Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Право на Европейския съюз. Четвърто основно преработено и допълнено издание

Право на Европейския съюз. Четвърто основно преработено и допълнено издание

Автор: Жасмин Попова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Март 2020

ISBN:978-954-28-3091-7

Страници:656

Корична цена:35 лв.


Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.

Специално място е отделено на най-актуалните събития, вълнуващи настоящето и чертаещи бъдещето на Съюза.
СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ............................................................................... 15
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР........................................................................................... 17

ЧАСТ ПЪРВА
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ...................................... 19
Дял І. ЕС – КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ...................................................... 19
Глава І. Създаване. Основополагащи ценности и цели....................................... 19
§ 1. От Европейските общности до Европейския съюз....................................... 19
§ 2. Европейският съюз преди Договора от Лисабон.......................................... 27
§ 3. Европейският съюз след Договора от Лисабон............................................. 29

Глава IІ. Членство........................................................................................................ 35
§ 1. Възникване........................................................................................................ 35
§ 2. Суспендиране на права, произтичащи от членството................................... 46
§ 3. Оттегляне от Съюза.................................................................................49

Глава IIІ. Правосубектност на ЕС............................................................................ 55
§ 1. Вътрешна правосубектност............................................................................. 56
§ 2. Международна правосубектност.................................................................... 57

Глава ІV. Правна природа на ЕС.............................................................................. 59
§ 1. ЕС и държавата................................................................................................. 61
§ 2. ЕС и класическите международни организации........................................... 64
§ 3. ЕС като „наднационална“ конструкция......................................................... 64

Дял IІ. ГРАЖДАНСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ОСНОВНИ ПРАВА.................................................................................................. 66
Глава І. Гражданство на Европейския съюз........................................................... 66
§ 1. Понятието и правната му уредба.................................................................... 66
§ 2. Съдържание...................................................................................................... 70
§ 3. Равно третиране................................................................................................ 95
§ 4. Развитие на понятието „гражданин на ЕС“ в практиката на Съда на ЕС... 96

Глава IІ. Основни права............................................................................................. 99
§ 1. Правна уредба................................................................................................... 99
§ 2. Харта на основните права на ЕС................................................................... 102
§ 3. Присъединяване на ЕС към ЕКПЧ............................................................... 112

ЧАСТ ВТОРА
ПРАВНАТА СИСТЕМА НА ЕС.............................................................................. 123
Дял І. ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕС........................................................ 123
Раздел І. ПЪРВИЧНО ПРАВО................................................................................ 124
Глава І. Учредителните договори........................................................................... 124
§ 1. От Римските договори до Договора за ЕС от Ница.................................... 125
§ 2. Действащото право: Договорът за Европейския съюз (ДЕС)
и Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)............. 129
§ 3. Изменение на Договорите............................................................................. 138

Глава IІ. Общите принципи на правото на ЕС.................................................... 146
§ 1. Създаване и развитие на общите принципи................................................ 147
§ 2. Функции на общите принципи...................................................................... 152

Глава IIІ. Практиката на Съда на ЕС като източник на право........................ 154

Глава ІV. Международни споразумения................................................................ 155
§ 1. Международни споразумения на ЕС............................................................ 155
§ 2. Международни споразумения на държавите членки.................................. 157
§ 3. Смесени договори.......................................................................................... 158

Раздел ІІ. ПРОИЗВОДНО ПРАВО.......................................................................... 160
§ 1. Правни актове на ЕС. Обща характеристика. Видове................................ 160
§ 2. Регламент......................................................................................................... 164
§ 3. Директива........................................................................................................ 168
§ 4. Решение........................................................................................................... 169
§ 5. Препоръки и становища................................................................................ 171
§ 6. Форма, публикуване, влизане в сила,
действие във времето..................................................................................... 171

Дял IІ. ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ НА ПРАВОТО НА ЕС.................................... 174
Глава І. Автономен характер................................................................................... 174

Глава IІ. Предимство на правото на ЕС................................................................ 177
§ 1. Предимство по отношение на вътрешното
право на държавите членки........................................................................... 177
§ 2. Предимство по отношение на международното право............................... 184

Глава IIІ. Директен ефект на правото на ЕС....................................................... 194
§ 1. Определение................................................................................................... 194
§ 2. Директен ефект на различните източници на правото на ЕС.................... 196
§ 3. Изисквания към правната норма с директен ефект..................................... 207

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС
на национално равнище........................................................................................... 209
§ 1. Принципи........................................................................................................ 209
§ 2. Етапи на процеса на прилагане..................................................................... 212

Глава V. Отговорност на държавата за вреди
от нарушение на правото на ЕС.............................................................................. 217
§ 1. Утвърждаване на принципа........................................................................... 217
§ 2. Условия за ангажиране на отговорността на държавата членка................ 218
§ 3. Реализиране на отговорността на национално равнище............................ 222

ЧАСТ ТРЕТА
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ЕС.................................................. 224
Дял І. КОМПЕТЕНТНОСТ..................................................................................... 224
Глава І. Принцип на предоставената компетентност......................................... 224
§ 1. Обща характеристика..................................................................................... 224
§ 2. Принципът на предоставената компетентност в практиката
на Съда на ЕС. Въпросът за ultrа vires актове на Съюза...............227

Глава IІ. Видове компетентност.............................................................................. 235
§ 1. Изключителна компетентност....................................................................... 236
§ 2. Съвместна (споделена) компетентност........................................................ 237
§ 3. Подкрепящи, координиращи
или допълващи действия............................. 238

Глава IIІ. Упражняване на компетентност............................................................... 240
§ 1. Субсидиарност............................................................................................... 240
§ 2. Пропорционалност......................................................................................... 246
§ 3. Клаузата за гъвкавост..................................................................................... 247
§ 4. Принципът на лоялно сътрудничество..............................................................249

Глава ІV. Засилено сътрудничество.
Постоянно структурирано сътрудничество.............................................250
§ 1. Засилено сътрудничество............................................................................250
§ 2. Постоянно структурирано сътрудничество...................................................266

Дял IІ. ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС......................................................... 268
Раздел І. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС..................................... 268
Глава І. Обща характеристика на
институционалния механизъм на ЕС.................................................................... 268

Глава IІ. Европейски парламент ........................................................................... 271
§ 1. Възникване...................................................................................................... 271
§ 2. Избори за Европейски парламент................................................................. 273
§ 3. Статут на европейския депутат..................................................................... 278
§ 4. Състав.............................................................................................................. 282
§ 5. Организация и начин на функциониране..................................................... 284
§ 6. Правомощия.................................................................................................... 290
§ 7. Роля на Европейския парламент в областта
на външната дейност на Съюза................................................................... 298
§ 8. Роля на националните парламенти
в интеграционния процес.............................................................................. 299

Глава IIІ. Европейски съвет.................................................................................... 305
§ 1. Възникване...................................................................................................... 305
§ 2. Състав.............................................................................................................. 306
§ 3. Компетентност................................................................................................ 307
§ 4. Председател.................................................................................................... 309

Глава ІV. Съвет на ЕС............................................................................................... 312
§ 1. Състав, организация и начин на функциониране........................................ 312
§ 2. Начин на гласуване......................................................................................... 322
§ 3. Правомощия.................................................................................................... 331

Глава V. Европейска комисия.................................................................................. 333
§ 1. Обща характеристика..................................................................................... 333
§ 2. Състав, формиране и начин на функциониране.......................................... 335
§ 3. Правомощия.................................................................................................... 345

Глава VІ. Върховен представител по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност................................................ 351
§ 1. Възникване и правомощия............................................................................ 351
§ 2. Европейска служба за външна дейност........................................................ 353

Раздел ІІ. ФИНАНСОВИ И КОНТРОЛНИ
ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ.................................................................................... 355
Глава І. Европейска централна банка и европейска
система на централните банки................................................................................ 355
§ 1. Изграждането на ИПС и създаването на ЕЦБ............................................. 355
§ 2. Правомощия и ръководни органи................................................................. 356
§ 3. Единна система за надзор и изграждане на банков съюз........................... 359

Глава IІ. Европейска инвестиционна банка......................................................... 361
§ 1. Състав и организация..................................................................................... 361
§ 2. Правомощия.................................................................................................... 363

Глава IIІ. Сметна палата.......................................................................................... 365
§ 1. Създаване, състав и начин на функциониране............................................ 365
§ 2. Правомощия.................................................................................................... 366

Раздел ІІІ. КОНСУЛТАТИВНИ И ДРУГИ ОРГАНИ.......................................... 369
Глава І. Европейски икономически и социален комитет.................................. 369
§ 1. Състав, организация и начин на функциониране........................................ 369
§ 2. Правомощия.................................................................................................... 370

Глава IІ. Европейски комитет на регионите........................................................ 372
§ 1. Създаване, състав и начин на функциониране............................................ 372
§ 2. Правомощия.................................................................................................... 374

Глава IIІ. Агенции и други органи......................................................................... 376
§ 1. Децентрализирани агенции........................................................................... 376
§ 2. Изпълнителни агенции.................................................................................. 385

Дял ІІІ. ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.......................................................... 386
Глава І. Законодателната процедура в ЕС............................................................ 389
§ 1. Законодателна инициатива............................................................................ 389
§ 2. Видове законодателни процедури................................................................. 393

Глава IІ. Бюджетна процедура................................................................................ 400
§ 1. Обща характеристика на бюджета на ЕС..................................................... 400
§ 2. Етапи на бюджетната процедура.................................................................. 404
§ 3. Освобождаване от отговорност..................................................................... 407

Глава IIІ. Нормотворческа дейност на комисията.............................................. 409
§ 1. Процедура по приемане на делегирани актове............................................ 409
§ 2. Процедура по приемане на изпълнителни актове (комитология).............. 411

Глава ІV. Процес на вземане на решения
в сферата на външната дейност на ЕС.................................................................. 416
§ 1. Актове в сферата на ОВППС......................................................................... 416
§ 2. Сключване на международни споразумения............................................... 418

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ЕС........................................................................... 424
Дял І. СЪД НА ЕС..................................................................................................... 424
Раздел І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.................................................................. 424
Глава І. Правна природа и функции...................................................................... 424

Глава IІ. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране....................... 431
§ 1. Съдии и генерални адвокати......................................................................... 431
§ 2. Организация на Съда..................................................................................... 435

Раздел ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ............................................................................... 438
Глава І. Преюдициална компетентност................................................................. 441
§ 1. Същност и основни функции на преюдициалното производство............. 441
§ 2. Предпоставки за упражняване на преюдициалната компетентност.......... 446
§ 3. Факултативно или задължително препращане............................................ 466
§ 4. Отношения мъжду Съда и националните
юрисдикции. Разпределение на компетентност.................................................. 470
§ 5. Последици от решението на Съда. Правна сила и действие във времето....... 474

Глава IІ. Правораздавателна компетентност....................................................... 477
§ 1. Искове за неизпълнение на задълженията от държава членка................... 478
§ 2. Неизпълнение на решенията на Съда на ЕС от държавите
членки. Специалното съдебноизпълнително производство
по чл. 260, § 2 ДФЕС...................................................................................... 486
§ 3. Контрол за законосъобразност на актовете
на институциите (чл. 263, чл. 270 и чл. 277 ДФЕС)..................................... 492
§ 4. Възражение за незаконосъобразност
на актовете на институциите (чл. 277 ДФЕС)............................................. 503
§ 5. Производство за установяване
на неправомерно бездействие (чл. 265 ДФЕС)............................................ 503
§ 6. Извъндоговорна отговорност: иск за обезщетение
за вреди (чл. 268 ДФЕС във връзка с чл. 340, § 2 ДФЕС)........................... 505
§ 7. Съдебна закрила във връзка със санкции, наложени
от органи на Съюза и санкции в областта на индустриалната
собственост (чл. 261 и чл. 262 ДФЕС).......................................................... 508
§ 8. Компетентност на Съда на ЕС в областта
на договорната отговорност (чл. 272 ДФЕС)............................................... 509

Глава IIІ. Консултативна компетентност.............................................................. 510

Раздел ІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА НА ЕС............................................ 513
Глава І. Общи въпроси............................................................................................... 515
§ 1. Представителство на страните и езиков режим.......................................... 515
§ 2. Етапи на производството............................................................................... 518
§ 3. Съдебно решение........................................................................................... 523
§ 4. Изпълнителна сила на съдебните решения (чл. 299 ДФЕС)...................... 525
§ 5. Съдебни разноски и правна помощ.............................................................. 526

Глава IІ. Процесуални инструменти
за ускоряване разглеждането на делата................................................................. 528
§ 1. Спешното преюдициално производство...................................................... 529
§ 2. Опростено производство (отговор с мотивирано определение)................... 536
§ 3. Бързо преюдициално производство............................................................ 537
§ 4. Постановяване на решение с предимство.................................................... 538
§ 5. Възможност за решаване на делото без представяне
на заключение на Генерален адвокат........................................................... 538

Глава IIІ. Особени производства............................................................................. 539
§ 1. Специални процесуални мерки..................................................................... 539
§ 2. Обезпечително производство........................................................................ 540

Глава IV. Извънредни способи за защита............................................................. 543
§ 1. Отмяна на влязъл в сила съдебен акт
по молба на трето лице.................................................................................. 543
§ 2. Отмяна на влязъл в сила съдебен акт
по искане на страна в производството......................................................... 543
§ 3. Отмяна на съдебно решение, постановено
в отсъствие на ответника............................................................................... 544

Глава V. Обжалване на съдебните актове на Общия съд................................... 545

Дял IІ. ОБЩ СЪД...................................................................................................... 548
Глава І. Състав, вътрешна организация
и начин на функциониране...................................................................................... 551

Глава IІ. Компетентност........................................................................................... 554
§ 1. Преки искове................................................................................................... 554
§ 2. Публична служба............................................................................................ 561
§ 3. Преюдициални запитвания............................................................................ 564

ЧАСТ ПЕТА
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ................................................................ 565
Глава І. От сътрудничество към асоцииране....................................................... 565
§ 1. От формалното взаимно признаване
до споразуменията от „първо поколение“.................................................... 565
§ 2. Европейско споразумение за асоцииране.................................................... 569

Глава IІ. От асоцииране към членство.................................................................. 579
§ 1. Подготовка за присъединяване..................................................................... 579
§ 2. Процес на присъединяване............................................................................ 585
§ 3. Договорът за присъединяване....................................................................... 593

Глава IIІ. Вътрешен механизъм за координация........................................................ 602
§ 1. Структура........................................................................................................ 603
§ 2. Документи, одобрявани в рамките на координационния механизъм ................... 607

Глава ІV. Българското председателство на съвета на ЕС................................... 609

Глава V. Прилагане на правото на ЕС в България............................................. 611
§ 1. Прилагане на правото от законодателната власт: приемане
на хармонизационни закони............................................. 611
§ 2. Прилагане на правото на ЕС от националните административни органи........... 611
§ 3. Преюцициални запитвания............................................................................. 612
§ 4. Процедури за установяване на нарушение на правото на ЕС............................ 614

Глава VІ. Отговорност за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС........... 617
§ 1. Национална законодателна рамка................................................................. 618
§ 2. Национална съдебна практика...................................................................... 620

Глава VІІ. Процес на присъединяване към еврозоната..................................... 625
§ 1. Въвеждане на единната парична единица.................................................... 625
§ 2. Разширяване на еврозоната. Механизми и процедури............................... 626

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА.................................................... 629
КЛЮЧОВИ ДАТИ НА ОТНОШЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕС...................................... 651
БАЗИСНА БИБЛИОГРАФИЯ................................................................................. 653

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани