Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Давността!
„Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно“.

Сентенцията на Софокъл може да бъде прочетена и „юридически“: скритото владение има съмнителен юридически ефект във времето, а яснотата на вчерашния дълг избледнява с всеки изминал ден. Времето и правото си дават среща в давността. Може би времето е подчинило правото („нормативната сила на фактическото“). Или пък правото използва времето – когато и доколкото му е необходимо, за да оправдае своите решения („легитимиращата сила на фактическото“).

Чрез давността правото зачита ефекта, който времето оказва върху естеството и значението на отношенията между хората. Като оставя настрана спора дали погасителната и придобивната давност са двете страни на един и същ правен феномен, или представляват две напълно различни лица на времето в правото, настоящата книга се съсредоточава върху практическите въпроси на давността в различните правни отрасли, предлагайки решенията на своите автори.

Книгата обединява най-актуалните въпроси на давността и има за цел да бъде от полза на съдии, съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати, юрисконсулти, както и на всеки интересуващ се от давността юрист, включително и на студентите по право.
Атанас Додов Атанас Додов Васил Петров Васил Петров

Васил Петров е доктор по административно право, съдия в Софийския районен съд, редактор в Професионален правен сайт: „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/).

Ганета Минкова Ганета Минкова Делян Недев Делян Недев Делян Недев завършва „право“ в СУ „Св. Климент Oхридски“ (2006) и преподава основи на правото и гражданско право в УНСС (от 2012). От 2016 г. е доктор по гражданско и семейно право. Редактор в професионалния правен сайт „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/). Деян Петров Деян Петров Диана Маринова Диана Маринова Димитрина Костадинова Димитрина Костадинова Димитър М. Иванов Димитър М. Иванов Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски". Добри Тенев Добри Тенев Елица Стоянова Елица Стоянова Константин Кунчев Константин Кунчев Мартин Пенчев Мартин Пенчев Мирослав Димитров Мирослав Димитров Николай Павлевчев Николай Павлевчев Николай Павлевчев завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което е докторант по гражданско и семейно право в Пловидивски университет „Паисий Хилендарски“ и адвокат от Софийска адвокатска колегия. Член на екипа и предизвикател в Професионален сайт „Предизвикай правото!“. Нина Тагарова Нина Тагарова Стефан Тихолов Стефан Тихолов Стоян Ставру Стоян Ставру

Стоян Ставру е доктор по право (2009) и по философия (2015). От 2005 г. е хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“  по вещно право и гражданско право – обща част, от 2009 г. води курсовете по медицинско право,правни проблеми на клиничната медицина и правни проблеми в доболничната помощ в НБУ.

Създател на професионален сайт „Предизвикай правото!“ (http://challengingthelaw.com/).

Таня Градинарова Таня Градинарова Тодор Тодоров Тодор Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Няколко думи за сборника

 

§ 1. Практически проблеми при приложението на института на погасителната давност Константин Кунчев

1. Изчерпателни ли са основанията за спиране на давността?

2. Спира ли давността за цялото вземане уважаването на частичен иск или възражение за прихващане с част от активното вземане?

3. Прекъсва ли давността признаване на вземането, което не е адресирано до кредитора?

4. Подлежат ли на новиране погасените по давност вземания?

5. Упражняване на отказа от давност и правните му последици

6. Относно понятието „периодични плащания”

7. За правния интерес и последиците при уважен ОУС поради погасяване на вземането по давност

8. Може ли длъжникът да се позове на погасителна давност, изтекла в периода между подаване на заявлението за издаване на заповед по чл. 417 ГПК и предявяването на иска по чл. 422 ГПК?

9. Действителна ли е клауза в общите условия в потребителски договор, която предвижда, че при наличие на няколко задължения винаги се погасява най-старото?

 

§ 2. Постъпването на исковата молба в съда и давносттадоц. д-р Таня Градинарова

1. Повод

2. Кратък историко-правен преглед

3. Съвременната съдебна практика на ВКС

4. Становище по поставените проблеми

 

§ 3. Придобивна и погасителна давност като фактически състави, от които произтича определено правоЕлица Стоянова

1. Увод

2. Придобивна давност. Фактически състав. Ефект

3. Погасителна давност. Фактически състав. Ефект

4. Предявяване на придобивната и погасителната давност

5. Отражение на придобивната давност по отношение правата на трети лица

6. Заключение

 

§ 4. Спорни въпроси на началото на погасителната давност в практиката на ВКС по чл. 290 ГПКДобри Тенев

1. Въведение

2. Казуси, въпроси, отговори и бележки

 

§ 5. Релевиране на погасителната давност по исков редд-р Васил Петров

1. Увод

2. Иск против принудителното изпълнение

3. Отрицателен установителен иск за несъществуване на право или задължение

4.Тезата за необходимостта от позоваване и интересът от предявяване на отрицателен установителен иск за недължимост на погасено по давност вземане

5. Положителен установителен иск за правно качество на едно вземане или на един правен акт

6. Заключение

 

§ 6. За действието на частичния иск по отношение на давността и за ефекта на преклузията по чл. 133 ГПК върху възражения за изтекла давностдоц. д-р Мирослав Димитров

1. Действие на частичния иск по отношение на давността

2. Ефектът на преклузията по чл. 133 ГПК върху възражения за изтекла давност

 

§ 7. Погасителна давност при договорите за международен превоз на товари по моредоц. д-р Диана Маринова

 

§ 8 Прекъсва ли частното изпълнение по реда на ЗОЗ погасителната давност относно обезпеченото вземане?д-р Димитър Иванов

1. Трябва ли действията, предприети по реда на ЗОЗ, с цел реализиране на обезпечението (особения залог), да прекъсват давността относно обезпеченото вземане?

2. Представляват ли предприетите от заложния кредитор действия по реда на ЗОЗ, водещи до осребряване на заложеното имущество, принудително изпълнение по смисъла на ГПК?

3. Представлява ли учредяването на особен залог вид признание за обезпеченото вземане?

4. Приложима ли е разпоредбата на чл. 116, в” ЗЗД относно частното изпълнение по реда на ЗОЗ?

5. Приложима ли е разпоредбата на чл. 116, а” ЗЗД относно частното изпълнение по реда на ЗОЗ?

 

§ 9. Начален момент на давността на вземането за подобрения, извършени върху нает имотДеян Петров

1. Проблемът, който продължава да предизвиква давността

2. „Пробивът“. Критика и предлагано разрешение

3. Подобрения, извършени при наличие на пренаемно правоотношение

 

§ 10. За приложението на погасителната давност от синдика в производството по чл. 686 ТЗНиколай Павлевчев

1. Роля на синдика в производството по предявяване на вземания

2. Задължение на синдика, произтичащо от функцията му на управител на чуждо предприятие

3. Отговорът на закона и на съдебната практика

4. Проблемите

 

§ 11. Прилагане на института на погасителната давност в данъчното правопроф. д-р Ганета Минкова

1. Нормативна уредба на института на погасителната давност в данъчното право

2. Особености на броенето на давностните срокове при данъчни задължения

3. Възражение за изтекла давност

 

§ 12. Проблеми на давността за данъчни задълженияСтефан Тихолов

1. За “вечните данъци” и тяхното погасяване – ретроспекция на законодателството

2. Давността при данъците по ДОПК – добре познатото неизвестно

3. Режим за погасяване на глоби и имуществени санкции – ДОПК или ЗАНН

4. Член 109 ДОПК – забраната за установяване на данъчни задължения и последствията от нарушаването й

5. Начало на давността по ДОПК

6. Спиране на давността в хипотезата на чл. 172, ал. 1, т. 1 ДОПК

7. Прекъсва ли давността подаването на данъчна декларация

8. За служебното прилагане на давността по ДОПК

9. Отписване на публични задължения по реда на чл. 173 от ДОПК

 

§ 13. Практически проблеми при погасяването по давност на данъчните задълженияНина Тагарова

 

§ 14. Оптимизиране на погасителната давност в данъчното право и процесТодор Тодоров

1. Изменения в общите положения по отношение на погасителната давност в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.

2. Относно определянето на специален ред за погасяване на публичните вземания, установявани от общините – чл. 169, ал. 3а ДОПК

3. Регламентиране на нова хипотеза в чл. 171, ал. 2 ДОПК, при която не се прилага абсолютната погасителна давност

4. Промяна в реда за отписване на погасените по давност публични вземания

 

§ 15. Прекъсване на погасителната давност чрез предявявяне на вземания в производство по несъстоятелностДимитринка Костадинова

 

§ 16. Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?Мартин Пенчев

1. Цел и обект на изследването

2. Понятие за давност. Отграничение от преклузивните срокове

3. Приемане и отказ от наследство

4. Погасява ли се по давност правото на възстановяване на запазената част от наследството?

5. Правото на кредитора да иска унищожението на отказа в своя полза. Давностен или преклузивен е срокът в хипотезата на чл.56 ЗН?

6. Заключение

 

§17. Взаимодействие и взаимозависимост между разпростирането на действията на съдебното решение спрямо приобретателите на спорното право и придобивната давностАтанас Додов

1. Общи характеристики на прехвърлянето на спорното право като институт на гражданския процес

2. Изключенията по чл. 226, ал. 3 ГПК

3. Изводи, налагащи се от анализа на съдържанието на понятието “действия на вписването” и налагащи се във връзка с разпростирането на силата на пресъдено нещо спрямо давностния владелец

 

§ 18. Спиране на придобивната давностд-р Стоян Ставру

1. Обща характеристика на основанията за спиране на придобивната давност

2. Някои особени случаи на спиране на придобивната давност

3. Класификация и разглеждане на конкретните основание за спиране на придобивната давност

4. Спиране на придобивната давност по отношение на частна държавна и общинска собственост

 

§ 19. “Чисто” право ли се придобива по давност?д-р Делян Недев

1. Предварителни бележки

2. Вижданията в доктрината и практиката

3. Обсъждане на аргументите за “изчистващия” ефект на давността

4. Разрешенията на поставения въпрос

5. Заключение

 

Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г.Мартин Пенчев, д-р Васил Петров

 

Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност до 1951 г. д-р Васил Петров

Още от Предизвикай: правото!

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани