Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

Автори: Теофана Евгениева , Николай Павлевчев

Предговор от: Стоян Ставру

Дата на издаване:Юни 2018

ISBN:978-954-28-2606-4

Страници:752

Корична цена:35 лв.


Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit

 Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Поради спецификата на гражданското съдопроизводство, постановеното от съда далеч надхвърля по значение и смисъл субективните предели на силата на пресъдено нещо. Съдебните актове заживяват своето битие на съдебна практика. Трансформират се в обект на проучване и изследване от практикуващите юристи, от представителите на доктрината, от изучаващите правни дисциплини. В тази нелека задача на анализ и синтез на общозначимото, заслужава адмирации трудът на Теофана Евгениева и Николай Павлевчев „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“, който откликва на нарастващата потребност от книжни издания, представящи систематизирана съдебна практика по отделни правни материи. 

 Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на Върховния касационен съд по дела по несъстоятелност, прецизно и изчерпателно подбрани, подредени по оргинален начин, позволяващ диалог на книгата с читателя и насърчаващ търсенето на връзки между отделните съдебни произнасяния. В някои случаи решенията на върховната съдебна инстанция ни дават авторитетно тълкуване, което разкрива точния смисъл на закона, а в други загатват за различия в правоприлагането, които често катализират тълкувателна практика на Върховния касационен съд, или са повод за законодателна намеса. В този смисъл сборникът не е статична картина на съдебната практика в определен отрязък от време, а по-скоро - визуализация на тенденциите при правораздавателната дейност в материята на търговската несъстоятелност. 

И ако е вярна латинската сентенция, че законът не отмерва точно, а оставя свобода на справедливия човек да разсъждава, то сборникът е добра отправна точка за мислещите и търсещите юристи.

Д-р Нели Маданска, Директор на Фондация за развитие на търговското право

ПРЕДГОВОР 

 Сборникът съдържа 80 определения и 149 решения на различни състави на Върховния касационен съд (ВКС), които са били сезирани с въпроси от правната уредба на производството по несъстоятелност. Работата по съставянето му позволи да се стигне до следната обобщена информация относно обема на дейността на касационната инстанция по част четвърта ТЗ за периода 2012–2017 г. 

Според основанието: 

~ общ брой допускания по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (в т.ч. са и тези, допуснати едновременно на още едно основание: т. 2, т. 3, ТР № 1/2010 г., т. 1) − 78 акта, от които 51 решения и 27 определения; 

~ общ брой допускания по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК (в т.ч. са и тези, допуснати едновременно на още едно основание: т. 1, т. 3) − 27 акта, от които 15 решения и 12 определения; 

~ общ брой допускания по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК (в т.ч. са и тези, допуснати едновременно на още едно основание: т. 1, т. 2, ТР № 1/2010 г., т. 1) − 91 акта, от които 49 решения и 42 определения; 

~ общ брой допускания по ТР № 1/2010 г., т. 1 (за проверка на допустимостта) (в т.ч. са и тези, допуснати едновременно на още едно основание: т. 3) − 125 акта, от които 84 решения и 41 определения; 

~ общ брой допускания, по които не е посочено основание за допускане до касационно обжалване: 1 определение; 

~ общ брой актове по чл. 274, ал. 2 ГПК − 1 определение. 

 Според колегията: 

~ общ брой постановени актове от ГК − 23 акта, от които: 

решения: 14 

– постановени от I г.о.: 3 

– постановени от II г.о.: 1 

– постановени от III г.о.: 2 

– постановени от IV г.о.: 8 

определения: 9 

– постановени от I г.о.: 3 

– постановени от II г.о.: няма 

– постановени от III г.о.: 2 

– постановени от IV г.о.: 4 

~ общ брой постановени актове от ТК – 206 акта, от които: 

решения: 135 

– постановени от I т.о.: 70 

– постановени от II т.о.: 65 

определения: 71 

– постановени от I т.о.: 36 

– постановени от II т.о.: 35. 

Формираната в периода 2012–2017 г. казуална съдебна практика по чл. 274, ал. 3 и по чл. 290 ГПК е представена по начин и при следване на модел (структура), предложен от д-р Стоян Ставру, който запазва изцяло авторските си права върху него, и познат на читателите на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ от рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“. Съдебните актове са представени в хронологичен ред в рамките на съответната година, в която са постановени. На читателя ще направи впечатление, че някои актове не са представени в книгата, макар да са посочени в съдържанието, като се препраща към друг съдебен акт по следния начин: Решение № 41/22.06.2015 г. по т.д. № 2853/2014 г. на ВКС, ТК, I т.о. (вж. мотивите и тълкувателния извод в § 3., 22. Решение № 97/22.07.2014 г. на ВКС по т.д. № 787/2011 г., ТК, II т.о.). Касае се за случаи, в които по еднакви или сходни въпроси съставите на ВКС излагат идентични по съдържание мотиви и отговор. Решението, към което се препраща, е разработено, защото съдържа най-пълни мотиви, като преценката за избора е изцяло на съставителите. 

 В книгата е продължен въведеният модел на поредицата 290-ници „Предизвикай: Съдебната практика!“, съставени от д-р Стоян Ставру и Румен Неков, чрез посочване на свързани със съответното решение съдебни актове. Свързаните съдебни актове са посочени в мотивите на разглежданото решение от решаващия състав на ВКС. Към тях е препратено чрез обозначаване на мястото им в сборника, в случаите, в които се касае за представени в сборника актове по дела за несъстоятелност, постановени в периода 2012–2017 г. Препращането е направено, като са посочени параграф и пореден номер на акта в съответната година (напр. Решение № 226/23.02.2012 г. на ВКС по т.д. № 489/2010 г., ТК, II т.о. [вж. Преглед на съдебните актове, постановени през 2012 г. (§ 1., 5.)] или Решение № 100/15.06.2009 г. на ВКС по т.д. № 808/2008 г., ТК, ІІ т.о. [вж. Свързани съдебни актове към Решение № 153/18.11.2014 г. на ВКС по т.д. № 2208/2013 г., ТК, I т.о. (§ 3., 36)]). 

 В случаите, в които свързаните съдебни актове са постановени преди 2012 г. или когато са постановени по дела, различни от делата по несъстоятелност, те са накратко развити след разглеждания акт. 

 Новостите, които сборникът предлага, са: 

 – Вътрешни препратки 

Препратките посочват актове, свързани с разглеждания, актове, в които се обсъжда близък или свързан с обсъждания въпрос, или актове, чиито мотиви и отговор следва да бъдат съпоставени с разглеждания. Цели се предоставяне на възможност за цялостен поглед върху конкретен проблем на несъстоятелността, предмет на представяното решение или определение на ВКС. Препратката не е извършена въз основа на посочване на акта от решаващия състав на ВКС, а въз основа на преценка на съставителите. Препратките са отразени в „Бележка“ след разглеждания акт на ВКС. 

 – Предметен показалец 

Предметният показалец систематизира разгледаните в книгата актове съобразно тълкуваната правна разпоредба. В случаите, в които предмет на тълкуване са били няколко правни норми, въз основа на преценката на съставителите е посочена единствено водещата разпоредба. 

 – Семантично-библиографичен показалец; 

Семантично-библиографичният показалец систематизира разгледаните в книгата актове съобразно ключови думи, изведени от тях, като реферира и към относимата правна литература по несъстоятелност по конкретния проблем. 

 Допълнителните селективни основания за допускане до касационно обжалване са съобразени с действащата редакция на чл. 280, ал. 1 преди изменението на процесуалния закон, извършено със Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017 г.). 

 Представянето на съдебния акт на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване. По изключение, когато при допускане на акта до касационно обжалване не е бил посочен изрично формулиран въпрос и/или отговор, за удобство на читателя такива са формулирани от съставителите. 

 

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението (определението) да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

Още от Предизвикай: правото!

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани