Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Изпълнителния процес!

При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т. нар. фалит на физически лица, както и при отсъствието на абсолютна погасителна давност в българското гражданско право, много длъжници и кредитори се оказаха заключени в лабиринта на принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение се превърна в мястото, където се поставят множество преплетени материалноправни и процесуалноправни проблеми, които бихме могли да отнесем към облигационното, търговското, вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Това огромно разнообразие на теоретични и практически проблеми са предопределили и разноликостта на темите, с които читателите на настоящия сборник ще имат възможността да се запознаят.

Книгата обединява най-актуалните въпроси на изпълнителния процес и има за цел да бъде от полза на съдии, съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати, юрисконсулти, както и на всеки интересуващ се от принудителното изпълнение юрист, включително и на студентите по право.​

 

 

 

 

 

Борис Велинов Борис Велинов Васил Петров Васил Петров

Васил Петров е доктор по административно право, съдия в Софийския районен съд, редактор в Професионален правен сайт: „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/).

Галина Николова Галина Николова Делян Недев Делян Недев Делян Недев завършва „право“ в СУ „Св. Климент Oхридски“ (2006) и преподава основи на правото и гражданско право в УНСС (от 2012). От 2016 г. е доктор по гражданско и семейно право. Редактор в професионалния правен сайт „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/). Димитър М. Иванов Димитър М. Иванов Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски". Иван Георгиев Иван Георгиев Константин Кунчев Константин Кунчев Проф. д-р Валентина Попова Проф. д-р Валентина Попова Румен Неков Румен Неков Румен Неков е юрист, ко-администратор и редактор в Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ (ISSN 1314-7854) Светослав Пандилов Светослав Пандилов Стефан Тихолов Стефан Тихолов Стоян Ставру Стоян Ставру

Стоян Ставру е доктор по право (2009) и по философия (2015). От 2005 г. е хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“  по вещно право и гражданско право – обща част, от 2009 г. води курсовете по медицинско право,правни проблеми на клиничната медицина и правни проблеми в доболничната помощ в НБУ.

Създател на професионален сайт „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/).

Таня Градинарова Таня Градинарова

СЪДЪРЖАНИЕ

 

§ 1. ПРОБЛЕМИ НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Константин Кунчев

 

1. Място на заповедното производство и връзката му с исковото и изпълнителното производство

2. Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК прекъсва ли и спира ли давността за вземането?

3. Същност на извършената проверка от съда при заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

4. Следи ли съдът за нищожност в заповедното производство?

5. Действие на уговорка за автоматична предсрочна изискуемост на кредита

6. При предсрочна изискуемост на вземането дължи ли се възнаградителна лихва за забава до края на периода на договора?

7. При настъпила предсрочна изискуемост на вземането срещу главния длъжник може ли да се иска издаване на заповед за изпълнение направо и срещу поръчителя?

8. Може ли да се присъжда неустойка за забава за бъдещо време в заповедното производство?

 

§ 2. СЕКВЕСТИРУЕМО ЛИ Е ЕДИНСТВЕНОТО ЖИЛИЩЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ ТЪРГОВСКАТА МУ ДЕЙНОСТ?

Светослав Пандилов

 

1. Въведение

2. Аргументите в практиката срещу несеквестируемостта

3. Аргументи, обосноваващи несеквестируемост на жилището на едноличния търговец

4. Случаи, при които едноличният търговец няма да се ползва от несеквестируемостта

 

§ 3. СИЛА НА ИЗПЪЛНЕНО НЕЩО В КОНТЕКСТА НА ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗБРАНАТА. БЕЛЕЖКИ ПО ОТГОВОРА НА ВЪПРОС № 5 ОТ ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 26.06.2015 Г. НА ОСГТК НА ВКС ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г.

Румен Неков

1. Въведение

2. Запазва ли възбраната имуществения обект в патримониума на длъжника?

3. Присъединяване на кредитор с наложена възбрана

3.1. Правното положение по Закона за гражданското съдопроизводство (отм.)

3.2. Чл. 324, ал. 2 ГПК (отм.) – гаранция за присъединяване?

3.3. Обосноваването посредством аргумент от по-силното основание

4. (Не)противопоставимост между самите възбрани?

5. Проблемите, които поставя тълкувателната конструкция

 

§ 4. ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

Борис Велинов

 

1. Уводни бележки

2. Извършване на въвод във владение. Страни, призоваване, насрочване, фактическо осъществяване, последици

3. Въвод във владение в идеална и реална част от имот

4. Въвод във владение на купувач на недвижим имот от публична продан въз основа на постановление за възлагане

5. Въвод във владение срещу трето лице

 

§ 5. ИНСТИТУТЪТ НА ВЪВОДА СРЕЩУ ТРЕТИ ЛИЦА. ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА РАЗНОСКИТЕ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ? ЗА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Румен Неков

 

1. Въвод срещу трето лице в контекста на тълкувателно дело № 3/2015

1.1. Съображенията

1.2. Изводът

2. Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на ЧСИ, в който се определя размерът на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски?

2.1. Съображенията

2.2. Изводът

 

§ 6. ЧАСТИЧНИТЕ ЦЕСИИ – ПРОБЛЕМИ НА РАЗНОСКИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ И ИСКОВИЯ ПРОЦЕС

д-р Васил Петров

 

1. Увод

2. Правоприемство в изпълнителна сила при частична цесия

3. Заявление за издаване на заповед за изпълнение и искова молба за частично прехвърлено съдебно признато вземане – допустимост

4. Заявление за издаване на заповед за изпълнение и искова молба за частично прехвърлено съдебно признато вземане – основателност

5. Разноските в изпълнителния процес и тяхното намаляване

6. Заключение

 

§ 7. ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Делян Недев

 

1. Първично или производно е придобиването?

2. Възможност за обжалване

3. Възможност за защита чрез иск

4. Отражение на посочените характеристики върху придобиването на правото на собственост

4.1. „Чисто“ право ли се придобива

4.2. Вещи, които не могат да се придобиват

4.3. Някои въпроси, които поставя авторското право

4.4. Възможно ли е придобитото право да отпадне с обратна сила

5. Заключение и предложения de lege ferenda

 

§ 8. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЧЛ. 489 ГПК) В КОНТЕКСТА НА ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНАТА ПРИРОДА НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН

д-р Стоян Ставру, Румен Неков

 

1. За природата на публичната продан и на наддавателното предложение по чл. 489, ал. 2 ГПК

2. Материалноправни последици на публичната продан като динамичен процесуалноправен фактически състав

3. Публичната продан по чл. 487–501 ГПК и продажбата по чл. 37, ал. 1 ЗОЗ

4. Отново на въпроса: процесуално или материалноправно действие е подаването на писменото наддавателно предложение по чл. 489, ал. 2 ГПК?

5. Внасянето на задатъка

6. Какви са последиците при неспазване на изискванията по чл. 489, ал. 2 ГПК?

7. Какви са особеностите на отговорността на наддавачите при невнасяне на посочената от тях цена?

8. De lege ferenda

 

§ 9. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЕЩИ В СЪПРУЖЕСКА ОБЩНОСТ

д-р Стоян Ставру

 

1. Насочване на изпълнение то и прекратяване на СИО

2. Цели на специалната уредба по Глава 44 ГПК

3. Правно положение на съпруга недлъжник в производството по изпълнение върху вещи в съпружеска общност

4. Право на посочване на алтернативно имущество

5. Право на уведомяване

6. Право на обжалване

7. Даване на съгласие за изнасяне на публична продан на целия имот

8. Права по чл. 505 ГПК – осуетяване на публичната продан и придобиване на вещта по най-високо предложената тръжна цена

9. Предмет на иска по чл. 135 ЗЗД, когато той е предявен с оглед изпълнение на личен дълг на единия съпруг върху вещи в съпружеска общност

10. Право на по-голям дял

 

§ 10. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕ

Иван Георгиев

 

1. Въведение

2. Правна уредба

3. Проблеми в практиката

4. Исторически прег лед

5. Изводи

6. Заключение

 

§ 11. КОГА НАСТЪПВА ЕФЕКТЪТ ОТ СПИРАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА?

Димитър Иванов

 

1. Спиране на изпълнението при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжника – чл. 638, ал. 1 ТЗ

2. Спиране на изпълнението по силата на подадено възражение по реда на чл. 420 във връзка с чл. 417, т. 9 ГПК

3. Спиране на изпълнението по реда на чл. 420, ал. 1 във връзка с чл. 417, т. 1–8 ГПК, при учредено обезпечение по реда на чл. 180–181 ЗЗД

4. Спиране по реда на чл. 21 ЗБН

5. Краен извод

6. Допълнение

 

§ 12. ПРОБЛЕМИ НА ПРИХВАЩАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

Може ли съдебният изпълнител да прекрати изпълнителното дело на основание чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК или може да стори това на основание чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК? (научно-практически коментар)

проф. д-р Валентина Попова

 

1. Въпросът за прихващането в изпълнителния процес стои доста сериозно в практиката

2. Преглед на становищата при действието на стария ГПК и действието на § 5, б. „в“ от Правилника за работата на съдебните изпълнители, § 192, б. „в“ от Правилника за организация работата на съдебните учреждения, чл. 190 от Правилника за организацията на работата на районните, окръжните и военните съдилища

3. Становище при действието на новия ГПК

4. Заключение

 

§ 13. ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ЧАСТНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ. ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Галина Николова

 

1. Проблеми в действащото законодателство относно събирането на частните държавни и общински вземания

1.1. Кой е компетентен да събира частните държавни и общински вземания?

1.2. Правна регламентация на действащия към момента ред, по който се осъществява събирането на частни държавни вземания и конкретно на направените съдебни разноски

2. Разноски по принудителното събиране на частни държавни и общински вземания и възможни по-благоприятни решения

3. Кои държавни вземания биха се събирали от държавните или частните съдебни изпълнители и предимства на този ред

4. Обобщение

 

§ 14. ПРОБЛЕМИ НА ДАНЪЧНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ И ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ЧЛ. 131 ЗДДС

Румен Неков, Стефан Тихолов

 

1. Данъчният лабиринт

2. Повече облагане, по-малко транспониране

3. Обратно в лабиринта на данъчната изискуемост

3.1. Ситуацията преди и след изменението на 496, ал. 2 ГПК

3.2. Кога става изискуем ДДС?

4. Безкраен лабиринт, а не заключение

 

§ 15. ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТКАЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПО РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ I И ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

доц. д-р Таня Градинарова

 

1. Въведение

2. Изложение

3. Заключение

Още от Предизвикай: правото!


Събития

пвсчпсн
  12345
678
9
101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани