Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Публичноправни проблеми на трудовото право

Публичноправни проблеми на трудовото право

Автор: Васил Петров

Дата на издаване:Февруари 2015

ISBN:978-954-28-1643-0

Страници:232

Корична цена:16 лв.


Книгата е първата от поредицата „Предизвикай правото!”, авторски произведения на членове от екипа на Професионален правен сайт Challenging TheLaw, издавана в сътрудничество с издателство „Сиела”. Поредицата атакува трудните , спорни и дискусионни въпроси в правото – въпросите без верен отговор и въпросите с няколко верни отговора , въпросите, които пораждат и спорна съдебна практика , и лутания в доктрината.

Първата книга от тази поредица е „Публичноправни проблеми на трудовото право”.Неин автор е Васил Петров – съдия в Софийския районен съд и докторант по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Книгата е разделена на две части: „Административноправни проблеми на трудовото право” и „ Процесуални проблеми на трудовото право”, в които са обединени общо 11 публикации по актуални въпроси на трудовото право и защитата на трудовите права пред съда и от органите на администрацията. Публикациите са пряко инспирирани от спорни казуси както на гражданските съдилища, така и на Върховния административен съд. Казуси, които предизвикват юриста да разсъждава с категориите на частното, но и на публичното право и да търси правилен и справедлив отговор в полза на страните в трудовото правоотношение и на правната сигурност.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ

Словото и неговата сянка

ВЪВЕДЕНИЕ

 

I. АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ

ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО

 

§ 1. За правомощието на Министерския съвет, предоставено му от § 121 ПЗР ЗИД КТ,

ДВ, бр. 25 от 16.03.2001 г.

1. Нормотворческата компетентност на Министерския съвет в областта на трудовото законодателство

2. За т.нар. „обща компетентност“ и овластяването на Министерския съвет да издава подзаконови

трудови нормативни актове

 

§ 2. Разпростиране прилагането на отраслови и браншови колективни трудови договори

1. Уводни бележки

2. Практическите хипотези

3. Правна същност на акта на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 КТ

4. Действие на заповедта на министъра за разпростиране на отраслов или браншови колективен трудов договор

5. Условия за законосъобразност на акта на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 КТ

6. Отказът да се издаде заповед по чл. 51б, ал. 4 КТ

7. Съдебен контрол

8. Заключение

 

§ 3. Правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварително признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална

1.      Уводни бележки

2. Противоречивата практика на Върховния касационен съд

3. Становището в трудовоправната доктрина

4. Моето становище

5. Заключение

 

§ 4. Предписанието за трудоустрояване

по чл. 317, ал. 1 КТ като юридически акт

1. Уводни бележки

2. Предписанието за трудоустрояване като принудителна административна мярка

3. Предписанието за трудоустрояване като утежняващ индивидуален административен акт

4. Заключение

 

§ 5. Актовете на Инспекцията по труда по чл. 333 КТ – правно естество и ред за защита

1. Уводни бележки

2. Утвърденото схващане

3. Актовете на Инспекцията по труда по чл. 333 КТ като индивидуални административни актове

4. Практиката на Върховния административен съд

5. Редът за защита

6. Предложения de lege ferenda

7. Обобщение

 

§ 6. Проблеми на прикритото трудово правоотношение и принудителната административна мярка по чл. 405а КТ

1. Въведение

2. Обявяване на прикрито трудово правоотношение

3. Компетентен орган

4. Изключителна компетентност

5. Правомощия на органите по данъчноосигурителен контрол

6. Чл. 405а КТ, първоначална редакция

(ДВ, бр. 2 от 05.01.1996 г.)

7. Чл. 405а КТ, редакция, ДВ, бр. 25 от 16.03.2001 г.

8. Чл. 405а КТ, редакция, ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.

 9. Предложения de lege ferenda

10. Заключение

 

II. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

НА ТРУДОВОТО ПРАВО

 

§ 7. Предмет на делото и предели на съдебна проверка при иска за отмяната на уволнение на работник или служител като незаконно (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ)

1. Уводни бележки

2. Колебанията на съдебната практика

3. Моето становище

4. Изменение на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

5. Произнасянето на съда извън пределите на съдебната проверка по иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

6. Силата на пресъдено нещо и конститутивното действиe нa съдебното решение при предявен иск

по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

7. Заключение

 

§ 8. Искът за възстановяване на работа на незаконно уволнения работник или служител (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ)

1. Увод

2. За субективното право, защитавано с предявения иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

3. За давностния срок за упражняване на правото по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

4. За съотношението между исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

5. Правни последици от уважаване на иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

6. Моментът на възстановяване на трудовото правоотношение

7. Заключение

 

§ 9. За самостоятелния характер на иска на работника или служителя за заплащане на обезщетение за вредите от оставането без работа вследствие на незаконно уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ)

 1. Уводни бележки

2. Искът по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ и материалното субективно право по чл. 225, ал. 1 КТ

3.Моето становище

4. Липсата на акцесорност на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ и значението на влязлото в сила съдебно решение

по иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

5. Липсата на обусловеност на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ от иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и сроковете за предявяването им

6. Заключение

§ 10. Тежестта на доказване на оставането без работа след незаконно уволнение на работник или служител

1. Уводни бележки

2. Противоречивата практика на Върховния касационен съд

3. Становището на трудовоправната доктрина

4. Дискусията в гражданскопроцесуалната доктрина за тежестта на доказване на отрицателните факти

5. Моето становище

6. Заключение

 

§ 11. За тежестта на доказване на факта на полагането на труд при предявен иск за заплащане на трудово възнаграждение

1. Проблемът

2. Нормата на чл. 8, ал. 2 КТ

3. Доказването на факта

4. Заключение

 

Библиография

За автора              

Още от Предизвикай: правото!

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
1011121314
15
16
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани