Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

Автор: Антония Илиева

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Ноември 2018

ISBN:978-954-28-2736-8

Страници:280

Корична цена:20 лв.


В последните години правната система на Република България преминава през мащабна реформа, целяща актуализиране на материалноправните разпоредби в различните клонове на правото и адаптирането им към публичноправния живот на обществото. Пример за това е приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс, с което се постави началото на нов етап в развитието на административното правосъдие у нас. Наличието на административни съдилища като първа съдебна инстанция в административния процес допринесе за модернизацията и придобиването на европейски облик на административното правораздаване.

Създаването на настоящото помагало е продиктувано точно от тази динамика на развитие и е насочено към студентите, преподавателите и практикуващите юристи.

Помагалото е разделено на четири дяла, които обхващат областта на материалното административно право, ключови съдебни актове, казуси, подпомагащи подготовката за държавен изпит, и тестове, подходящи при подготовката за писмен теоретичен изпит по дисциплината „Административно право“.

Помагалото е добър фундамент за провеждане на семинарни упражнения, за подготовка за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, за младши адвокати и за административни съдии.

ПРЕДГОВОР

Публичното право е основният фундамент на модерната демократична държава. Правната система на Република България в последните години преминава през мащабна реформа, която има за цел актуализиране на материалноправните разпоредби в различните клонове на правото, и адаптирането им към публичноправния живот на обществото.

Правоотношенията в публичното право засягат, както държавните органи, като носители на държавната власт, така и други публичноправни субекти, като орган на власт от една страна и гражданите и техните организации от друга. Реформирането на основните правни актове неминуемо дава отражение върху тези отношения. Пример за това е приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс, с който се постави началото на нов етап в развитието на административното правосъдие в Република България. Наличието на административни съдилища, като първа съдебна инстанция в административния процес, постави началото на модернизация и придобиване на европейски облик на административнопроцесуалното правораздаване.

Създаването на помагалото по административно право е продиктувано точно от тази динамика на развитие на административно право, в частност и на материалното административно право. То е практически насочено към студенти, преподаватели и юристи, работещи в областта на административното право. В него са представени съкратени модели под формата на схеми, упражнения и казуси, които имат за цел да подпомогнат и задълбочат познанията на студентите, обучаващи се в специалност „Право“, както и практически да улеснят работещите юристи в публичната сфера.

Помагалото е разделено на четири дяла. Първият се състои от двадесет и четири самостоятелни теми, обхващащи областта на материалното административно право. Във всяка от темите са представени схематични модели на най-важните теоретични определения, свързани с конкретната тематика и относимите правни норми и съдебни актове. В края на всяка тема са посочени монографии и статии, които разглеждат съответния въпрос в дълбочина. Материята на общата част на административното право е разгледана цялостно в: „Административно право“ (2009) на проф. К. Лазаров, „Административно право. Обща част“ (2012) на проф. Ив. Дерменджиев, Д. Костов и Д. Хрусанов, „Административно право. Обща част“ (2016) на И. Горанова, „Административно право. Обща част“ (2016) на И. Горанова, Н. Христова и П. Митрева, „Административно право на НРБ. Обща част“ (1957) на акад. П. Стайнов и А. Ангелов, „Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика“ (2013) на А. Еленков и др.

Вторият дял представя ключови съдебни актове, касаещи административното право, с което помагалото добива завършен вид.

Третият дял съдържа казуси, които имат за цел да проверят материалноправните познания на студентите – юристи, както и да допълнят подготовката им за явяване на държавен изпит по публичноправни науки.

Четвъртият дял включва тестове, които са подходящи при подготовката за писмен теоретичен изпит по административно право, утвърден в учебните планове на юридическите факултети към висшите учебни заведения в Република България, като задължителен.

Помагалото е добър фундамент за провеждане на семинарни упражнения по административно право през целия период на обучението. То може да се използва и за подготовка за практически изпит за придобиване на юридическа правоспособност, провеждан от Министерството на правосъдието, както и за изпити за младши адвокати и административни съдии.

Антония Илиева,

доктор по право

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения....................................................................................................................................... 9

Предговор..........................................................................................................................................11

ДЯЛ I

ОБЩА ЧАСТ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО......................... ……………………………………………….13

Тема 1. Понятие за изпълнителна дейност. Органи на изпълнителната власт.................... ………15

Тема 2. Предмет, метод, система и източници на административното право.................... ………24

Тема 3. Административноправни норми и административни правоотношения.

Административен договор............................................. …………………………………………………………………31

Тема 4. Административноправен статус на физическите лица. Български

граждани и чужденци..........................................................................................................................40

Тема 5. Административноправен статут на юридическите лица. Организации на гражданите... 47

Тема 6. Органи на изпълнителната власт – понятие, видове................................................. ……….52

Тема 7. Централни органи на изпълнителната власт..................................................................... ..56

Тема 8. Административно-териториално устройство на Република България..............................64

Тема 9. Териториални органи на изпълнителната власт. Местно самоуправление......................70

Тема 10. Държавна служба. Конфликт на интереси и противодействие на корупцията............. .83

Тема 11. Понятие за административен акт.......................................................................................95

Тема 12. Видове административни актове. Действие на административните актове................. 100

Тема 13. Условия за законосъобразност на административните актове. Компетентност........... 109

Тема 14. Условия за законосъобразност на административните актове – материална законосъобразност и съответствие с целта на закона................................ .....................................117

Тема 15. Условия за законосъобразност на административните актове – форма и спазване на производствените правила. Недействителност на административните актове – понятие и видове..................................................................................................................................................121

Тема 16. Материалноправна уредба на отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията. Отговорност при незаконосъобразни нормативни административни актове, действия и бездействия..................... 128

Тема 17. Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност

в изпълнителната дейност..................................................................................................................... 135

Тема 18. Административен контрол – понятие и видове. Вътрешноведомствен

и външноведомствен контрол................................................................................................................140

Тема 19. Правораздавателен контрол върху администрацията. Системи на административно

правораздаване. Прокурорски надзор................................................................................................. 146

Тема 20. Контрол на представителните органи. Правомощия на омбудсмана

и обществения посредник..................................................................................................................... 153

Тема 21. Административна принуда – понятие, видове. Принудителни административни

мерки........................................................................................................................................................155

Тема 22. Административнонаказателна отговорност..........................................................................159

Тема 23. Административно нарушение. Административнонаказателно отговорни лица................164

Тема 24. Административно наказание – понятие, видове. Имуществена санкция...........................170

ДЯЛ II

СПИСЪК НА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВАС............................................................................................ 175

Раздел I

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ......................................................................................................................177

Раздел II

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ........................................................................................................200

Раздел III

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС............................................................................................................................202

ДЯЛ III

КАЗУСИ, РЕШЕНИЯ, СЪДЕБНА ПРАКТИКА............................................................................................ 211

ДЯЛ IV

TЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА...................................................................................................233

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани