Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Вещното право! 1961-2019 (твърди корици)

Предизвикай: Вещното право! 1961-2019 (твърди корици)

Предговор от: Стоян Ставру

Съставител: Стоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Септември 2019

ISBN:978-954-28-2983-6

Страници:780

Корична цена:45 лв.


Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността. „Тълковникът“ съдържа актове от период от близо 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени и по традиционния за поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ начин - с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор. В това издание от поредицата е добавен и богат инструментариум за ориентиранe и работа със съдебната практика.
Законодателят не може да обхване в хипотезата на правната норма цялото разнообразие от житейски случаи, при които действа правната норма и се пораждат предвидените в нея правни последици. … Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт (италик – СС), без която той не може да бъде приложен.

Решение № 4/16.06.2009 г. по к.д. № 4/2009 г. на КС на РБ
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ АКТОВЕ

ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ

ДОБРИЯТ ТЕКСТ И ДОБРИЯТ СЪДИЯ

I. ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

II. ЧАСТНА СЪСОБСТВЕНОСТ

III. СЪСОБСТВЕНОСТ
3.1. Обезщетение при изключително ползване
3.2. Разпределяне на ползването
3.3. Право на изкупуване
3.4. Делба

IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
4.1. Доставка на топлинна енергия
4.2. Общи части
4.3. Делба на състобствена сграда
4.4. Управление

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
5.1. Благоустройствени цели

VI. ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖДА ВЕЩ
6.1. Право на ползване
6.2. Собственост върху постройка

VII. ВЛАДЕНИЕ
7.1. Презумпция за владение
7.2. Подобрения

VIII. ПРИДОБИВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Правна сделка и други начин и за придобиване
8.2. Придобивна давност
8.3. Приращения
8.4. Принудително отчуждаване
8.5. Гражданска конфискация
8.6. Придобиване чрез ЖСК

IX. ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ
9.1. Ревандикационен иск
9.2. Негаторен иск
9.3. Иск за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
9.4. Установителни искове
9.5. Процесуални въпроси
9.5.1. Общи процесуални въпроси
9.5.2. Действие и отмяна на нотариален акт
9.5.3. Искове от и между съпрузи
9.5.4. Реституция

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

XI. ВПИСВАНИЯ
11.1. Актове
11.2. Искови молби
11.3. Обезпечения
11.4. Производство

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ


Тълковникът „Вещно право: 1961–2019“ включва тематично подредени резюмета на 68 тълкувателни акта на ВС и ВКС.

Съгласно Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по т.д. № 1/2009 г., на ВКС, ОСГТК, задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт са
– тълкувателните решения, приемани от колегиите на ВКС на основание чл. 124 от действащия ЗСВ (обн., ДВ, бр. 64/07.08.2007 г.) при констатирана противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона;
– тълкувателните решения, приемани от Върховния съд и Върховния касационен съд на основание чл. 86, ал. 2 ЗСВ (отм.) при действието на ЗСВ от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 59/22.07.1994 г. и отм. ДВ, бр. 64/07.08.2007 г.);
– тълкувателните постановления, приемани от Пленума на Върховния съд на основание чл. 59 ЗУС (отм.) при действието на ЗУС от 1976 (обн., ДВ, бр. 23/19.03.1976 г. и отм. ДВ, бр. 59/22.07.1994 г.).

Такива в настоящия Тълковник са 46 от общо 68-те резюмирани съдебни акта, а именно актовете с номера:
2, 3, 5–7, 10, 11, 13, 15–18, 23, 25–27, 31-37, 39, 40, 42, 44, 49–56, 58–68.

Извън обхвата на практиката, имаща задължителен характер за съдилищата са тълкувателните решения на общото събрание на колегиите на Върховния съд, постановени при действието на чл. 52, ал. 1 ЗУС (отм.), които решения служат за ръководство на съдилищата.

Такива в настоящия Тълковник са 22 от общо 68-те резюмирани съдебни акта, а именно актовете с номера:
1, 4, 8, 9, 12, 14, 19–22, 24, 28–30, 38, 41, 43, 45–48, 57.

Тълкувателните актове, които са задължителни за съдилищата съгласно Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по т.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, са отбелязани в Списъка на включените актове (с. vii–xii) със следния символ: ( З ). В списъка е направено и съответно графично отбелязване към всяко решение, по които има особено мнение ( ОМ ) или позоваване на норми или принципи от европейското право ( ). В Указателя на съдебните актове (с. xxix–xlvi) в по-блед цвят в третата колона: „Колегия/година“, са отбелязани решенията, които съгласно Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по т.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, нямат задължителен характер, но служат за ръководство на съдилищата.

Структурата на настоящата книга следва тази на Закона за собствеността, като в началото на всяка глава е посочено (чрез подчертаване в черен цвят на шрифта) за коя от съответните глави на ЗС се предвижда издаването на тематичен сборник (290-ник) в рамките на поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“. В сборника графично са отбелязани решенията, в които българският върховен съд се позовава на европейско законодателство. Обособени са графично и особените мнения към представените тълкувателни актове.

Надявам се, че книгите от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ ще бъдат полезни на своите читатели, като винаги оставаме отворени към онази градивна критика и обратна връзка, чрез която всеки текст ако не по-правилен, става със сигурност по-хубав.

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13
14
1516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани