Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Сборник научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция (твърда корица)

Сборник научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция (твърда корица)

Съставител: Христо Паунов

Дата на издаване:Ноември 2019

ISBN:978-954-28-3043-6

Страници:492

Корична цена:33 лв.


Предговор Съвременната българска държава има дълбоки и здрави устои, положени още в епохата на Националното възраждане. На 16 април 1879 г. представители на българския народ, събрани в старата българска столица Търново, приемат Конституцията на Българското княжество, станала известна като Търновската конституция. Тя е първият български основен закон, възродил България за нов политически живот, проправил пътя ù към модерната европейска държавност.

През 2019 г. се навършиха 140 години от приемането на Търновската конституция. По този повод катедрите по публичноправни науки и по наказателноправни науки към Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организираха научни четения, с които отбелязаха 140-годишнината на Търновската конституция.

Настоящият сборник съдържа основните материали, които представиха участниците – учени от юридическите факултети и от други научни институции в страната, а това е безспорен атестат за представителния характер на събитието. Идеята на организаторите, че динамичните процеси на развитие в правото ще предизвикат интерес и по време на научните четения ще може да се разисква разнообразна проблематика, даде възможност за участие на много учени с научни публикации в различни правни отрасли.

В сборника са представени работи както на утвърдени имена в правната наука, така и на млади автори, които публикуват едни от първите си научни разработки. Поради мултидисциплинарността на представените материали и значителния брой участници се обособиха четири основни панела (като структурираме по същия начин и съдържанието на настоящия сборник), обхващащи различни области в правната наука: I. Теория и история на правото. Конституционно право; II. Административно право и процес. Данъчно право и процес; III. Наказателно право. Наказателен процес; IV. Правни въпроси в частното и международното право.

Надявяме се, че предложените научни изследвания ще предизвикат професионалния интерес на всички представители на юридическата професия, както и че сборникът ще бъде полезно четиво както за преподавателите и студентите по право, така и за практикуващите юристи.

Доц. д-р Христо Паунов
съставител на сборника
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР .................................................................................................................. 7

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Георги Пенчев .......................................................................................................................... 11

ЗА ЮРИДИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ОТ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
Янаки Стоилов .......................................................................................................................... 21

140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
Христо Паунов .......................................................................................................................... 31

ВЪПРОСЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ТЕКСТОВЕТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
Петя Неделева .......................................................................................................................... 38

ОСЪЖДАНЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ
Зорница Йорданова .............................................................................................................. 45

КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
Радослава Янкулова .............................................................................................................. 63

ЗА НЯКОИ КОНСТИТУЦИОННИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНОТО И ДЪРЖАВНОТО ЕДИНСТВО
Благой Делиев .......................................................................................................................... 71

ПРИЗНАЦИ НА ПОНЯТИЯТА В ПРАВОТО. УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ТЪЖДЕСТВО В ПРОЦЕСА ПО ПРИЛАГАНЕ
Доротея Димова-Северинова ........................................................................................... 85

ОСНОВИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Боряна Хинова ......................................................................................................................... 95


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС. ДАНЪЧНО ПРАВО И ПРОЦЕС

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ДОГОВОР В ПРАВОПРИЛАГАНЕТО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ОТ 2018 Г.
Дарина Зиновиева ............................................................................................................... 107

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
Мария Славова...................................................................................................................... 112

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО И ПЛАНИРАНЕ
Богдан Йорданов ................................................................................................................. 123

20 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Константин Пехливанов ................................................................................................... 131

СПЕЦИАЛНА ДАНЪЧНА ПРАВОСУБЕКТНОСТ
Красимир Мутафов ............................................................................................................. 142

РОБОТИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАПРЕДЪК
Момчил Мавров ................................................................................................................... 155

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Антония Илиева.................................................................................................................... 163

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
Боян Т. Георгиев ................................................................................................................... 170

ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ЗАКОН
Елина Маринова ................................................................................................................... 180

НЕОСЧЕТОВОДЕНИТЕ ФАКТУРИ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИЯ ПО ЧЛ. 122 ОТ ДОПК
Недялка Петрова .................................................................................................................. 192

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Елисавета Паунова .............................................................................................................. 208

РЕШЕНИЯ НА КЗК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ЗОП
Атанас Костадинов .............................................................................................................. 214

ПОНЯТИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
Донка Пехливанова ............................................................................................................ 223

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В СФЕРАТА НА УВРЕЖДАНИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Илияна Митева ...................................................................................................................... 235

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВЕРИФИКАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВА В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Лилия Монова-Асенова .................................................................................................... 248

КРАТЪК АНАЛИЗ ПО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАНН
Миглена Гъркова ................................................................................................................. 265

НОВОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕЛЕКТРОННИТЕ ОТЧЕТИ И ФАКТУРИ МЕЖДУ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НЗОК
Емилия Ангелова-Ховагимян ......................................................................................... 275


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

ИЗТОЧНИЦИ НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Даниела Дончева ................................................................................................................. 287

РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕОДОЛЯ ЛИ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕОПРАВДАНОТО ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА ЗА ДОРАЗСЛЕДВАНЕ И СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗУМНИ СРОКОВЕ?
Иван Ранчев ............................................................................................................................ 294

ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ПРАВНИ ДИСПРОПОРЦИИ И ПАРАДОКСИ
Милен Иванов ....................................................................................................................... 310

МЕРКИТЕ ЗА БОРБА СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ГРУПА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Петя Хаджийска .................................................................................................................... 323

ПРЕВИШАВАНЕ ПРЕДЕЛИТЕ НА НЕИЗБЕЖНАТА ОТБРАНА
Ваня Тодорова ....................................................................................................................... 331

ДЕЙСТВИЯ НА ЗАЩИТНИКА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Васил Колев ............................................................................................................................ 338

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС В/И НАКАЗАТЕЛНИЯ/Т ПРОЦЕС
Силвия Цанкова .................................................................................................................... 350

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чавдар Грошев ...................................................................................................................... 356

ПЪТЯТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Аделина Хаджийска ............................................................................................................ 367

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОРУПЦИЯТА
Екатерина Роглекова ......................................................................................................... 377


ПРАВНИ ВЪПРОСИ В ЧАСТНОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

КОНТРОЛЪТ ЗА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ И ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ (ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И КОНСТИТУЦИОННАТА ПРАКТИКА)
Люба Панайотова-Чалъкова ........................................................................................... 389

ПОДСЪДНОСТТА ПО ДЕЛА НА ПОТРЕБИТЕЛИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ГПК ОТ 2018 Г.
Георги Ганчев ........................................................................................................................ 409

БЪЛГАРИЯ И ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ
Гергана Гозанска .................................................................................................................. 418

ФРОНТЕКС В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
Владимир Вълев ................................................................................................................... 428

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСК ЗА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ СЛЕД ПРЕСКРИБИРАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЧНИЯ ЕФЕКТ
Борислав Найденов ............................................................................................................ 436

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ ПО ТРАНСГРАНИЧНИ ДЕЛА
Радостина Никодимова .................................................................................................... 451

ФОРМА НА ПРОРОГАЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
Кристиан Райчев .................................................................................................................. 463

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ДЕЛО ПОРАДИ ВИСЯЩ ПРОЦЕС В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК
Румен Георгиев ..................................................................................................................... 472

ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Йоанна Шулева ..................................................................................................................... 480

Събития

пвсчпсн
  12345
678910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани