Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Свидетелите очевидци в наказателното производство

Свидетелите очевидци в наказателното производство

Автор: Здравка Кръстева

Художник на корицата: Борислав Бориславов

Дата на издаване:Септември 2019

ISBN:978-954-28-2992-8

Страници:408

Корична цена:22 лв.


В голяма част от производствата по наказателни дела ключово значение за доказването имат показанията на свидетелите очевидци. През последните тридесет години в приложната психология се наблюдава съществено развитие на изследванията на паметта на свидетелите и факторите, които могат да доведат до погрешни свидетелски показания и разпознавания.

В монографията са изследвани тези научно обосновани знания и е предложено усъвършенстване на криминалистичната тактика на разпознаването и разпита на свидетелите очевидци, както и структуриран подход при оценката на резултатите от тези действия по разследването.

СЪДЪРЖАНИE

УВОД ..............................................................................................13

Първа глава. ПОДГОТОВКА НА РАЗПОЗНАВАНЕТО.........23

Общи бележки..................................................................................23

Раздел първи. Определяне на разпознаващото лице.....................24

§ 1. Процесуално качество на разпознаващото лице...............24

§ 2. Установяване на лицата, които могат да разпознават.......25

§ 3. Познавателна годност на разпознаващото лице................26

Раздел втори. Предварителен разпит при разпознаване...............26

§ 1. Общи бележки .....................................................................26

§ 2. Психологически процеси при описването на външния вид на лица.............................................................29

§ 3. Връзка между описанието на външния вид на разпознаваното лице и достоверността на идентификацията....................................................................37

§ 4. Определяне на времето на провеждане на предварителния разпит..........................................................41

§ 5. Препоръки относно тактиката на извършване на предварителния разпит .........................................................45

Раздел трети. Определяне на обекта на разпознаване..................51

§ 1. Видове обекти на разпознаване..........................................51

§ 2. Критерии за определяне на обекта на разпознаване.........52

§ 3. Обоснованото определяне на обекта на разпознаване като средство за намаляване на грешките при разпознаване...............................................................................55

§ 4. Хипотези, в които разпознаването не е необходимо.........61

Раздел четвърти. Композиционни портрети..................................63

§ 1. Роля на композиционните портрети като криминалистично средство за издирване на лица....................63

§ 2. Техники за портретиране....................................................67

§ 3. Съвременни методи за подобряване на разпознаваемостта на композиционните портрети.............73

§ 4. Тактика на разпита преди портретиране............................76

§ 5. Техники за подобряване на композиционните портрети след съставянето им...................................................79

Раздел пети. Оперативно разпознаване по снимки от криминалистичната регистрация................................................83

§ 1. Оперативното разпознаване като извънпроцесуална дейност........................................................83

§ 2. Емпирични психологически изследвания на ефективността на оперативното разпознаване....................85

§ 3. Влияние на оперативното разпознаване върху резултата от последващо разпознаване по реда на НПК...........................................................................87

§ 4. Процесуални последици от оперативното разпознаване...............................................................................89

§ 5. Препоръки за оперативното разпознаване .......................94

Раздел шести. Определяне на способа за предявяване на обекта на разпознаване и сходните обекти...............................97

§ 1. Сравнение между разпознаването от натура и по снимки.................................................................................97

§ 2. Основания за извършване на разпознаването по снимки ...................................................................................99

§ 3. Последици от извършването на разпознаване по снимки при липса на основание за това.............................100

Раздел седми. Осигуряване на сходни лица или еднородни предмети...............................................................102

§ 1. Общи бележки....................................................................102

§ 2. Критерии за избор на сходните лица ...............................104

§ 3. Осигуряване на сходство при особени белези на разпознаваното лице............................................................111

§ 4. Брой на сходните лица......................................................116

§ 5. Осигуряване на еднородни предмети...............................117

Раздел осми. Определяне на другите участници в разпознаването............................................................................118

§ 1. Орган, извършващ разпознаването..................................118

§ 2. Защитник............................................................................126

§ 3. Поемни лица.......................................................................129

§ 4. Психолог или педагог........................................................130

§ 5. Преводач и тълковник.......................................................131

Раздел девети. Други действия по подготовката на разпознаването..........................................................................133

§ 1. Определяне на мястото на извършване............................133

§ 2. Определяне на времето на извършване...........................134

§ 3. Мерки за избягване на предварителен пряк контакт между разпознаван и разпознаващ и на няколкото разпознаващи лица помежду им .............................................136

Втора глава. ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОЗНАВАНЕТО...................................................................138

Раздел първи. Начален етап..........................................................138

§ 1. Действия преди въвеждането на разпознаващото лице................................................................138

§ 2. Инструкции към разпознаващото лице............................139

Раздел втори. Предявяване на разпознавания обект и сходните обекти..........................................................................147

§ 1. Едновременно и последователно предявяване................147

§ 2. Изясняване на степента на увереност на разпознаващия.....................................................................149

Раздел трети. Процесуално закрепване на хода на разпознаването..........................................................................154

§ 1. Протокол от разпознаване................................................154

§ 2. Фото- и видеофиксация на разпознаването.....................156

Раздел четвърти. Разпознаване в съдебното следствие..............158

§ 1. Общи бележки....................................................................158

§ 2. Подготовка на съдебното разпознаване...........................158

§ 3. Особености на предварителния разпит и предявяването за разпознаване в съдебно заседание....................................................................160

Раздел пети. Повторно разпознаване...........................................161

§ 1. Психологически аспекти на повторното разпознаване....................................................161

§ 2. По въпроса за допустимостта на повторното разпознаване....................................................165

§ 3. Хипотези на повторно разпознаване................................166

Раздел шести. Разпознаване по глас.............................................168

§ 1. Общи бележки....................................................................168

§ 2. Различия между зрителната памет и паметта за гласове.................................................................170

§ 3. Фактори, които влияят върху идентификацията по глас...............................................172

§ 4. Особености на тактиката на разпознаване по глас.........179

Раздел седми. Разпознаване на труп.............................................186

§ 1. Установяване на самоличността на починало лице от неговите близки.....................................186

§ 2. Разпознаване на труп по реда на чл. 169 и сл. НПК.......188

Трета глава. ТАКТИКА НА РАЗПИТA НА СВИДЕТЕЛИ ОЧЕВИДЦИ...............................................189

Общи бележки................................................................................189

Раздел първи. Разпит на свидетели очевидци по когнитивния метод....................................................................193

§ 1. Същност на разпита по когнитивния метод. Емпирични свидетелства за неговата ефективност................193

§ 2. Установяване на психологически контакт........................197

§ 3. Обяснение на целите и начина, по който ще протече разпитът.................................................206

§ 4. Мислено възстановяване на контекста на възприетото от свидетеля събитие.....................................211

§ 5. Свободен разказ на свидетеля за възприетото събитие............................................................214

§ 6. Въпросно-отговорна фаза на разпита..............................220

§ 7. Възпроизвеждане на възприетото събитие в различна последователност или от различна перспектива....................228

§ 8. Въпроси относно несъобщени от свидетеля обстоятелства.....................................................233

§ 9. Заключителен етап............................................................236

Раздел втори. Разпит на малолетни и непълнолетни свидетели...............................................................239

§ 1. Общи бележки....................................................................239

§ 2. Подготовка на разпита......................................................248

§ 3. Тактика на извършване на разпита по Ръководството на Националния институт за детско здраве и човешко развитие..................................................................249

§ 4. Ефективност на тактиката за разпит на деца по Ръководството на Националния институт за детско здраве и човешко развитие...........................................257

§ 5. Специализирано обучение на разследващите органи за разпити с деца..........................................................264

Раздел трети. Процесуално закрепване на разпита.....................266

§ 1. Протокол от разпит...........................................................266

§ 2. Видеофиксация на разпита................................................267

Раздел четвърти. Автоинтервю.....................................................272

§ 1. Същност на автоинтервюто..............................................272

§ 2. Структура на автоинтервюто............................................279

§ 3. Ефективност на автоинтервюто като криминалистично средство......................................................280

Четвърта глава. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗПОЗНАВАНЕТО И РАЗПИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ ОЧЕВИДЦИ.................................................285

Раздел първи. Структуриран подход за оценка на резултатите от разпознаването.....................................................285

§ 1. Общи бележки....................................................................285

§ 2. Оценка на предварителния разпит по чл. 170 НПК и по-ранните разпити на разпознаващото лице......................288

§ 3. Оценка на действията по предявяване за разпознаване.........................................................................291

§ 4. Оценка на факторите, свързани с качествата на разпознаващото лице...........................................................301

§ 5. Оценка на факторите, свързани с качествата на обекта на разпознаване.......................................................305

§ 6. Оценка на условията, при които е бил възприет обектът на разпознаване към момента на извършване на престъплението.........................................................................308

Раздел втори. Влияние на емоциите върху показанията на свидетелите очевидци...............................................................313

§ 1. Общи бележки....................................................................313

§ 2. Въздействие на умерените по сила емоции върху паметта на свидетелите.................................................313

§ 3. Въздействие на психологическата травма върху паметта на свидетелите.................................................315

§ 4. Въздействие на стреса върху паметта на свидетелите..........................................................................318

§ 5. Въздействие на емоциите към момента на провеждане на разпит..........................................................320

§ 6. Въздействие на емоциите върху паметта на свидетели деца.....................................................................322

§ 7. Въздействие на „ретроспективната емоционалност“ върху паметта на свидетелите очевидци.................................323

§ 8. Изводи................................................................................325

Раздел трети. Оценка на паметта за разговори............................326

§ 1. Общи бележки ...................................................................326

§ 2. Недостатъци на паметта, свързани с възприемането на речева информация....................................328

§ 3. Нива на разбиране на речта..............................................328

§ 4. Други фактори за грешки при възприятие на разговори..............................................................................334

§ 5. Недостатъци на паметта за разговори, свързани с вниманието ............................................................335

Раздел четвърти. Оценка на истинността на свидетелските показания...............................................................337

§ 1. Общи бележки....................................................................337

§ 2. Стандартизиран анализ на съдържанието на свидетелските показания.....................................................339

§ 3. Критерии за кредибилност на свидетелските показания.....................................................340

§ 4. Съпоставяне на резултатите от анализа на съдържанието на показанията с познавателните способности на свидетеля........................................................343

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................348

Приложение. РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗПИТ НА ДЕЦА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ И ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.........................352

БИБЛИОГРАФИЯ.......................................................................367


Събития

пвсчпсн
123
4
567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

» Най-продавани