Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Схеми и определения по осигурително право. Ръководство за студенти

Схеми и определения по осигурително право. Ръководство за студенти

Автори: Антония Аговска , Борислав Георгиев , Габриела Иванова , Десислава Толева , Ивайло Малинов , Мария Дамянова , Милена Петрова , Моника Дилова , Стилиана Николова

Дата на издаване:Февруари 2015

ISBN:9789542816874

Страници:260

Корична цена:17 лв.


Осигурителното право е отрасъл, характеризиращ се с многобройност и многостепенност на източниците, както и специфични детайли и производства, нетипични за другите правни отрасли. Въпреки кодифицирането му в рамките на "Кодекса за социално осигуряване", осигурителното право се регулира също така и от редица други закони, от множество подзаконови нормативни актове, както и недържавни източници на правото.

Поради горните, неизчерпателно изброени причини, студентите често са изправени пред големи трудности при подготовката си за изпита по този предмет. Затова ние, група студенти по право от четвърти курс - Нов български университет, водени от интереса си в областта на осигурителното право, поехме предизвикателството да систематизираме учебния материал в схеми, които да представят нагледно основните понятия и връзките между тях. Опитахме се да обогатим изложението максимално, като включихме значима съдебна практика след всяка тема, която да спомогне за по-пълното разбиране и осмисляне на принципите и институтите на осигурителното право. Нашият труд не претендира за изчерпателност на цялата материя, нито за ранг на учебник, а по-скоро за учебно помагало, което значително да улесни усвояването и преговора по предмета


Материалът в помагалото е разделен на институти. В началото е поместена обща информация за осигурителноправния отрасъл в цялост, а впоследствие изложението следва структурата на Кодекса за социално осигуряване, като между отделните теми намира място и съответна съдебна практика.
Форматът е схематичен, с ясно изразена йерархичност на понятията, улесняваща възприемането и систематизирането на информацията. При липса на изрично упоменаване на нормативен акт след номера на разпоредбата, да се разбира "Кодекс за социално осигуряване" (КСО). Препоръчва се при подготовката по дисциплината "Осигурително право" да се използват и горепосочените учебници, заедно със съответните лекционни курсове.

Съдържание
Понятие и обща характеристика на осигурителното право
 • Предмет на осигурителното право
 • Метод на правно регулиране на осигурителното право
 • Източници на осигурителното право
 • Система на източниците на осигурителното право
Обществено осигуряване
 • Структура на общественото осигуряване
 • Държавно обществено осигуряване. Обхват, принципи, фондове
 • Осигурени лица. понятие и характеристика , кръг на осигурените лица
 • Осигурители – понятие, юридически белези, категории осигурители
 • Осигурителен доход. Понятие и значение. Размер. Осигурителни прагове
 • Осигурителни вноски. Същност и особености. Разграничение от други, сходни правни фигури. Размер. Ред за внасяне
 • Осигурителен стаж. Понятие. Правно значение. Правни белези
 • Съпоставка с трудов стаж. Откупуване на осигурителен стаж
 • Установяване
 • Финансово устройство. Осигурителни фондове в ДОО. Бюджет на ДОО
 • Управление на ДОО. НОИ като осигурителен орган
 • Осигурителни правоотношения. Видове
Осигурени социални рискове
 • Понятие
 • Вероятност от настъпване на риска
 • Последици от настъпването на осигурения социален риск
 • Осигурител – юридически белези на двата вида осигурители
 • Осигуреност на социалния риск
 • Класификация на осигурените рискове
 • Осигурителен случай
 • Съотношение и разлики между осигурения риск и осигурителния случай
 • Видове осигурени социални рискове
 • Общо заболяване. Обща болест
 • Майчинство
 • Старост
 • Смърт
 • Безработица
 • Трудова злополука
 • Професионална болест
 • Неработоспособност
Осигурителни обезпечения – понятие и видове
 • Обезщетения за майчинство
 • Парични обезщетения за безработица
Задължително пенсионно осигуряване
 • Пенсии. Понятие за право на пенсия. Видове пенсии
 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 • Пенсии за инвалидност
 • Наследствени пенсии
 • Пенсии, несвързани с трудовата дейност
 • Пенсия за военна инвалидност
 • Пенсии за гражданска инвалидност
 • Социална пенсия за старост
 • Социална пенсия за инвалидност
 • Персонални пенсии
Пенсионно производство
Контрол
 • Контролни органи
 • Правомощия на контролните органи
 • Актове на контролните органи
 • Съдебно производство "Жалби"
Допълнително социално осигуряване
 • Пенсионно осигурителни дружества
 • Управление и контрол на пенсионноосигурителните дружества
 • Пенсионна лицензия
 • Отговорен актюер – избор, изисквания, актюерско обслужване
 • Договори за попечителски услуги с банки
 • Информация
 • Приходи и разходи на пенсионноосигурителното дружество
 • Дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Принципи на допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Характеристики на пенсионноосигурителните дружества и универсалните и професионалните фондове
 • Правилник за организацията и дейността на пенсионните фондове
 • Имуществена отговорност на пенсионноосигурителните дружества
 • Преобразуване и прекратяване на пенсионноосигурителните дружества
 • Фондове за ДЗПО
 • Осигуряване в универсални пенсионни фондове
 • Осигуряване в професионални пенсионни фондове
 • Индивидуалност на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
 • Осигурителни договори
 • Осигурени социални рискове по ДЗПО
 • Осигурителни вноски
 • Данъчни облекчения
 • Права на осигурените лица по ДЗПО
 • Активи и инвестиции
 • Счетоводство и отчетност
 • Пенсионни резерви
 • Такси и удръжки
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 • Основни цели
 • Принципи на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
 • Пенсионноосигурителни дружества
 • Управление и дейност на пенсионноосигурителните дружества
 • Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 • Учредяване (регистрация) на пенсионни фондове
 • Разрешение за управляване на фондове
 • Правилник за организацията и дейността на фонд за доброволно пенсионно осигуряване
 • Дейност, свързана с доброволно пенсионно осигуряване между република България и чужбина
 • Осигурителни вноски и индивидуална партида
 • Осигурителни договори
 • Осигурени лица - права и задължения
 • Лична пенсия за старост
 • Лична пенсия за инвалидност
 • Наследствена пенсия
 • Отчетност и финансов надзор на пенсионноосигурителните дружества
 • Прекратяване на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване
 • Данъчни облекчения в областта на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)
 • Такси и удръжки за управление на фондовете
 • Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
 • Фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация
 • Права на осигурените лица в допълнителното доброволно осигуряване за безработица
 • Права на осигурените лица в допълнителното доброволно осигуряване за професионална квалификация
 • Права на осигурителите в допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
 • Осигурителни договори в допълнителното доброволно осигуряване за безработица
 • Преобразуване, прекратяване и несъстоятелност на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване
 • Права на осигурените лица, пенсионерите и осигурителите при прекратяване и несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване
 • Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка и на "Европейската инвестиционна банка"
Принудителни административни мерки, административнонаказателна отговорност и осигурителни спорове
 • Принудителни административни мерки
 • Административнонаказателна отговорност
 • Осигурителни спорове
Здравно осигуряване. Правна уредба
 • Видове здравно осигуряване
Задължително здравно осигуряване
 • Национална здравноосигурителна каса – осигурителен орган
 • Осигурителни вноски
 • Осигурени лица
 • Права на задължителноосигурените лица
 • Осигурени рискове в здравното осигуряване
 • Договори за осъществяване на задължително здравно осигуряване
 • Здравноосигурителни правоотношения
 • Здравноосигурителни престации
 • Доброволно здравно осигуряване
Дефиниции

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани