Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Психология/Еволюционно феноменологичен подход

Психология/Еволюционно феноменологичен подход

Автор: Борис Минчев

Дата на издаване:Ноември 2013

ISBN:978-954-28-1409-2

Страници:584

Корична цена:18 лв.


В учебника се представя концепция, че психиката е диференциация на свойството био-виртуалност, което е заложено в геномите и протоплазмата на живите същества. Обосновава се как универсалната структура на психиката се трансформира в набор от психологични функции и структури, специфични за човешкия вид. Разгледани са свойствата на най-динамичната част на психиката – ситуацията. Тя се определя като работно поле, в което конвергират разнообразни влияния и се вземат решения за действие. Направен е опит множество факти, закономерности и феномени да се интегрират в един ситуационно-феноменологичен подход. Последният се въвежда заедно с базовата метафора за психиката като пеперуда. Учебникът е предназначена за студенти, изучаващи обща психология на университетско равнище, а също и за всички, интересуващи се от универсалните проблеми на психологията.

Психология. Еволюционно феноменологичен подход” на проф. Борис Минчев е преработено и допълнено издание на основата на добре познатия досега учебник „Обща психология”, който претърпя няколко преиздания. Учебникът е полезен не само за студенти, изучващи дисциплината психология, но и за всички, проявяващи интерес към човешкото поведение и мислене. Разглеждат се както строго научни проблеми като еволюционна биология и психоеволюция, универсална структура на психо-поведенческата активност у човека, психодинамична индивидуалност на субектасъс съответната терминология, така и любопитни за всеки човек теми като характер, навици и привички, нагласи, усещания, емоции, способности, памет, въображение, мислене. Приложен е също кратък речник на използвани понятия, теми за есета, интересни факти за Вилхелм Вунд – „баща” на експерименталната психология, Едуард Титченер – класика на световната психология, Ноам Чомски, Уилям Щерн, Фредерик Бартлет, Улрик Найсър и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни бележки

І. ПРЕДМЕТ И СТАТУТ НА ПСИХОЛОГИЯТА

Вътрешният свят на човека: опити за разгадаване

Изходно определение на предмета на психологията

Психологията – изследване и управление на човешките преживявания

Човешкото преживяване и трите свята на всекидневната психология

За статута на общата психология

Към една обща психология на ситуациите

II. КАК Е ВЪЗМ ОЖНО РАЗГАДАВАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ СВЯТ?

Теориите в психологията

Единици на анализ в психологията

Проблемът за индикаторите в психологията

Изследователски практики

Емпирични методи на психологическо изследване

Съпоставителен анализ на методите

Психологически методики на изследване

Многообразието на методики в психологията

Проблеми на изследването на ситуационния репертоар и ситуационния тезаурус

ІІI. УНИВЕРСАЛНА И СИТУАЦИОННА СТРУКТУРИ НА ПСИХИКАТА В ЕВОЛЮЦИОНЕН КОНТЕКСТ

Еволюционна биология и психоеволюция

Еволюционен резон на психиката

Проектът „Човешки геном“

Биовиртуалността – същностно свойство на психиката

Психологията в еволюционен контекст

Филогенеза на психиката

Проблеми на био-психо-еволюцията на човека

Невро-физиологическа организация на психиката

Психология. Еволюционно феноменологичен подход

Още за душата и тялото

Еволюция на ситуационната структура на преживяванията

Еволюционна психология на морала

Универсална структура на психо-поведенческата активност у човека

Здрав смисъл и структура на човешката психика

Универсалната структура на психиката и поведението от феноменологично-ситуационистка гледна точка

Образ на света

Мозъчни корелати на ОС

Субектен блок на психиката

Ситуация

Поведение

Взаимодействие на блоковете на универсалната психо-поведенческа структура

Психични функции и блоковата структура на психиката и поведението

Феноменология на човешкия жизнен свят: как човекът присъства в битието

Същностни черти на преживяването

Основни твърдения на феноменологичната психология на ситуациите

Частно-психологически следствия

Философски проблеми на феноменологичния ситуационизъм

Защо възникват ситуационните редове (СР-е)

Императив за неблокиране на СР-e

Импровизация и опортюнизъм в реализацията на СР-е

Ригидизация на СР-е

Серийно-позиционни ефекти в СР-е

Онтогенеза на ситуационния репертоар и СР-е

ІV. ГЛОБАЛНИ ПРОЦЕСИ НА ПРЕЖИВЯВАНЕ

Филогенеза на мотивацията и подбудителните явления у човека

Потребностите в еволюционен контекст

Психо-поведенческа същност на инстинктите

За потребностите и инстинктите у човека

Структура и функции на човешката подбудителна сфера

Потребности

Нагласи

Мотиви

Ситуативни подбуди

Взаимодействие на подбудителните равнища

Съзнателно, несъзнавано и ситуация

Азът – източник на съзнатост

Видове несъзнавано и проявленията му в ситуация

Функции на съзнателните състояния

Очакванията като общопсихологически проблем

Очакванията в традиционните психологически теории

Ситуационно феноменологични аспекти на очакванията

Внимание

Функции на вниманието

Видове внимание

Внимание и информационна обработка

Свойства на вниманието

V. ЛИЧНОСТТА В ОБЩОПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Проблемът за личността – предизвикателство за психологията на ХХІ век

Възгледи за личността в психологията

Слоеста структура на личността

Описание на слоестата структура

Възникване и динамика на слоестата структура

Личност и жизнено дело

Жизненото в контекста на културата и на широкия социум

Жизненото дело във вътрешния свят на субекта

Онтогенеза на жизненото дело на индивида

Воля и волево действие

Възгледи за волята в психологията

Усилието – същност и функции спрямо Аза и ситуационното поле

Сложно волево действие

Динамика на волевото действие в структурата на личността

Психология. Еволюционно феноменологичен подход

Смисълът в живота на индивида

Свойства и детерминанти на смисъла

Смисълът в структурата на личността

Личностни смисли и жизнено дело

Граници на личностния смисъл

Принципи и правила на личностните смисли

VI. ИНДИВИДУАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ С ТРУКТУРИ НА ЛИЧНОСТТА

Индивидуалността в психологическата теория и практика

Психодинамична индивидуалност на субекта

Жизнен цикъл

Денонощен психодинамичен цикъл (ДПЦ)

Психодинамичната индивидуалност и мястото ѝ в общата структура на психиката

Способности

Определение на способността

Способности и психически функции

Психологически възгледи за способностите

Емоционални явления

Проблемът за природата на емоциите – две контрастни позиции

Феноменологично функционална теория за емоциите

Функции на емоциите

Всекидневна типология на емоционалността

Някои закономерности на емоционалните явления

Заключение

Характер и всекидневие

Три определения на характера

Възгледи за характера в психологията

Характерът в практическата психология на С. Кови

Всекидневие, характер и личност

Навици и привички

Възгледи за навиците и привичките

Психологически концепции за навиците и привичките

Стадии на формиране на навиците

Навиците в общата структура на опита

Умения и експертност

Определение на умението

Модел на формиране и прибавяне на умели действия

Експертност при вземане на решения

VІI. СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНИ ПРОЦЕСИ

Закономерности на сензоперцептивните процеси

Сензоперцептивната доминантност

Психофизиката в съвременната психология

Усещания

Типологии на усещанията

Взаимоотношения между стимули и усещания

Прагове на усещания. Основен психофизически закон

Психо-физиологични закономерности на усещанията

Възприятие

Взаимоотношения между възприятия и усещания

Типологии на възприятията

Процес и резултат на възприятието

Характеристики на перцептивния образ

Теории за възприятието

Перцептивни илюзии

Наблюдение и наблюдателност

VІІI. АБСТРАКТНО ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

Учене и памет

АКТ теорията за мисленето и ученето

Стадии на ученето според АКТ теорията

Архитектоника на човешката паметова система

Сензорна памет (СП)

Краткосрочна памет (КП)

Дългосрочна понятийно-семантична памет

Дългосрочна памет за епизоди

Дългосрочна процедурна памет

Времева и целева структура на паметта

Взаимодействие между паметовите регистри

Основни паметови ефекти

Памет и личност

Въображение

Възгледи за въображението

Определение на въображението

За какво служи въображението?

Изследване на въображението

Въображение и ситуационни редове (СР-е)

Връзка на въображението с другите психични функции

Мислене

Психологическа природа на мисловната активност

Мислене, съзнание и символични системи

Проблеми – общата структура и дефиниране

Личностен смисъл на проблема

Стратегии на решаване на проблеми

Формиране и използване на понятия

Видове понятия и тяхното формиране

Целеви понятия

Взаимовръзка между разновидностите на мисленето

IX. ОБЩАТА ПСИХОЛОГИЯ В ПЕРСОНАЛНИ ИЗМ ЕРЕНИЯ

Вилхелм Вунд – „баща“ на експерименталната психология

Жизнен път на В. Вунд

Академично дело на „бащата на научната психология“

Възгледи на В. Вунд за психологията като наука

Едуард Титченер – класик на световната психология

Общопсихологически възгледи на Е. Титченер

Психологията като наука според Титченер

Титченеровата концепция за интроспекцията

Обща оценка на научното дело на Е. Титченер

Уилям Макдаугол – проникновен изследовател на човешката природа

Биографичен контекст на научното дело на У. Макдаугол

Авторски идеи на У. Макдаугол

Обща оценка на научното дело на У. Макдаугол

Уилям Щерн – създател на критическия персонализъм

Биографични сведения за У. Щерн

Критическият персонализъм на У. Щерн

Значение на критическия персонализъм

Чарлз Спирман и дебатът за интелигентността

Жизнен път и научно дело на Чарлз Спирман

Спирман за факторния анализ и човешката интелигентност

Полемиката около g фактора в световната психология

Оценка на идеите и приносите на Ч. Спирман

Фредерик Бартлет – креативен експериментатор и теоретик

Жизнен път на Ф. Бартлет

Психологическата концепция на Ф. Бартлет

Схеми на обяснение, инициирани от Ф. Бартлет

Живото продължение на идеите на Ф. Бартлет

Доналд Бродбент и възходът на когнитивната психология

Филтърният модел на когнитивна обработка

Късни изследвания на Бродбент

Оценка на научното дело на Доналд Бродбент

Аврам Ноам Чомски – живата съвест на Америка

Улрик Найсър и когнитивната психология

Концепцията за щастието на Едуард де Боно

Заключение

Приложение 1. Речник на еволюционно феноменологичната концепция

Приложение 2. Теми на човешки преживявания

Приложение 3. Теми за писане на есе и за размишления

Изисквания към писането на академично есе

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани