаимно признаване на дипломите и професионалната квалификация
5. Социалноосигурителни права
6. Права на достъп до здравеопазване в друга държава членка
7. Свободно движение на хора и данъчно облагане
8. Измама и злоупотреба с права при упражняване на свободно движение
§ 4. Допустими изключения и ограничения на правата при свободно движение на хора
1. Допустими изключения от свободното движение на хора
2. Допустими ограничения при упражняване на правата на свободно движение на хора
3. Условия по налагане на допустимите ограничения
4. Защита срещу експулсиране и специални гаранции по Директива 2004/38/ЕО
5. Ограничения по императивни съображения от общ интерес

ГЛАВА IV. СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ
§ 1. Определение и обща характеристика
1. Понятие за свобода на установяване
2. Свобода на установяване на физическите лица
3. Свобода на установяване на юридически лица
§ 2. Права при упражняване на свобода на установяване
1. Достъп до пазара на приемащата държава
2. Условия на упражняване на дейността
§ 3. Свобода на установяване и хармонизиране на законодателствата
1. Уредба на установяването в Директива 2006/123/ЕО
2. Хармонизиране в материята на дружественото право
3. Хармонизирана уредба на адвокатската професия
§ 4. Свобода на установяване и данъчно облагане
§ 5. Допустими ограничения на свободата на установяване

ГЛАВА V. СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
§ 1. Определение и обща характеристика
1. Понятие за услуга
2. Услуги от общ интерес
§ 2. Условия на достъп до пазара и упражняване на свободно предоставяне на услуги
1. Забрана на дискриминационните мерки
2. Премахване на неоправданите ограничения пред свободното предоставяне на услуги
3. Типични пречки пред свободното предоставяне на услуги
4. Свободно предоставяне на услуги и правила на упражняване на дейност в приемащата държава
§ 3. Хармонизация на законодателствата
1. Директива 2006/123/ЕО
2. Директива 96/71/ЕО
3. Свободно предоставяне на услуги и електронна търговия
§ 4. Свободно предоставяне на услуги и данъчно облагане
5. Ограничения на свободното предоставяне на услуги

ГЛАВА VI. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ
§ 1. Определение и обща характеристика
1. Развитие на уредбата на свободното движение на капитали
2. Обхват на режима на свободно движение на капитали
§ 2. Забранени ограничения на свободното движение на капитали
1. Дискриминационни ограничения на свободното движение на капитали
2. Еднакво приложими ограничения на свободното движение на капитали
3. Свободно движение на капитали и данъчно облагане
§ 3. Допустими ограничения на свободното движение на капитали
1. Допустими ограничения по чл. 65, пар. 1, буква б) ДФЕС
2. Допустими мерки по чл. 65, пар. 1, буква а) ДФЕС
3. Ограничения на движението на капитали спрямо трети страни и частни лица
4. Ограничения по императивни съоб ра же ния от общ интерес
5. Условия на прилагане на допус ти мите ограничения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИНДЕКС НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани