Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Автор: Невена Русева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юли 2018

ISBN:978-954-28-2626-2

Страници:256

Корична цена:19 лв.


Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея за пръв път са обхванати всички важни въпроси, свързани с разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост. Изданието съчетава научно утвърдените в теорията познания, практическия опит на автора и конкретните резултати от проведени емпирични изследвания сред разследващи полицаи и анализ на приключили досъдебни производства. В методиката авторът предлага нови и аргументирани възможности за оптимизиране на дейността по разкриване и разследване на престъпни посегателства от разглеждания вид, които биват извършвани най-вече в областите на медицината, строителството и работата със строителни машини, дърводобива и дървообработването, дейности, свързани с боравенето, транспортирането, съхранението и унищожаването на взривни вещества и боеприпаси, петролни и нефтопродукти, химически вещества и др. В този смисъл пособието е подходящо и полезно за дейността на разследващите и правоприлагащите органи, за практикуващите адвокати и юрисконсулти, както и за обучаемите от юридическите факултети и Академията на МВР.

Доц. д-р Людмил Георгиев

ПРЕДГОВОР

Посегателствата срещу личността – лишаване от живот и накърняване на човешкото здраве са обект на цялостна на­казателноправна защита, предвидена в българското законода­телство. За да бъде тази защита всеобхватна, в Наказателния кодекс е предвидена отговорност както за умишлените престъпления срещу живота и здравето на лицата, така и срещу непред­пазливите актове срещу тях.

В настоящия труд се обръща внимание на една специална категория непредпазливи посегателства срещу личността – таки­ва, извършени при особена разновидност на непредпазливостта като форма на вината. Касае се за престъпления против живота и здравето на лицата, извършени във връзка с осъществяване на дейности, които са правно регулирани и поради естеството си съдържат, т.е. носят риск от увреждане. Това са т.нар. престъпления, извършени при професионална непредпазливост.

Понятието „професионална непредпазливост“ е въведено в българската и руската правна доктрина през 40-те и 50-те години на XX век при разглеждане на въпросите, свързани с непредпазливо причиняване на смърт и телесни повреди във връзка с упражняването на определени професии и дейности, които поради естеството си представляват повишена опасност за живота и здравето на гражданите.

Телесните увреждания и смърт, причинени при професио- нална непредпазливост, са нерядко явление в съвременния ускорен ритъм на ежедневието и затова законодателят е счел за необходимо да създаде специални наказателни състави за извършване на непредпазливо убийство и причиняване на теж­ка и средна телесна повреда, пряко свързани с изпълнението на дейности, които поради естеството си носят риск и представ­ляват повишена опасност за живота и здравето на гражданите. В сега действащия Наказателен кодекс тези състави обхващат убийството при професионална непредпазливост – чл. 123 НК, и причиняване на средна и тежка телесна повреда при професионална непредпазливост – чл. 134 НК.

В настоящото изложение са намерили място някои общи препоръки, съобразени със спецификата на разглежданите престъпления, насочени както към служителите на МВР във връзка с работата им при получаване на сигнал за извърше­но престъпление от категорията на разглежданите, така и към органите на досъдебното производство и представителите на съдебната власт във връзка с правилното и справедливо при­лагане на закона при работа върху дела с предмет на разслед­ване увреждане при професионална непредпазливост. Въпреки стремежа за изчерпателност и всеобхватност на проблема, раз­глеждан в настоящото изследване, същото не може да има до­толкова изчерпателен характер и да бъде приложено във всяко наказателно производство. Целта на ръководството е да се обезпечи целенасочеността и методическата издържаност на всяко едно разследване и да бъде изградена своеобразна рамка, в ко­ято да се извършват необходимите за успешното приключване на всяко едно дело процесуални и извънпроцесуални действия. В хода на създаването на настоящата монография са проведени емпирични изследвания, при подготовката на които са израбо­тени въпросници за обобщаване на информация, направен е из­бор за начина на набирането ѝ, както и за нейната обработка, като тази дейност е развита в следните насоки:

– Изучаване на наказателни производства, образувани по чл. 123 и 134 НК в Русенски съдебен район в шестгодишен пе­риод – 2010–2015 г. включително, и анализ на протоколи от провежданите процесуално следствени действия.

– Пряко участие в разследването на 1/4 от изследваните дела, образувани на територията на Област Русе в същия пе­риод, както и наблюдение върху работата на разследващите по значителна част от останалите такива дела.

– Проведени анкети сред разследващи подобни престъпле­ния полицаи на територията на 14 от общо 28-те областни ди­рекции на МВР в страната.

– Запознаване и изучаване на официалните статистически данни за настъпилите трудови злополуки по смисъла на КСО за Област Русе, публикувани на електронната страница на НОИ, за периода 2010–2015 г.

Авторът

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..............................................9

ПРЕДГОВОР..............................................................................11

Глава I. ПОНЯТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ. ОБСТОЯТЕЛСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИ НА УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 123 И ЧЛ. 134 НК.....................15

§ 1. Обща характеристика на престъпленията убийство и телесни повреди, извършени при

професионална непредпазливост..........................................15

1.1. Правнорегламентирана дейност...................................18

1.2. Източник на повишена опасност .................................24

§ 2. Познавателни и правни аспекти на обстоятелства, подлежащи на изясняване

и доказване .................................................................................26

§ 3. Обстоятелства относно факта на престъплението и участието на обвиняемия в него............................................................................................28

3.1. Обстоятелства, свързани с извършване на престъплението..................................................................28

3.2. Обстоятелства, свързани с извършителя на престъплението..................................................................41

3.3. Обстоятелства, свързани със субективната страна на престъпленията по чл. 123 и чл. 134 НК...........47

§ 4. Други обстоятелства, имащи значение за отговорността на обвиняемия........................................49

4.1. Обстоятелства относно характера

и размера на вредите, причинени с деянието....................49

4.2. Други обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване..................................................56

Глава II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА УБИЙСТВО И ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ......................63

§ 1. Същност и структура на криминалистическата характеристика.............................63

§ 2. Начин на извършване на престъплението...................65

§ 3. Време на извършване на престъплението....................72

§ 4. Място на извършване на престъплението..................75

§ 5. Особености на личностните характеристики

на участниците в престъплението.....................................78

5.1. Личност на извършителя................................................78

5.2. Личност на пострадалия.................................................81

Глава III. МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 123 И ЧЛ. 134 НК. СЛЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ. ВЕРСИИ

И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО..............................85

§ 1. Получаване на съобщение за извършено престъпление....................................................85

§ 2. Образуване на досъдебно производство.....................102

§ 3. Типични следствени ситуации....................................107

3.1. Характерни следствени ситуации във връзка с времето и начина на получаване на информацията...................................................................108

3.2. Характерни следствени ситуации по отношение поведението на извършителя.......................121

3.3. Характерни следствени ситуации

съобразно настъпилия вредоносен резултат..................124

3.4. Характерни следствени ситуации съобразно вида и естеството на извършваната дейност...........................125

3.5. Следствени ситуации, свързани с инсценировка на престъпление по чл. 123 и чл. 134 НК............................................................129

§ 4. Версии.................................................................................129

4.1. Типични първоначални следствени версии................133

4.2. Типични общи версии относно причините

за възникване на инцидента, аварията или

злополуката, в резултат на които са настъпили смъртта или увреждането..................................................135

4.3. Версии относно пострадалия от престъплението...............................................................138

§ 5. Планиране на разследването.........................................143

5.1. Планиране на разследването, отнесено към характерните следствени ситуации

при престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК..........................144

5.2. Планиране на разследването на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК във връзка с типични за тези престъпления следствени ситуации съобразно вида и естеството на извършваните дейност, занятия или професия...........................................................147

Глава IV. ТАКТИКА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ТИПИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО

НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 123 И ЧЛ. 134 НК............154

§ 1. Оглед...................................................................................154

1.1. Оглед на местопроизшествие. Особености при планирането и подготовката на огледа на местопроизшествието при разследването на престъпления, извършени при професионална непредпазливост.....................................................................155

1.2. Етапи в извършването на оглед...................................158

1.3. Оглед на предмети...........................................................186

1.4. Оглед на лица (освидетелстване)................................187

§ 2. Разпит................................................................................188

2.1. Разпит на свидетел.........................................................190

2.2. Разпит на пострадал......................................................192

2.3. Разпит на свидетели – очевидци.................................203

2.4. Разпит на други свидетели, които с показанията си могат да допринесат за изясняване

на обстоятелства, значими за разследването................206

2.5. Разпит на обвиняем........................................................207

§ 3. Назначаване на експертизи...........................................214

3.1. Съдебномедицински експертизи..................................215

3.2. Съдебно-технически експертизи.................................220

3.3. Съдебна химическа и физико-химическа експертиза.............................................228

3.4. Съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза........................................229

3.5. Съдебна взривотехническа експертиза и експертиза на оръжия и боеприпаси...................................230

3.6. Криминалистически експертизи..................................230

§ 4. Други способи и средства за доказване.......................235

4.1. Претърсване и изземване...............................................235

4.2. Следствен експеримент................................................237

4.3. Изискване и приобщаване към материалите от разследването на писмени справки и документи, съдържащи относима към предмета на разследване информация...............................238

4.4. Взаимодействие с оперативно-издирвателните структури в МВР..................................................................245

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................248

БИБЛИОГРАФИЯ...................................................................253


Събития

пвсчпсн
123
4
567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

» Най-продавани