Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Предговор от: Румен Неков

Съставители: Стоян Ставру , Румен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Юни 2019

ISBN:978-954-28-2921-8

Страници:432

Корична цена:27 лв.


Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК
Трите годишника – „Гражданско процесуално право“, „Гражданско право“, „Облигационно и търговско право“ – съставляват част от поредицата 290-ници „Предизвикай: Съдебната практика!“, чиято мисия е представянето на съдебната практика по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит.

Своеобразният юридически каталог съдържа всички съдебни актове на Върховния касационен съд, постановени през 2018 г. в рамките на касационни производства, обжалването по които е допуснато с оглед решаването на правен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).

Трите книги (2018) надграждат над вече постигнатото в структурата и формата, като предлагат на читателя кратки бележки и разширени авторски коментари. Разширените авторски коментари са концентрирани около точно определен проблем, свързан с коментираното съдебно решение или определение. В тях съставителят – в качеството си на читател – диалогизира с текста и приетите в него разрешения.

В трите книги са представени общо 363 съдебни акта.
I. Книгата „Гражданско право“ (с абревиатура „ГП“) съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Източници“ (1 акт по ЗСВ), „Субекти“ (10 акта по ЗЛС, ЗГР, ЗВер, ЗЮЛНЦ, ЗК), „Собственост“ (86 акта по ЗС, ЗОС, ЗУЕС, ЗСПЗЗ, ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.), ЗАЗ, ЗКИР, ЗУТ, ЗМГО), „Семейно и наследствено право“ (20 акта по СК и ЗН).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСГТК и 4 – на ОСГК), 90 са решения (82 на състави на Гражданска колегия и 8 – на състави на Търговска колегия), а останалите 16 са определения (15 на състави на Гражданска колегия и 1 – на състав на Търговска колегия).
От всички актове, постановени в рамките на касационни производства, 92 са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 6 от тях са посочени и други основания), 8 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 1 от тях е посочено и друго основание), 4 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 1 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 42 на брой, е I отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Камелия Маринова (12),
– Емануела Балевска (7),
– Веселка Марева (6), Снежанка Николова (6) и Теодора Гроздева (6).

II. Книгата „Облигационно и търговско право“ (с абревиатура „ОТП“) съдържа 128 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Облигационно право“ (68 акта по ЗЗД, ЗОДОВ, ЗЗП, ЗОЗ), „Трудово право“ (35 акта по КТ, ИК, ЗРАСРБ, ЗВО, ЗОВСРБ, ЗСП, ППЗНП), „Търговско право“ (25 акта по ТЗ, ЗБН и КЗ (отм.).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСНГТК, 2 на ОСГТК и 2 – на ОСТК), 110 са решения (77 на състави на Гражданска колегия и 33 – на състави на Търговска колегия), а останалите 13 са определения (4 на състави на Гражданска колегия и 9 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 90 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 9 от тях са посочени и други основания), 21 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 2 от тях са посочени и други основания), 3 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 7 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – на непосочено от състава касационно основание, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 45 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Албена Бонева (5),
– Борис Илиев (4), Геника Михайлова (4), Дария Проданова (4), Димитър Димитров (4), Светла Цачева (4),
– Борислав Белазелков (3), Ваня Алексиева (3), Драгомир Драгнев (3), Николай Марков (3), Светла Бояджиева (3), Стоил Сотиров (3).

III. Книгата „Гражданско процесуално право“ (с абревиатура „ГПП“) съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Общи правила (чл. 1–102 ГПК)“ – 22 акта, „Общ исков процес (чл. 103–309 ГПК)“ – 64 акта, „Особени искови производства (чл. 310–388 ГПК)“ – 6 акта, „Обезпечително производство (чл. 389–403 ГПК)“ – 4 акта, „Изпълнително производство (чл. 404–529 ГПК)“ – 21 акта, „Охранителни производства (чл. 530–607 ГПК)“ – 3 акта, „Право на ЕС (чл. 608–633 ГПК)“ – 3 акта, и ЗУСЕСИФ – 1 акт.
От тези актове 1 е решение на Конституционния съд, 1 – тълкувателно постановление на ВКС и ВАС, 1 – тълкувателно решение, 63 са решения (56 на състави на Гражданска колегия и 7 – на състави на Търговска колегия), а останалите 58 са определения (40 на състави на Гражданска колегия и 18 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 85 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания), 5 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 1 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията след изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 5 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания – това по чл. 280, ал. 2, предл. 2 и чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 5 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 7 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 10 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, без да са приложими изискванията за допускане до касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
С най-много актове – 32 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Четири от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Владимир Йорданов (7) и Геника Михайлова (7) и
– Борислав Белазелков (5),
– Боян Цонев (4), Гергана Никова (4) и Камелия Маринова (4).
СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I. Облигационно право

(БЕЗ)ПОГРЕШНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ............... xxii

ЧАСТ I. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВO
(ЗЗД – ЗОДОВ – ЗЗП – ЗОЗ).......................................... 1

1. Закон за задълженията и договорите.................... 3
1.1. Правни сделки..................................................... 3
1.2. Деликт................................................................65
1.3. Неоснователно обогатяване.............................123
1.4. Неизпълнение...................................................170
1.5. Забава на кредитор...........................................181
1.6. Прехвърляне на вземания и задължения.........185
1.7. Погасяване на задължения...............................195
1.8. Солидарни задължения....................................201
1.9. Павлов иск.......................................................221
1.10. Ипотека..........................................................235
1.11. Видове договори............................................247

2. Специални закони................................................272
2.1. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ..................272
2.2. Закон за защита на потребителите ...................305
2.3. Закон за особените залози...............................313

Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?
(Румен Неков)...........................................................342
2.4. Други................................................................345

ТОМ II. Трудово и търговско право

ЧАСТ II. ТРУДОВО ПРАВО
(КТ–ЗРАСРБ–ЗВО–ЗОВСРБ–ЗСП–ППЗНП)...........................................................357

3. Кодекс на труда.....................................................359
3.1. Възникване и изменение на трудовото правоотношение.........................359
3.2. Трудова дисциплина.........................................372
3.3. Имуществена отговорност...............................383
3.4. Други видове обезщетения..............................426
3.5. Професионална квалификация.........................442
3.6. Специална закрила...........................................445
3.7. Прекратяване на трудовото правоотношение...............................................449
4. Специални закони................................................535

ЧАСТ III. ТЪРГОВСКО ПРАВО
(ТЗ–ЗБН–КЗ (отм.)................................................573

5. Търговски закон...................................................575
5.1. Видове търговци..............................................575
5.2. Търговски сделки.............................................597
5.3. Несъстоятелност..............................................605

6. Специални закони................................................707
6.1. Закон за банковата несъстоятелност...............707
6.2. Кодекс за застраховането (отм.)......................737

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ............... xxi

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани