Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

Автор: Иван Стойнев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юни 2018

ISBN:978-954-28-2632-3

Страници:420

Корична цена:25 лв.


„Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право“ е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща се в чл. 101 ДФЕС. Трудът представя по един достъпен, но задълбочен и аналитичен начин основните елементи на забраната за споразумения, решения на сдружения на предприятия или съгласувана практика, имащи за цел или резултат нарушаването на конкуренцията между предприятията в рамките на Вътрешния пазар. Анализирана е практиката на ЕК и СЕС по прилагане на забраната, както и по прилагане на режима на индивидуално освобождаване. Разгледани са също и спецификите на отделните категории и видове хоризонтални и вертикални споразумения и съответните регламенти за групово освобождаване.
Иван Стойнев Иван Стойнев Д-р Иван Стойнев е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005) и магистър по Право на Европейския съюз от Universite Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007). През 2011 г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Universite Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. От 2013 г. е главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право на ЕС“. През 2015–2017 г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство за върхови научни постижения. Чете лекционни курсове по Правен режим на конкуренцията, Дружествено право на ЕС, Енергийна политика на ЕС и Вътрешен пазар на ЕС. Адвокат към Софийската адвокатска колегия.
Съдържание

Увод

ЧАСТ I. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ЕС
Глава I. Приложно поле на правния режим за защита на конкуренцията в ЕС
1. Ratione personae: Предприятията
1.1. Понятието за стопанска дейност
1.1.1. Предоставяне на стоки или услуги на даден пазар
1.1.2. Носене на финансовия риск
1.1.3. Формиране на печалба
1.2. Автономност
1.2.1. Стопанска независимост и понятието за единна стопанска единица
1.2.2. Влияние на концепцията за единната стопанска единица
2. Ratione loci: Засягането търговията между държавите членки
2.1. Понятието за търговия
2.2. „Засягане“ на търговията
2.2.1. Достатъчно висока степен на вероятност
2.2.2. Пряко или косвено, реално или потенциално влияние
2.2.3. Значителност на засягането на търговията

Глава II. Концепцията за пазарна мощ на предприятията
1. Връзката между пазарната мощ и благосъстоянието
1.1. Пазарната мощ и благосъстоянието в ранните етапи на развитие на икономическата теория
1.2. Теоретични модели на „несъвършената конкуренция“. Харвардска школа
1.3. Теории за икономическата ефективност. Чикагска школа
2. Методология за установяване на пазарна мощ
2.1. Определяне на съответния пазар
2.1.1. Продуктов пазар
2.1.2. Географски пазар
2.1.3. Времеви пазар
2.2. Пазарен дял
2.3. Бариери пред навлизането на пазара
2.4. Компенсаторна покупателна сила

ЧАСТ II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАБРАНАТА ПО ЧЛ. 101 ДФЕС
Глава III. Обхват на забраната по чл. 101, параграф 1 ДФЕС
1. Съгласуването на поведението между предприятията като елемент от забраната по чл. 101, пар. 1 ДФЕС
1.1. Форми на съгласуване на стопанско поведение, попадащи в обхвата на забраната
1.1.1. Споразумение
1.1.2. Съгласувана практика
1.1.3. Решения на сдружения на предприятия
1.1.4. Видове забранени споразумения
1.2. Доказване наличието на съгласуване на стопанското поведение
1.2.1. Наборът от доказателства
1.2.2. Оборими презумпции
2. Нарушаване на конкуренцията
3. Нищожност на забранените споразумения

Глава IV. Обща характеристика на режима на дерогации на забраната по чл. 101, пар. 1 ДФЕС
1. Индивидуално освобождаване
1.1. Повишаване на ефективността
1.1.1. Естеството на твърдяната ефективност
1.1.2. Връзката между споразумението и ефективността
1.1.3. Вероятност и значение на ефективността
1.1.4. Как и кога би могла да бъде постигната ефективността
1.2. Справедлив дял от ползите за потребителите
1.3. Необходимост от ограниченията
1.4. Да не се елиминира конкуренцията
2. Групово освобождаване

ЧАСТ III. ПРИЛАГАНЕ НА ЗАБРАНАТА ПО ЧЛ. 101 ДФЕС КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ
Глава V. Споразумения за хоризонтално сътрудничество
1. Понятие за споразумения за хоризонталното сътрудничество. Приложно поле на европейската правна рамка в областта на хоризонталните споразумения
2. Споразумения за изследвания и разработки
2.1. Освобождаване на споразуменията за изследвания и разработки съгласно Регламент 1217/2010
2.2. Индивидуално освобождаване на споразуменията за изследвания и разработки
3. Споразумения за стандартизация
4. Споразумения за трансфер на технологии
4.1. Освобождаване на споразуменията за трансфер на технологии съгласно Регламент 316/2014
4.1.1. Приложно поле на Регламент 316/2014
4.1.2. Взаимодействие на Регламент 316/2014 с други регламенти за групово освобождаване
4.1.3. Режим на групово освобождаване съгласно РГОТТ
4.2. Режим на индивидуално освобождаване съгласно чл. 101, пар. 3 ДФЕС
4.2.1. Споразумения за групиране на технологии
4.2.2. Споразумения за извънсъдебно решаване на спорове
5. Обмен на информация
6. Споразумения за производствена специализация
6.1. Режим на групово освобождаване на споразумения за специализация в процеса на производство
6.1.1. Приложно поле на Регламент 1218/2010
6.1.2. Условия за групово освобождаване
6.1.3. Оттегляне на предоставено групово освобождаване
6.2. Режим на индивидуално освобождаване на споразуменията за производствена специализация
6.2.1. Идентификация и оценка на рисковете за конкуренцията
6.2.2. Преценка на споразуменията за производствена специализация за изпълнение на условията на чл. 101, пар. 3 ДФЕС
7. Споразумения за закупуване
7.1. Обхват на индивидуалното освобождаване
7.2. Подробна оценка на въздействието върху пазара на споразуменията за закупуване
7.2.1. Идентификация и оценка на рисковете за конкуренцията
8. Споразумения за търгуване
8.1. Основни опасения за конкуренцията
8.2. Споразумения за търгуване, съвместими с правилата на конкуренцията
8.3. Оценка на въздействието на споразумението за съвместно търгуване
8.3.1. Идентификация и оценка на рисковете за конкуренцията
8.3.2. Преценка на споразумението за съвместно търгуване за изпълнение на условията за индивидуално освобождаване

Глава VI. Споразумения за вертикално сътрудничество
1. Прилагане на забраната по чл. 101, пар. 1 ДФЕС към вертикални споразумения за сътрудничество
1.1. Дефиниране на ограниченията на конкуренцията, породени от вертикалните споразумения за сътрудничество и попадащи в обхвата на забраната по чл. 101 ДФЕС
1.1.1. Вертикални ограничения, свързани с изключителни договорни отношения
1.1.2. Вертикални ограничения, свързани с контрола върху препродажната цена
1.1.3. Вертикални ограничения, свързани с изграждането на системи за ограничена дистрибуция и разпределянето на пазарите
1.1.4. Вертикални ограничения, свързани с наличието на покупателна мощ в дистрибуторите
1.2. Ограничаване приложното поле на чл. 101 към категории вертикални ограничения
1.2.1. Липса на значителен ефект на споразуменията
1.2.2. Ограничения, свързани с автономия на волята
2. Режим на групово освобождаване от забраната по чл. 101, пар. 1 ДФЕС- Регламент (ЕС) № 330/2010
2.1. Приложно поле на Регламент (ЕС) № 330/2010
2.2. Презумпция за липса на пазарна сила
2.3. Твърди ограничения съгласно Регламент (ЕС) № 330/2010
2.3.1. Налагане на продажни цени
2.3.2. Разпределяне на територии и клиентски групи
2.3.3. Ограничения на пасивни и активни продажби в рамките на мрежите на селективна дистрибуция
2.3.4. Ограничаване на кръстосани доставки между дистрибутори в мрежа за селективна дистрибуция
2.3.5. Ограничение за продажба на компоненти в тежест на доставчика
2.4. Изключени ограничения
2.5. Оттегляне на предоставеното групово освобождаване
3. Режим на индивидуално освобождаване на вертикалните споразумения

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани