Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Правото – традиции и перспективи

Правото – традиции и перспективи

Предговор от: Венцислав Стоянов

Съставител: Христо Паунов

Дата на издаване:Юни 2018

ISBN:978-954-28-2625-5

Страници:944

Корична цена:35 лв.


Настоящият сборник е посветен на 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По този повод се състоя Юбилейна научна конференция, като материалите от нея са поместени в сборника. Значителният брой участници и предложените материали дадоха възможност да се обособят няколко панела, обхващащи на практика всички области на правната наука: гражданскоправни, публичноправни, международноправни, теория и история на правото и наказателноправни науки.

В конференцията, проведена на 19 и 20 септември 2017 г. в Пловдив, взеха участие учени от юридическите факултети и научни институции в страната, както и гости от чужбина и това е безспорен атестат за нейния представителен характер. Темата на конференцията беше „Правото – традиции и перспективи“ и тази широка формула даде възможност за участие на много учени с научни публикации в различни отрасли на правото. Представени са работи както на утвърдени имена в правната наука, така и на млади автори, които публикуват едни от първите си научни разработки. Целта на редакционната колегия бе да даде място в сборника на всички представени научни доклади, като в някои случаи се извършваха необходимите корекции със съдействието на самите автори. Надявам се, че настоящият сборник ще бъде полезно четиво както за преподавателите и студентите, така и за практикуващите юристи.

Проф. д-р Венцислав Стоянов
декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ И ПРИВЕТСТВИЯ

НАУЧНИ ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
Въпроси на семейното право – Цанка Цанкова
Трудово и служебно правоотношение – Васил Мръчков
Продажба на дял от съсобствен недвижим имот от родител при малолетен съсобственик – Венцислав Стоянов
Приложимост на павловия иск към учредителния апорт – Иван Русчев
Обезпечителният договор – Поля Голева
Въпросът за празнините в правото в практиката на Конституционния съд на Република България – Красен Стойчев
Проблемни въпроси относно приложението на чл. 140, ал. 1 и 3 и чл. 231, ал. 3 ТЗ за вписванията на решенията на общото събрание в Търговския регистър – Григор Григоров
Валидиране на действия, извършени от името на търговец без представителна власт – Мирослав Димитров
Неприсъственото решение срещу ответник и обикновеното другарство – Таня Градинарова
Понятието за вещи – Люба Панайотова-Чалъкова
Размер на претенцията за неоснователно обогатяване: теориите на актуалното и историческото обогатяване – Красимир Митев
Актуални проблеми по прилагане на пенсионното законодателство – Теодора Филипова
Отражението на Директива 96/71/ЕО върху института на командироването в българското трудово право (Част първа) – Ярослава Генова
Европейска процедура за искове с малък материален интерес при потребителските спорове – Георги Ганчев
„Злоупотреба с право“ vs. „злоупотреба с интерес“ при търговските сделки – Жана Колева
По повод на сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си – Делян Недев
За лихвата при договора за текуща сметка – Благой Златанов
Недействителност на трудовия договор. Съдебно прогласяване. проблеми – Живко Бойчев
Особености на сключването на трудов договор за обучение по време на работа – Христо Банов
Публичност на вписването по българското вещно право – Ивайло Василев
Договорна суброгация по българското право – Толик Генчев
Относно същността на компенсацията на вини при договорната отговорност – Андреан Славчев
Изпълнение на договора в полза на трето лице – Петър Топуров
Правни проблеми при прилагането на чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – Анна Филчева
Правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права – Димо Хаджиев

ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
Въпроси относно конституционната идентичност – Емилия Друмева
Административният договор в юриспруденцията на България и на Европейския Съюз – Дарина Зиновиева
Наложителни промени в АПК – Иван Тодоров
Някои проблеми, свързани с екологичните вреди по българското право – Георги Пенчев
Столицата на България като държавен символ – Христо Паунов
Изпълнителната власт в преходния период (1990 – 1991 г.) – Константин Пехливанов
Форми за участие на гражданите в местните политики за самоуправление – Богдан Йорданов
Проблеми на действащата правна уредба на местните референдуми в Република България – Зорница Йорданова
Данъчният кредит по ЗДДС в практиката на Съда на ЕС по преюдициални запитвания по данъчни дела – Красимир Мутафов
Референдумът като обект на конституционен контрол – Радослава Янкулова
За правото на оспорване на актовете на възложителите на обществени поръчки – Илонка Горанова
Засилено присъствие на организациите на гражданите при издаването на общи и нормативни административни актове – Боян Георгиев
Право на достъп на пациента до лична медицинска информация – Антония Илиева
Икономически права на пациента – Мария Радева
Критерии за съразмерност при упражняване на правомощията на държавния глава – Благой Делиев
Стратегия за развитие на е-управление в Република България 2014 – 2020 г. – Марияна Анастасова-Тумбакова
Сравнителноправен анализ на информираното съгласие според българското и европейското законодателство – Красимир Пейчинов
Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционост на приложим по делото закон – Анастас Пунев
Антидискриминационен анализ, прилаган от Съда на Европейския съюз по данъчни дела – Ани Митева
Конституционните права на гражданите и предлаганите промени в административното правораздаване – Наташа Ценева

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
Наказателното правораздаване – обща рамка, законово съдържание и развитие като процесуална дейност – Никола Манев
Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправността на деянието (Същност и законово определение) – Антон Гиргинов
Positive Obligations Under Article 3 ECHR A Bypass To Criminal Policy? – Gerhard Fiolka
Наказателноправни аспекти на измамата – Даниела Дончева
Въпроси на актуалното прилагане на забраната за „реформацио ин пеус“ като гаранция за правото на защита на обвиняемия/подсъдимия в наказателния процес – Иван Ранчев
Malitia Supplet Aetatem?: Sanctioning Of Young Criminals In The Republic Of Macedonia – Angelina Stanojoska, Julija Jurtoska
Процесуалното положение на родителите и попечителите по делата за престъпления, извършени от непълнолетни – Боян Бележков
Обезпечаване на разноските в наказателното право и сравнителен анализ с гражданското съдопроизводство – Чавдар Грошев
Наказателнопроцесуални аспекти на реторсията – Янко Ройчев
Презумпцията за невиновност – основна процесуална гаранция в наказателния процес – Ваня Тодорова

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО
Древноримски идеи за правното образование и правните реформи – Малина Новкиришка-Стоянова
Политическото измерение на църковната собственост (ХVII век) – Ксавие Годен
Римско право и његов трајни карактер (Утицај римског права на савремено право) – Марија Игњатовић
Принципи на частното и на публичното право – Янаки Стоилов
Гражданското законодателство в буржоазна България – Нели Радева
Съд за пререкания – Васил Петров
Искът в римското и в съвременното право – Тихомир Рачев
За структурата на юридическата аргументация – Доротея Димова-Северинова
Юридическо и политическо значение на Санстефанския предварителен мирен договор – Георги Спасов

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
La politique culturelle de L’union européenne entre diversité culturelle et mise en évidence de l’héritage culturel commun – Jean-Christophe Barbato
Културната политика на Европейския съюз – между културното многообразие и поставянето на преден план на общото културно наследство – Жан-Кристоф Барбато
Универсалната юрисдикция в международното право – Цветана Каменова
Международната сигурност като елемент на съвременната международна система – Надя Бояджиева
Проблеми и перспективи на развитието на международното морско частно право в Република България – Диана Маринова
За някои проблеми при определяне на международната компетентност по колективни искове за защита на потребителите – Димитър Деков
Административно сътрудничество по данъчни въпроси в рамките на Европейския съюз – Елина Маринова
Модернизация на правото на международна търговия в подкрепа на иновациите и устойчивото развитие. петдесет години УНСИТРАЛ – Цветанка Спасова
Производството по несъстоятелност в контекста на правото на справедлив процес по чл. 6, § 1 ЕКПЧ – Нели Маданска
Правото на достъп до медицинска помощ на лишените от свобода и задържаните лица в практиката на Европейския съд по правата на човека – Мария Христозова
България и операцията „Съюзна сила“: международноправни аспекти на предоставената от България помощ за силите на НАТО – Стоян Мемцов
Средства за защита на националната идентичност в първичното право на ЕС – Димитър Ангелов
Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Владимир Вълев

Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13
141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани