Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Право на Европейския съюз

Право на Европейския съюз

Автор: Жасмин Попова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Септември 2015

ISBN:978-954-28-1718-5

Страници:824

Корична цена:33 лв.


Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Използвани съкращения

Вместо предговор

 

ЧАСТ ПЪРВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ

Дял І. ЕС – Конститутивни елементи

Глава І. Създаване. Основополагащи ценности и цели

Глава ІІ. Членство

Глава ІІІ. Правосубектност на ЕС

Глава ІV. Правна природа на ЕС

Глава V. Мултилингвизмът в ЕС


Дял ІІ. Гражданство на Европейския съюз и основни права

Глава І. Гражданство на Европейския съюз

Глава ІІ. Основни права


ЧАСТ ВТОРА ПРАВНАТА СИСТЕМА НА ЕС

Дял І. Източници на правото на ЕС

Раздел І. Първично право

Глава І. Учредителните договори

Глава ІІ. Общите принципи на правото на ЕС

Глава ІІІ. Практиката на Съда на ЕС като източник на право

Глава ІV. Международни споразумения

Раздел ІІ. Производно право

 

Дял ІІ. Характерни белези на правото на ЕС

Глава І. Автономен характер

Глава ІІ. Предимство на правото на ЕС

Глава ІІІ. Директен ефект на правото на ЕС

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС на национално равнище

Глава V. Отговорност на държавите за вреди от нарушение на правото на ЕС

 

ЧАСТ ТРЕТА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ЕС

Дял І. Компетентност

Глава І. Принцип на предоставената компетентност

Глава ІІ. Видове компетентност

Глава ІІІ . Упражняване на компетентност

Глава ІV. Засилено сътрудничество. Постоянно структурирано сътрудничество

 

Дял ІІ. Институции и органи на ЕС

Раздел І. Политическите институции на ЕС

Глава І. Обща характеристика на институционалния механизъм на ЕС

Глава ІІ. Европейски парламент

Глава ІІІ. Европейски съвет

Глава ІV. Съвет на ЕС

Глава V. Европейска комисия

Глава VІ. Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност

 

Раздел ІІ. Финансови и контролни институции и органи

Глава І  . Европейска централна банка и европейска система на централните банки

Глава ІІ. Европейска инвестиционна банка

Глава ІІІ. Сметна палата

 

Раздел ІІІ. Консултативни и други органи

Глава І. Европейски икономически и социален комитет

Глава ІІ. Комитет на регионите

Глава ІІІ. Агенции и други органи

 

Дял ІІІ. Процес на вземане на решения

Глава І. Законодателната процедура в ЕС

Глава ІІ. Бюджетна процедура

Глава ІІІ. Нормотворческа дейност на комисията

Глава ІV. Процес на вземане на решения в сферата на външната дейност на ЕС

Глава V. Гражданското представителство и процесът на вземане на решения в ЕС

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ЕС

Дял І. Съд на ЕС

Раздел І. Обща характеристика

Глава І. Правна природа и функции

Глава ІІ. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране

 

Раздел ІІ. Компетентност

Глава І. Преюдициална компетентност

Глава ІІ. Правораздавателна компетентност

Глава ІІІ. Консултативна компетентност

 

Раздел ІІІ. Производство пред съда на ЕС

Глава І. Общи въпроси

Глава ІІ. Процесуални инструменти за ускоряване разглеждането на делата

Глава ІІІ. Особени производства

Глава ІV. Извънредни способи за защита

Глава V. Обжалване на съдебните актове на общия съд

 

Дял ІІ. Общ съд

Глава І. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране

Глава ІІ. Компетентност

Глава ІІІ. Производство

 

Дял ІІІ. Съд на публичната служба

Глава І. Създаване, състав и организация

Глава ІІ. Компетентност

Глава ІІІ. Производство

 

ЧАСТ ПЕТА ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС

Глава І. От сътрудничество към асоцииране

Глава ІІ. От асоцииране към членство

Глава ІІІ. Вътрешен механизъм за координация след присъединяването

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС в България

Глава V. Отговорност за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

Глава VІ. Процес на присъединяване към еврозоната


Хронология на изграждането на Европа

Ключови дати на отношенията на България с ЕС


Библиография

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани