Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Автори: Антония Илиева , Пенчо Станкулов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Октомври 2019

ISBN:978-954-28-3029-0

Страници:488

Корична цена:25 лв.


Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика.

Книгата е подходяща, както за практици, възложители, техни служители, кандидати и участници в обществени поръчки, така и за всички лица, получаващи средства от европейските фондове и програми, с оглед на задължението да разходват тези средства по реда на ЗОП.

Ръководството е подходящо и за студенти, академичната общност, органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт и всеки с интерес към материята.
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЯЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Глава първа. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР
1. Закон за възлагане на държавни и общински поръчки от 1997 г.
2. Закон за обществените поръчки от 1999 г.
3. Закон за обществените поръчки от 2004 г.
4. Закон за обществените поръчки от 2016 г.
5. Други законови и подзаконови нормативни актове в сферата на обществените поръчки

Глава втора. ПОНЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Глава трета. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Понятие за публични средства
2. Нормативна уредба на принципите за възлагане по реда на ЗОП
2.1. Принцип на равнопоставеност
2.2. Недопускане на дискриминация
2.3. Принцип на свободната конкуренция
2.4. Принцип на пропорционалност
2.5. Публичност и прозрачност
2.6. Забрана за необосновано даване на предимство/ограничаване

Глава четвърта. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. НОМЕНКЛАТУРИ. ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV). СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ
1. Обект на обществените поръчки
1.1. Строителство
1.2. Доставки на стоки
1.3. Предоставяне на услуги
1.4. Обекти в областите „отбрана“ и „сигурност“
2. Предмет на обществената поръчка
3. Смесени обществени поръчки
4. Общ терминологичен речник (CPV). Номенклатури
5. Същност и правно значение на стойностните прагове
5.1 Хипотези не недействителност на договорите и рамковите споразумения
5.2 Имуществена отговорност при несъобразяване на съответния стойностен праг

Глава пета. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ
1. Общи аспекти на понятието „възложител“ по ЗОП
2. Видове възложители по реда на ЗОП
2.1. Публични възложители
2.2. Секторни възложители
2.3. Категория „възложител за конкретен случай“ (секторен или публичен)
3. Съвместно възлагане
4. Общи аспекти на административната отговорност по реда на ЗОП

Глава шеста. КАНДИДАТИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ТРЕТИ ЛИЦА
1. Субекти по ЗОП
2. Кандидат и участник
3. Легална дефиниция за „трето лице“
4. Изпълнител и подизпълнител
5. Разграничение между „трето лице“ и „подизпълнител“
6. Заинтересован участник и заинтересован кандидат
7. Кандидат или участник с преференции (запазени обществени поръчки)

Глава седма. ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ
1. Задължения за прилагане на ЗОП
2. Видове процедури за възлагане на обществени поръчки. Нормативни основания
3. Приложимост на процедурите
4. Правила за избор на процедура
5. Видове решения на възложителите в зависимост от вида и етапа на процедурата
5.1. Текущи решения по процедурата
5.2. Окончателни решения по процедурата
6. Минимално съдържание на решенията за откриване на процедури по ЗОП
7. Мотивите при решенията по процедури по ЗОП
8. Различия между отделните процедури по ЗОП

Глава осма. ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи аспекти на планирането и подготовката на обществените поръчки
1.1. Определяне на прогнозна стойност
1.2. Изготвяне на документи за обществената поръчка
2. Критерии за подбор
3. Обявление за оповестяване откриването на процедурата
4. Изпращане за публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за нейното оповестяване
5. Срок за подаване на заявления за участие (при двуетапните процедури) и оферти

Глава девета. ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1. Основни положения
2. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог (комисия на възложителя). Жури
2.1. Комисия на възложителя
2.2. Жури
2.3. Общ ред за разглеждане на заявления за участие, за разглеждане, оценка и класиране на оферти при процедурите
3. Приключване работата на Комисията/журито
4. Приключване на процедура по ЗОП

Глава десета. ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ
1. Общи положения
2. Видове критерии за възлагане на обществените поръчки
2.1. Най-ниска цена
2.2. Оптимално съотношение качество/цена
2.3. Оценка на разходите за целия жизнен цикъл
3. Необичайно благоприятни оферти
4. Изчисление на наличие или липса на предложение по показател за оценка повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка

Глава единадесета. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОРА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
1. Определение, същност и характеристики на договора за обществена поръчка
1.1. Нормативно определение
1.2. Същност и характеристики
2. Гаранции по договора за обществена поръчка
3. Договор за подизпълнение
4. Рамково споразумение

Глава дванадесета. СПОСОБИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
1. Обхват. Стойностни прагове
2. Събиране на оферти с обява
2.1. Общи принципни различия на способите за възлагане и процедурите по чл. 18, ал. 1 ЗОП
2.2. Представяне и разглеждане на офертите
3. Покана до определени лица
4. Прекратяване възлагането на обществената поръчка
5. Сключване и изменение на договора

Глава тринадесета. ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Агенция по обществените поръчки
2. Агенция за държавна финансова инспекция
3. Сметна палата
4. Министърът на финансите
5. Европейската комисия на Европейския съюз
6. Управляващите органи по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
7. Комисия за защита на конкуренцията
8. Обща характеристика на съдилищата и прокуратурата в Република България
8.1. Върховен административен съд
8.2. Върховен касационен съд
8.3. Районни и окръжни съдилища
8.4. Административните съдилища
8.5. Прокуратурата в Република България

Глава четиринадесета. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Общи аспекти
1.1. Актове, подлежащи на обжалване
1.2. Актове, неподлежащи на обжалване
1.3. Първоинстанционен орган за обжалване
2. Съдържание на жалбата
3. Срокове за обжалване
4. Приложения към жалбата
5. Същност и значение на процесуалното качество „заинтересовано лице“
6. Правен интерес от обжалване
7. Разглеждане на жалбата
7.1. Постановяване на решение от Комисията за защита на конкуренцията
7.2. Спиране на процедурата
7.3. Искане за временна мярка „спиране на процедурата“
7.4. Предварително изпълнение по реда на чл. 205 ЗОП
8. Прекратяване на първоинстанционното производство

Глава петнадесета. КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО
1. Нормативни предпоставки за образуване на касационно производство по жалби срещу решенията на КЗК
1.1. Обжалване на решения на КЗК
1.2. Други актове на КЗК, подлежащи на обжалване
1.3. Нормативни основания за подаване на касационна жалба за производства, образувани срещу решения на КЗК
2. Форма и съдържание на жалбата

Глава шестнадесета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ВИДОВЕ СЪСТАВИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП
1. Субекти
2. Състави на административни нарушения по ЗОП
3. Принципът non bis in idem
4. Нормативни основания, при които не се образува административнонаказателно производство
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ДЯЛ ВТОРИ. ПРАКТИКА НА СЪДИЛИЩАТА И НА КЗК

ДЯЛ ТРЕТИ. СТАНДАРТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РЕЦЕНЗИЯ

Книгата „Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ представлява един значителен по обем труд, който задълбочено и всеобхватно анализира различните правни институти в областта на обществените поръчки, приложими и при разходването на средства по европейските фондове и програми.

По своето съдържание той съчетава доктринален и практически анализ не само на действащата, а и на предходните нормативни уредби в Република България в едно цяло. Това съчетание на доктрина и практика прави настоящия труд изключително ценен и практически полезен както за теоретиците, така и за практиците, работещи в сферата на обществените поръчки и в сферата на разходване на средствата на Европейския съюз, чрез неговите фондове и програми.

Настоящият труд има добре оформена структура, като представя прецизен срез, съчетан с анализ, на различните видове отговорност на възложителите по ЗОП, ЗУСЕСИФ, възложителите за конкретен случай, както и на възможните начини за кумулиране на тези различни видове отговорност – административнонаказателна, наказателна и гражданска отговорност.

Книгата сполучливо представя правомерните начини за организиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки, съобразно релевантно приложимото национално и европейско законодателство. От друга страна, в този труд авторите са се постарали да представят нужният обем от теоретически и практически постановки, необходими на стопанските субекти, насочили дейността си в областта на обществените поръчки (кандидати и участници), с оглед на законосъобразното им представяне и участие в тях.

Изключителната прагматическа насоченост на настоящото ръководство се допълва и от подходящо подбраната и съотносима актуална практика на съдилищата в Република България (особенo тази на ВАС) и КЗК. Авторите са представили и в самостоятелен дял приложимите в обществените поръчки стандарти и разяснения към тях, което определено улеснява всички субекти, чиято дейност попада в приложното поле на ЗОП и ЗУСЕСИФ.

С оглед спецификата на материята в областта на обществените поръчки, която е и директно приложима и при разходването на средства по европейски фондове и програми, книгата предоставя на достъпен език възможността за придобиване на практически умения, пряко насочени към законосъобразното прилагане на законодателството в тази сфера.

В заключение може с основание да се твърди, че авторите Антония Илиева и Пенчо Станкулов успяват да създадат труд с научно-приложен характер и с практическа насоченост към възложители, техните служители, управляващите органи, кандидати и участници.

Определено може да се приеме, че ползването на този научен труд от студенти и практици, към които той е основно насочен, ще създаде у тях една по-детайлна и точна представа за институтите в тази област на правото, като същевремено ги подготви непосредствено в реалните им правни занимания, насочени към правомерното развитие на правоотношенията, свързани с обществените поръчки.

Дата: 07.09.2019г.
Изготвил рецензията: Явор Колев
/Председател на Адм. Съд – Пловдив/

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани