Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предговор от: Румен Неков

Съставители: Стоян Ставру , Румен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Март 2019

ISBN:978-954-28-2825-9

Страници:720

Корична цена:29.9 лв.Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт, без която той не може да бъде приложен.
Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.

Ролята на законодателя е и в това да създава правила за поведение, които да са ясни, непротиворечиви, а не да „разчита“ на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд, която се изгражда на базата на натрупана противоречива съдебна практика, т.е. като последваща дейност, която е и за сметка на страните по съдебните дела.
Особено мнение по Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.
Трите годишника – „Гражданско процесуално право“, „Гражданско право“, „Облигационно и търговско право“ – съставляват част от поредицата 290-ници „Предизвикай: Съдебната практика!“, чиято мисия е представянето на съдебната практика по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит.

Своеобразният юридически каталог съдържа всички съдебни актове на Върховния касационен съд, постановени през 2018 г. в рамките на касационни производства, обжалването по които е допуснато с оглед решаването на правен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).

Трите книги (2018) надграждат над вече постигнатото в структурата и формата, като предлагат на читателя кратки бележки и разширени авторски коментари. Разширените авторски коментари са концентрирани около точно определен проблем, свързан с коментираното съдебно решение или определение. В тях съставителят – в качеството си на читател – диалогизира с текста и приетите в него разрешения.

В трите книги са представени общо 363 съдебни акта.
I. Книгата „Гражданско право“ (с абревиатура „ГП“) съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Източници“ (1 акт по ЗСВ), „Субекти“ (10 акта по ЗЛС, ЗГР, ЗВер, ЗЮЛНЦ, ЗК), „Собственост“ (86 акта по ЗС, ЗОС, ЗУЕС, ЗСПЗЗ, ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.), ЗАЗ, ЗКИР, ЗУТ, ЗМГО), „Семейно и наследствено право“ (20 акта по СК и ЗН).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСГТК и 4 – на ОСГК), 90 са решения (82 на състави на Гражданска колегия и 8 – на състави на Търговска колегия), а останалите 16 са определения (15 на състави на Гражданска колегия и 1 – на състав на Търговска колегия).
От всички актове, постановени в рамките на касационни производства, 92 са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 6 от тях са посочени и други основания), 8 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 1 от тях е посочено и друго основание), 4 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 1 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 42 на брой, е I отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Камелия Маринова (12),
– Емануела Балевска (7),
– Веселка Марева (6), Снежанка Николова (6) и Теодора Гроздева (6).

II. Книгата „Облигационно и търговско право“ (с абревиатура „ОТП“) съдържа 128 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Облигационно право“ (68 акта по ЗЗД, ЗОДОВ, ЗЗП, ЗОЗ), „Трудово право“ (35 акта по КТ, ИК, ЗРАСРБ, ЗВО, ЗОВСРБ, ЗСП, ППЗНП), „Търговско право“ (25 акта по ТЗ, ЗБН и КЗ (отм.).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСНГТК, 2 на ОСГТК и 2 – на ОСТК), 110 са решения (77 на състави на Гражданска колегия и 33 – на състави на Търговска колегия), а останалите 13 са определения (4 на състави на Гражданска колегия и 9 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 90 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 9 от тях са посочени и други основания), 21 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 2 от тях са посочени и други основания), 3 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 7 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – на непосочено от състава касационно основание, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 45 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Албена Бонева (5),
– Борис Илиев (4), Геника Михайлова (4), Дария Проданова (4), Димитър Димитров (4), Светла Цачева (4),
– Борислав Белазелков (3), Ваня Алексиева (3), Драгомир Драгнев (3), Николай Марков (3), Светла Бояджиева (3), Стоил Сотиров (3).

III. Книгата „Гражданско процесуално право“ (с абревиатура „ГПП“) съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Общи правила (чл. 1–102 ГПК)“ – 22 акта, „Общ исков процес (чл. 103–309 ГПК)“ – 64 акта, „Особени искови производства (чл. 310–388 ГПК)“ – 6 акта, „Обезпечително производство (чл. 389–403 ГПК)“ – 4 акта, „Изпълнително производство (чл. 404–529 ГПК)“ – 21 акта, „Охранителни производства (чл. 530–607 ГПК)“ – 3 акта, „Право на ЕС (чл. 608–633 ГПК)“ – 3 акта, и ЗУСЕСИФ – 1 акт.
От тези актове 1 е решение на Конституционния съд, 1 – тълкувателно постановление на ВКС и ВАС, 1 – тълкувателно решение, 63 са решения (56 на състави на Гражданска колегия и 7 – на състави на Търговска колегия), а останалите 58 са определения (40 на състави на Гражданска колегия и 18 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 85 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания), 5 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 1 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията след изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 5 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания – това по чл. 280, ал. 2, предл. 2 и чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 5 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 7 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 10 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, без да са приложими изискванията за допускане до касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
С най-много актове – 32 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Четири от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Владимир Йорданов (7) и Геника Михайлова (7) и
– Борислав Белазелков (5),
– Боян Цонев (4), Гергана Никова (4) и Камелия Маринова (4).
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ АКТОВЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

(БЕЗ)ПОГРЕШНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЧАСТ I. ОБЩИ ПРАВИЛА (чл. 1–102 ГПК)
1. Основни начала
2. Подведомственост
3. Страни. Представителство
4. Срокове и възстановяване на срокове
5. Такси и разноски

ЧАСТ II. ОБЩ ИСКОВ ПРОЦЕС (чл. 103–309 ГПК)
6. Подсъдност
7. Основно производство
8. Доказателства
9. Отклонения във връзка с предмета на делото
10. Отклонения във връзка със страните
11. Отклонения в развитието на производството
12. Решаване на делата
13. Въззивно обжалване
14. Обжалване на определенията
15. Касационно обжалване
16. Сила на съдебните решения

ЧАСТ III. ОСОБЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА (чл. 310–388 ГПК)
17. Съдебна делба

ЧАСТ IV. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (чл. 389–403 ГПК)
18. Допускане на обезпечението

ЧАСТ V. ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (чл. 404–529 ГПК)
19. Заповедно производство
20. Започване, спиране и прекратяване на изпълнението
Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан (Румен Неков)
21. Защита срещу изпълнението
22. Изпълнение на парични вземания. Общи правила
Налице ли е предимство на упражненото под друга „процесуална униформа“ право на принудително изпълнение на публичните вземания? (Румен Неков)
23. Изпълнение върху недвижими имоти
Член 493, т. 1 ГПК – особена процесуална санкция? (Румен Неков)

ЧАСТ VI. ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА (чл. 530–607 ГПК)
24. Общи правила
25. Нотариални производства

ЧАСТ VII. ПРАВО НА ЕС (чл. 608–633 ГПК)
26. Семейни отношения с международен елемент

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
12345
6
7
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

» Най-продавани