Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018

Предговор от: Румен Неков

Съставители: Стоян Ставру , Румен Неков

Дата на издаване:Април 2019

ISBN:978-954-28-2854-9

Страници:720

Корична цена:29.9 лв.Когато в споразумението съпрузите са изразили воля какви са квотите им в съсобствеността, предвиденото в чл. 9 и чл. 20а ЗЗД и законовата възможност за вещнотранслативен ефект на споразумението с решението за развод, изключват в следващ исков процес да се установи пълна трансформация на лично имущество или различни квоти. Когато квотите на бившите съпрузи не са посочени, споразумението не възпрепятства възможността в следващ исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) дялове в съсобствеността.

Тълкувателно решение № 3/29.11.2018 г. по тълк.д. № 3/2015 г. на ВКС, ОСГК


Трите годишника – „Гражданско процесуално право“, „Гражданско право“, „Облигационно и търговско право“ – съставляват част от поредицата 290-ници „Предизвикай: Съдебната практика!“, чиято мисия е представянето на съдебната практика по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит.

Своеобразният юридически каталог съдържа всички съдебни актове на Върховния касационен съд, постановени през 2018 г. в рамките на касационни производства, обжалването по които е допуснато с оглед решаването на правен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).

Трите книги (2018) надграждат над вече постигнатото в структурата и формата, като предлагат на читателя кратки бележки и разширени авторски коментари. Разширените авторски коментари са концентрирани около точно определен проблем, свързан с коментираното съдебно решение или определение. В тях съставителят – в качеството си на читател – диалогизира с текста и приетите в него разрешения.

В трите книги са представени общо 363 съдебни акта.
I. Книгата „Гражданско право“ (с абревиатура „ГП“) съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Източници“ (1 акт по ЗСВ), „Субекти“ (10 акта по ЗЛС, ЗГР, ЗВер, ЗЮЛНЦ, ЗК), „Собственост“ (86 акта по ЗС, ЗОС, ЗУЕС, ЗСПЗЗ, ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.), ЗАЗ, ЗКИР, ЗУТ, ЗМГО), „Семейно и наследствено право“ (20 акта по СК и ЗН).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСГТК и 4 – на ОСГК), 90 са решения (82 на състави на Гражданска колегия и 8 – на състави на Търговска колегия), а останалите 16 са определения (15 на състави на Гражданска колегия и 1 – на състав на Търговска колегия).
От всички актове, постановени в рамките на касационни производства, 92 са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 6 от тях са посочени и други основания), 8 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 1 от тях е посочено и друго основание), 4 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 1 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 42 на брой, е I отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Камелия Маринова (12),
– Емануела Балевска (7),
– Веселка Марева (6), Снежанка Николова (6) и Теодора Гроздева (6).

II. Книгата „Облигационно и търговско право“ (с абревиатура „ОТП“) съдържа 128 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Облигационно право“ (68 акта по ЗЗД, ЗОДОВ, ЗЗП, ЗОЗ), „Трудово право“ (35 акта по КТ, ИК, ЗРАСРБ, ЗВО, ЗОВСРБ, ЗСП, ППЗНП), „Търговско право“ (25 акта по ТЗ, ЗБН и КЗ (отм.).
От тези актове 5 са тълкувателни решения (1 на ОСНГТК, 2 на ОСГТК и 2 – на ОСТК), 110 са решения (77 на състави на Гражданска колегия и 33 – на състави на Търговска колегия), а останалите 13 са определения (4 на състави на Гражданска колегия и 9 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 90 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 9 от тях са посочени и други основания), 21 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г. (като в 2 от тях са посочени и други основания), 3 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 1 от тях е посочено и друго основание – това по т. 3), 7 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – на непосочено от състава касационно основание, и 1 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.).
С най-много актове – 45 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Два от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Албена Бонева (5),
– Борис Илиев (4), Геника Михайлова (4), Дария Проданова (4), Димитър Димитров (4), Светла Цачева (4),
– Борислав Белазелков (3), Ваня Алексиева (3), Драгомир Драгнев (3), Николай Марков (3), Светла Бояджиева (3), Стоил Сотиров (3).

III. Книгата „Гражданско процесуално право“ (с абревиатура „ГПП“) съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: „Общи правила (чл. 1–102 ГПК)“ – 22 акта, „Общ исков процес (чл. 103–309 ГПК)“ – 64 акта, „Особени искови производства (чл. 310–388 ГПК)“ – 6 акта, „Обезпечително производство (чл. 389–403 ГПК)“ – 4 акта, „Изпълнително производство (чл. 404–529 ГПК)“ – 21 акта, „Охранителни производства (чл. 530–607 ГПК)“ – 3 акта, „Право на ЕС (чл. 608–633 ГПК)“ – 3 акта, и ЗУСЕСИФ – 1 акт.
От тези актове 1 е решение на Конституционния съд, 1 – тълкувателно постановление на ВКС и ВАС, 1 – тълкувателно решение, 63 са решения (56 на състави на Гражданска колегия и 7 – на състави на Търговска колегия), а останалите 58 са определения (40 на състави на Гражданска колегия и 18 – на състави на Търговска колегия).
От всички актове 85 акта са допуснати до касационно обжалване на основание т. 3, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания), 5 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 1 – на основание т. 2, ал. 1 на чл. 280 ГПК в редакцията след изм. с ДВ, бр. 86 от 2017 г., 5 – на основание т. 1, ал. 1 на чл. 280 ГПК (като в 2 от тях са посочени и други основания – това по чл. 280, ал. 2, предл. 2 и чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 5 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 7 – на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК (ред., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), 10 – за проверка на допустимостта съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, без да са приложими изискванията за допускане до касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване, 1 – по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
С най-много актове – 32 на брой, е IV отделение на Гражданска колегия.
Четири от представените актове в книгата са подписани с особение мнение.
С най-много постановени актове, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са докладчиците:
– Владимир Йорданов (7) и Геника Михайлова (7) и
– Борислав Белазелков (5),
– Боян Цонев (4), Гергана Никова (4) и Камелия Маринова (4).
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ АКТОВЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

(БЕЗ)ПОГРЕШНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ЧАСТ I. ИЗТОЧНИЦИ (ЗСВ)

ЧАСТ II. СУБЕКТИ (ЗЛС – ЗГР – ЗВер – ЗЮЛНЦ – ЗКооп)
1. Физически лица
1.1. Закон за лицата и семейството
1.2. Закон за гражданската регистрация
2. Юридически лица
2.1. Закон за вероизповеданията
2.2. Закон за кооперациите

ЧАСТ III. СОБСТВЕНОСТ (ЗС – ЗОС – ЗУЕС – ЗСПЗЗ – ЗОПДИППД (отм.) – ЗОПДНПИ (отм.) – ЗАЗ – ЗКИР – ЗУТ – ЗМГО)
3. Вещно право
3.1. Закон за собствеността
3.1.1. Частна собственост
3.1.2. Съсобственост
Упражняване на правото на изкупуване при висящо производство за делба (Стоян Ставру)
Ефект на делбата върху съществуващото върху вещта ограничено вещно право на ползване (Стоян Ставру)
3.1.3. Етажна собственост
3.1.4. Вещни права върху чужда вещ
3.1.5. Владение
3.1.6. Придобиване и изгубване
Преминава ли ипотеката от разрушената върху новопостроената сграда? (Стоян Ставру)
3.1.7. Защита на правото на собственост
3.1.8. Вписвания
3.2. Закон за общинската собственост
3.3. Закон за управление на етажната собственост
3.4. Закон за собствеността и ползването на земеделските зземи
3.5. Отчуждаване
3.6. Гражданска конфискация
3.6.1. Закон за отнемане в ползана държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
3.6.2. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.)
3.7. Закон за арендата в земеделието
3.8. Закон за кадастъра и имотния регистър
3.9. Закон за устройство на територията
4. Право на индустриалната собственост
4.1. Закон за марките и географските означения

ЧАСТ IV. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО (СК – ЗН)
5. Семейно право
5.1. Семеен кодекс
6. Наследствено право
6.1. Закон за наследството

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани